Larry Elli­son: Život NIE JE iba o penia­zoch

Michaela Líšková / 17. mája 2016 / Business

Larry Elli­son je miliar­dár a všetko, čo dosia­hol, bola jeho vlastná práca. Na Uni­ver­sity of Sout­hern Cali­for­nia mal Larry nedávno vtipnú, no záro­veň múdru pred­nášku. A tu je pár jeho múd­rych rád, ktoré by ťa nemali minúť.

Dôvod jeho náv­števy USC bola suma, ktorú daro­val uni­ver­zite na výskumné cen­trum a prvé holis­tické cen­trum svojho druhu na liečbu rako­viny. Cel­ková suma jeho dotá­cie bola 200 mili­ó­nov dolá­rov. A dôvod? Steve Jobs bol jeho naj­lepší pria­teľ.
Počas svojho pre­javu odha­lil aj nie­ktoré zau­jí­ma­vosti zo svojho života, ktoré vysvet­ľujú, prečo sa roz­ho­dol pre takúto štedrú sumičku.

Elli­son triede pove­dal, že keď bol v ich veku, chcel cho­diť na USC. Miesto toho nav­ští­vil dve rôzne uni­ver­zity, Uni­ver­sity of Illi­nois a Uni­ver­sity of Chi­cago. Z oboch odišiel. Sti­hol sa toho ale dosť naučiť o počí­ta­čoch, takže sa pre­sťa­ho­val do Kali­for­nie a našiel si prácu v tech­nic­kom prie­mysle. Pomo­hol vytvo­riť nový druh data­bázy, bol spo­lu­za­kla­da­te­ľom Oracle a vybu­do­val jednu z naj­väč­ších soft­vé­ro­vých spo­loč­ností na svete. Naro­dil sa v skrom­ných pod­mien­kach, a dotia­hol to až na sied­meho naj­bo­hat­šieho muža pla­néty.

in-a-constantly-changing-world-what-is-possible-is-a-moving-target--challenge-the-status-quo

Nie­kedy to skrátka nie je o penia­zoch. A nie­kedy skrátka nemô­žeš minúť všetky. Ver mi, skú­sil som to.“ Elli­son je známy svo­jou lás­kou k divo­kému život­nému štýlu, zbie­ra­ním áut, ume­nia a nehnu­teľ­ností – vrá­tane havaj­ského ostrova Lanai.

Keď ti ľudia hovo­ria, že si sa zbláz­nil, je dosť možné, že si už len oka­mih od naj­dô­le­ži­tej­šieho objavu svojho života.“

like-any-ongoing-adventure-i-have-no-idea-how-it-ends-but-i-know-it-will

Hlboko v kaž­dom z nás drieme pri­márna túžba uro­biť vo svo­jom živote niečo dôle­žité.“

V tele­ví­zii beží reklama na armádu, v kto­rej sa hovorí, že armáda nie je iba práca, je to dob­ro­druž­stvo. Presne taký pocit mám zo svo­jich rokov strá­ve­ných v Sili­con Val­ley.“

deep-inside-all-of-us-there-is-a-primal-desire-to-do-something-important-in-life

Ako je to v kaž­dom dob­ro­druž­stve, netu­ším, ako sa to moje skončí. Ale viem, že skončí.“

Vaša gene­rá­cia zmení svet, ako aj každá gene­rá­cia. Vynáj­dete nové tech­no­ló­gie a nové formy ume­nia.“

larry ellison graduation

V neus­tále menia­com sa svete je všetko to, čo je možné, pohy­bu­jú­cim sa ter­čom – spo­chybni sta­tus quo.“

Zme­níš svet a svet zmení teba.“

you-will-change-the-world-and-the-world-will-change-you

Nedo­voľ, aby ťa experti demo­ti­vo­vali, keď sa sna­žíš spo­chyb­niť sta­tus quo. Ako hovorí Mark Twain: čo je vlastne expert? Len nejaký chla­pík mimo nášho mesta.“

Každý z vás má šancu zis­tiť, kým sku­točne je, a nie tým, kým sa mal stať podľa dru­hých.“

keep-searching-until-you-find-a-job-that-ignites-your-passions-like-i-did

Každý z vás má povin­nosť zavia­zať sa k nie­čomu počest­nému – k nie­čomu, čo zlep­šuje životy ľud­stva a pla­néty.“

Nepres­tá­vaj hľa­dať, kým nenáj­deš prácu, ktorá v tebe zapáli vášeň. Ako som ju našiel aj ja.“

Múdre citáty od múd­reho člo­veka. Každý z nás môže niečo dosiah­nuť bez ohľadu na to, z akým rodin­ných pome­rov pochá­dzame. Nechaj sa inšpi­ro­vať a nevzdá­vaj sa vecí, kto­rým v živote veríš a ktoré ťa napĺňajú.

Zdroj a foto­gra­fie: Julie Bort businessinsider.com

Pridať komentár (0)