Lar­ry Elli­son: Život NIE JE iba o penia­zoch

Michaela Líšková / 17. mája 2016 / Business

Lar­ry Elli­son je miliar­dár a všet­ko, čo dosia­hol, bola jeho vlast­ná prá­ca. Na Uni­ver­si­ty of Sout­hern Cali­for­nia mal Lar­ry nedáv­no vtip­nú, no záro­veň múd­ru pred­náš­ku. A tu je pár jeho múd­rych rád, kto­ré by ťa nema­li minúť.

Dôvod jeho náv­šte­vy USC bola suma, kto­rú daro­val uni­ver­zi­te na výskum­né cen­trum a prvé holis­tic­ké cen­trum svoj­ho dru­hu na lieč­bu rako­vi­ny. Cel­ko­vá suma jeho dotá­cie bola 200 mili­ó­nov dolá­rov. A dôvod? Ste­ve Jobs bol jeho naj­lep­ší pria­teľ.
Počas svoj­ho pre­ja­vu odha­lil aj nie­kto­ré zau­jí­ma­vos­ti zo svoj­ho živo­ta, kto­ré vysvet­ľu­jú, pre­čo sa roz­ho­dol pre takú­to šted­rú sumič­ku.

Elli­son trie­de pove­dal, že keď bol v ich veku, chcel cho­diť na USC. Mies­to toho nav­ští­vil dve rôz­ne uni­ver­zi­ty, Uni­ver­si­ty of Illi­no­is a Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go. Z oboch odišiel. Sti­hol sa toho ale dosť naučiť o počí­ta­čoch, tak­že sa pre­sťa­ho­val do Kali­for­nie a našiel si prá­cu v tech­nic­kom prie­mys­le. Pomo­hol vytvo­riť nový druh data­bá­zy, bol spo­lu­za­kla­da­te­ľom Orac­le a vybu­do­val jed­nu z naj­väč­ších soft­vé­ro­vých spo­loč­nos­tí na sve­te. Naro­dil sa v skrom­ných pod­mien­kach, a dotia­hol to až na sied­me­ho naj­bo­hat­šie­ho muža pla­né­ty.

in-a-constantly-changing-world-what-is-possible-is-a-moving-target--challenge-the-status-quo

Nie­ke­dy to skrát­ka nie je o penia­zoch. A nie­ke­dy skrát­ka nemô­žeš minúť všet­ky. Ver mi, skú­sil som to.“ Elli­son je zná­my svo­jou lás­kou k divo­ké­mu život­né­mu štý­lu, zbie­ra­ním áut, ume­nia a nehnu­teľ­nos­tí – vrá­ta­ne havaj­ské­ho ostro­va Lanai.

Keď ti ľudia hovo­ria, že si sa zbláz­nil, je dosť mož­né, že si už len oka­mih od naj­dô­le­ži­tej­šie­ho obja­vu svoj­ho živo­ta.“

like-any-ongoing-adventure-i-have-no-idea-how-it-ends-but-i-know-it-will

Hlbo­ko v kaž­dom z nás drie­me pri­már­na túž­ba uro­biť vo svo­jom živo­te nie­čo dôle­ži­té.“

V tele­ví­zii beží rekla­ma na armá­du, v kto­rej sa hovo­rí, že armá­da nie je iba prá­ca, je to dob­ro­druž­stvo. Pres­ne taký pocit mám zo svo­jich rokov strá­ve­ných v Sili­con Val­ley.“

deep-inside-all-of-us-there-is-a-primal-desire-to-do-something-important-in-life

Ako je to v kaž­dom dob­ro­druž­stve, netu­ším, ako sa to moje skon­čí. Ale viem, že skon­čí.“

Vaša gene­rá­cia zme­ní svet, ako aj kaž­dá gene­rá­cia. Vynáj­de­te nové tech­no­ló­gie a nové for­my ume­nia.“

larry ellison graduation

V neus­tá­le menia­com sa sve­te je všet­ko to, čo je mož­né, pohy­bu­jú­cim sa ter­čom – spo­chyb­ni sta­tus quo.“

Zme­níš svet a svet zme­ní teba.“

you-will-change-the-world-and-the-world-will-change-you

Nedo­voľ, aby ťa exper­ti demo­ti­vo­va­li, keď sa sna­žíš spo­chyb­niť sta­tus quo. Ako hovo­rí Mark Twain: čo je vlast­ne expert? Len neja­ký chla­pík mimo náš­ho mes­ta.“

Kaž­dý z vás má šan­cu zis­tiť, kým sku­toč­ne je, a nie tým, kým sa mal stať pod­ľa dru­hých.“

keep-searching-until-you-find-a-job-that-ignites-your-passions-like-i-did

Kaž­dý z vás má povin­nosť zavia­zať sa k nie­čo­mu počest­né­mu – k nie­čo­mu, čo zlep­šu­je živo­ty ľud­stva a pla­né­ty.“

Nepres­tá­vaj hľa­dať, kým nenáj­deš prá­cu, kto­rá v tebe zapá­li vášeň. Ako som ju našiel aj ja.“

Múd­re citá­ty od múd­re­ho člo­ve­ka. Kaž­dý z nás môže nie­čo dosiah­nuť bez ohľa­du na to, z akým rodin­ných pome­rov pochá­dza­me. Nechaj sa inšpi­ro­vať a nevzdá­vaj sa vecí, kto­rým v živo­te veríš a kto­ré ťa napĺňa­jú.

Zdroj a foto­gra­fie: Julie Bort businessinsider.com

Pridať komentár (0)