KVÍZ: Tieto prehrešky voči nášmu jazyku robíme denne. Dokážeš uhádnuť, ktorý tvar slova je správny?

  • Otestuj sa, či ovládaš dobre svoj vlastný jazyk
  • V kvíze sme vybrali chyby, ktoré robia Slováci najčastejšie, zvládneš všetky otázky zodpovedať správne?
  • Otestuj sa, či ovládaš dobre svoj vlastný jazyk
  • V kvíze sme vybrali chyby, ktoré robia Slováci najčastejšie, zvládneš všetky otázky zodpovedať správne?

Ľubozvučný slovenský jazyk, ktorý denne používame, má približne 200 000 slov. Je zaradený medzi tie zložitejšie a ťažšie jazyky. Dôkazom toho je fakt, že sa v ňom mýlime my sami. Množstvo slov nám dáva priestor na chyby, ktorým sa nevyhne ani ten najsnaživejší Slovák.

Stratení u seba doma

História slovenského jazyka mnohých zaujíma rovnako málo ako správne skloňovanie. Schopnosť reč využívať v jej plnej kráse má však moc výrazne ťa vyčleniť z masy verejnosti.

Situáciu mierne sťažuje aj vysoký počet nárečí na území našej malej krajiny. Tie sa delia na stredoslovenské, západoslovenské a východoslovenské, no ak by sme ich chceli rozdeliť poctivo, výsledné číslo by nás skutočne prekvapilo.

KVÍZ: Tieto otázky zvládnu vyriešiť len nadpriemerne inteligentní. Máš vyššie IQ ako väčšina Slovákov?

Ak sa však na rozmanitosť slovenského jazyka pozrieš z opačnej strany, je takmer nemožné sa doň nezaľúbiť. Hra so slovíčkami, ktorej sú Slováci schopní, má vo svete určité uznanie. Vyjadriť pocity do hĺbky je pre nás hračka a spestrenie každodenných konverzácií je až absurdne jednoduché.

Ak si zabudol na hru Meno, mesto, zviera, vec, zober papier, osobu, ktorá je „po ruke“ a trochu si spestri deň. Alebo, naopak, prevetraj si najčastejšie chyby, ktorých sa denno-denne Slováci v konverzáciách dopúšťajú prostredníctvom nášho krátkeho kvízu.

Kedy je gramaticky správne použiť predložku kvôli?

gramatika slovenčina Canva/Rebeka Jakubová
Správne! Nesprávne!

Predložka kvôli sa využíva pri vyjadrení prospechu a účelu, v súčasnosti je často zamieňaná s predložkou pre. Ako príklad môžeme uviesť vetu: Dlhé hodiny sa trápil kvôli dosiahnutiu úspechu. Pre chorobu neprišiel do práce.

Kedy je nevyhnutné používať zložené prídavné meno bez spojovníka?

farebné pásiky Unsplash/Mario Gogh
Správne! Nesprávne!

Ak zložené prídavné meno pochádza zo slov, ktoré boli vo vzájomnom podraďovacom vzťahu, píše sa zásadne bez spojovníka.

Ako sa správne píše slovo označujúce potupu?

gramatika slovenčina Canva/Rebeka Jakubová
Správne! Nesprávne!

Skutočná hanba nastáva až v momente, keď si zameníš n s písmenom m. Slovo hanba pochádza zo spojenia hanbiť sa, ktoré vzniklo zo slova haniť, respektíve gana. Jediný spisovný tvar tohto slova je teda hanba.

Ktorý z uvedených výrazov je spisovný?

GoPro pod vodou Unsplash/Oliver Sjöström

Potrebný počet správnych odpovedí: 2

Správne! Nesprávne!

Z uvedených výrazov je spisovné práve to, čo by mnohí z nás nečakali. Správne označenie pre predmet, ktorý neprepúšťa vodu, je vodoodolný. Náležitá je teda podoba so spájacou hláskou o. Rovnako je správny aj tvar slova vodotesný, ten však významovo vyjadruje vyšší stupeň rezistencie voči vode.

Aké je správne skloňovanie jednotného čísla slova Kórea?

gramatika slovenčina Canva/Rebeka Jakubová
Správne! Nesprávne!

Cudzie podstatné mená ženského rodu, ktoré sú zakončené na samohláskovú skupinu -ea, majú nepravidelné skloňovanie. Napomôcť ti môže meno Andrea, v ktorom sa píše y vždy v množnom čísle nominatívu, no i v tvare lokálu jednotného čísla.

Ktorá z nižšie uvedených viet je gramaticky správna?

muž, stena Unsplash/Krakenimages
Správne! Nesprávne!

Spisovná slovenčina má veľa zámen, ktoré majú aj skrátenú formu. V tomto prípade je v poriadku použiť oba varianty. Skratka preň sa využíva pri neživotných podstatných menách.

V písaných textoch sa často stretávame aj so zlou formou slov raz a krát, ktorý príklad je správny?

gramatika slovenčina Canva/Rebeka Jakubová
Správne! Nesprávne!

Číslovky jedenkrát, dvakrát či trikrát píšeme spolu, pri dvojslovnom variante jeden raz musia byť tieto slová od seba oddelené medzerou.

Ak ti príde správa na mail, máš ju v maily, maili, alebo maile?

Gmail, telegón Unsplash/Solen Feyissa

Potrebný počet správnych odpovedí: 2

Správne! Nesprávne!

V skutočnosti je slovo mail internacionalizmus. Správna je forma v maili, rovnako aj v maile.

Ktoré z uvedených znení je správne?

gramatika slovenčina Canva/Rebeka Jakubová
Správne! Nesprávne!

Plurál slova môžeme píšeme vždy tak, ako v jednotnom čísle, no s dodaním písmena e.

Jedným z prekérnych slov je aj rola. Kedy v nej píšeme i?

klapka Unsplash/Avel Chuklanov
Správne! Nesprávne!

Slovo rola sa píše vždy s y na konci, jedinou výnimkou je genitív množného čísla, kedy môžeme použiť dva tvary slova, a to rol a rolí. V tomto prípade však používame í.

Tieto prehrešky voči nášmu jazyku robíme denne. Dokážeš uhádnuť, ktorá forma slova je tá správna?
Len tak ďalej! Svoj jazyk ovládaš skvele.

gramatika slovenčina

Je to len zlý deň. Skús to zajtra.

muž, stena

Zdroje: Jazyková Poradňa, Midasto, Eduworld

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech