Lar­ry Page a jeho 13 výro­kov, z kto­rých si istot­ne nie­čo vez­meš

Richard Vitkovský / 15. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: youtube.com

Spo­lu­za­kla­da­teľ Goog­lu Lar­ry Page, po kto­rom je pome­no­va­ný aj algo­rit­mus Page­Rank, mys­lí vždy zásad­ne vo veľ­kom. Nič nie je nemož­né a Lar­ry je toho prí­kla­dom. Veľ­ké myš­lien­ky spúš­ťa­jú veľ­ké veci. Nahliad­ni do hla­vy toho­to úspeš­né­ho člo­ve­ka a inšpi­ruj sa jeho výrok­mi.

Lar­ry Page je podob­ne ako Ste­ve Jobs vizi­oná­rom. To odrá­ža­jú aj jeho výro­ky, kto­ré sú samoz­rej­me plné odva­hy a seba­dô­ve­ry.

1. Lar­ry o tom, ako nie­čo zme­niť

Ako do jed­nej vety zhr­núť, ako doká­žeš zme­niť svet? Vždy tvrdo pra­cuj na nie­čom, čo je neprí­jem­ne vzru­šu­jú­ce.“

2. O vyná­le­zoch vs. imple­men­tá­cii

Vynájsť nesta­čí. Niko­la Tes­la vyna­šiel elek­tric­kú ener­giu, kto­rú pou­ží­va­me, ale mal prob­lém dostať ju pria­mo k ľudom. Musí­te skom­bi­no­vať dve veci. Zame­ria­vať sa na vyná­lez a záro­veň na jeho imple­men­tá­ciu. Plus potre­bu­je­te fir­mu, kto­rá doká­že tie­to veci pre­dať a roz­ší­riť medzi ľudí.“

3. O tom, ako uro­biť pro­duk­ty od Goog­le prí­ťaž­li­vý­mi

Mys­lím si, že v tom, čo robí­me, je urči­te dôle­ži­tý prá­ve ume­lec­ký prvok. A keď­že sme tech­no­lo­gic­kou spo­loč­nos­ťou, vždy som sa sna­žil na to klásť dôraz.“

larry

zdroj foto­gra­fie: pixabay.com

4. Čo je mož­né a o prí­stu­pe médií

Momen­tál­ne sa nachá­dza­me asi na jed­nom per­cen­te toho, čo je mož­né. Napriek rých­lej­ším zme­nám napre­du­je­me naozaj poma­ly vo vzťa­hu k mož­nos­tiam, kto­ré máme. Mys­lím, že je to hlav­ne kvô­li nega­ti­vi­te. Kaž­dý člá­nok, kto­rý čítam, je o Goog­li pro­ti nie­ko­mu iné­mu. Je to nud­né. Mali by sme sa sústre­diť na to, čo ešte nejes­tvu­je.“

5. O dôle­ži­tos­ti imple­men­tá­cie

Mno­ho firiem v prie­be­hu času neus­pe­je,“ hovo­rí Lar­ry. „Čo robia zle? Nedí­va­jú sa do budúc­nos­ti. Ja sa sústre­dím na budúc­nosť. Aká bude? Ako ju vytvo­rí­me?“

6. Penia­ze ako moti­vá­cia

Keby sme boli moti­vo­va­ní len peniaz­mi, už dáv­no by sme fir­mu pre­da­li a skon­či­li by sme nie­kde na plá­ži.“

7. O zod­po­ved­nos­ti šéfa

Moja prá­ca ako líd­ra je dosiah­nuť, aby mal kaž­dý vo fir­me úžas­né mož­nos­ti. Aby mali všet­ci pocit, že ich prá­ca má zmy­sel a pris­pie­va­jú k dob­ru celej spo­loč­nos­ti.“

larry

zdroj foto­gra­fie: wikimedia.org

8. O roz­hod­nu­tí, na čom pra­co­vať

Chce­me budo­vať tech­no­ló­giu, kto­rú bude kaž­dý s rados­ťou pou­ží­vať a kto­rá kaž­dé­ho zasiah­ne. Chce­me tvo­riť pek­né a jed­no­du­ché služ­by, kto­ré sú také uži­toč­né, že ich budú ľudia využí­vať dva­krát za deň. Ako svo­je zub­né kef­ky. Nie je mno­ho vecí, kto­ré by ľudia pou­ží­va­li dva­krát den­ne.“

9. O prá­ci s výni­moč­ný­mi inži­nier­mi

Hlbo­ké pocho­pe­nie zo stra­ny mana­žé­ra sme­ru­je k tvo­jej dlho­do­bej moti­vá­cii. A ja na to mám dosť dob­ré schop­nos­ti.“

10. Názor na fir­mu App­le

Mal som roz­ho­vor so Ste­ve Job­som. Vždy hovo­ril, že robí­me mno­ho vecí naraz. On robil dob­re jed­nu ale­bo dve veci. My chce­me mať väč­ší vplyv na svet tým, že robí­me mno­ho vecí naraz.“

11. O tom, že v Sili­con Val­ley sa sústre­ďu­jú na uží­va­teľ­ské tech­no­ló­gie

Môžeš mať inter­ne­to­vú fir­mu s desia­ti­mi ľud­mi a mať miliar­dy uží­va­te­ľov. Na to netre­ba veľ­ký kapi­tál a zis­ky sú veľ­ké. Tak­že je pri­ro­dze­né sústre­diť sa na tie­to veci.“

12. Zdro­je sú dôle­ži­té

Ťaží­me zo sku­toč­nos­ti, že keď nie­čo chce­me uro­biť a povie­me to, ľudia tomu veria, pre­to­že máme na to zdro­je.“

13. Mobil­né ambí­cie Goog­lu

Máme pocit, že počí­ta­če nie sú dosť dob­ré. Beháš pal­com po tele­fó­ne a hľa­dáš tam rôz­ne veci. Ale keď si naprí­klad v aute, a to sa otria­sa, tak to nefun­gu­je. Mys­lím, že množ­stvo vedo­mos­tí, kto­ré zís­kaš zo svoj­ho počí­ta­ča, je v porov­na­ní s množ­stvom času, kto­rý s ním strá­viš, nedos­ta­toč­né. Našou úlo­hou je to vyrie­šiť a mno­hé veci, kto­ré robí­me, dáva­jú v tej­to súvis­los­ti zmy­sel.“

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)