Lau­rene Powell Jobs zde­dila bohat­stvo Steva Jobsa

Tomáš Bakoš / 14. marca 2016 / Business

Lau­rene Powell Jobs nie je len vdo­vou po spo­lu­za­kla­da­te­ľovi Apple Steva Jobsa. Je aj uzná­vaná žena v biz­nise a štedrá filan­tropka.

Po smrti S. Jobsa v roku 2011 Powell Jobs zde­dila maje­tok v hod­note skoro 14,4 miliardy dolá­rov. Veľkú časť z bohat­stva tvo­rili akcie v spo­loč­nos­tiach Apple a Dis­ney. Podľa por­tálu Wealth-X je Powell Jobs radená medzi päť­de­siat naj­bo­hat­ších ľudí sveta.

Dlhú dobu bola zdr­žan­livá v otázke jej súkrom­ného života a vzťahu s jej zosnu­lým man­že­lom. Posledné roky začala byť k médiám otvo­re­nej­šia, čo umož­nilo dis­ku­siu o jej obchod­nom pod­ni­kaní a filan­tro­pic­kej čin­nosti.

Aj keď sa vydala za jed­ného z naj­moc­nej­ších a najvp­lyv­nej­ších ľudí v Sili­con Val­ley, tak so svo­jimi akti­vi­tami neos­tala v jeho tieni. Rea­li­zo­vala svoje vlastné pro­jekty so sil­ným dôra­zom na filan­tro­piu. „V naj­šir­šom slova zmysle chceme využiť svoje zna­losti, svoje kon­takty a dobré vzťahy k budo­va­niu čo naj­väč­šieho mož­ného dobra,“ pove­dala pre den­níka The Times v roku 2013.

Powell Jobs

Powell Jobs, foto: Getty Ima­ges

V sko­rých deväť­de­sia­tich rokoch spo­lu­za­lo­žila P. Jobs spo­loč­nosť Ter­ra­vera, ktorá vyrá­bala natu­rálne potra­viny. Spo­loč­nosť sa zame­rala pre­dov­šet­kým na roz­voj orga­nic­kých suro­vín, ako stru­ko­viny a obi­lie pre potra­vi­nár­sky prie­my­sel. Po pár rokoch sa roz­hodla zo spo­loč­nosti vystú­piť, aby mohla veno­vať viac času výchove detí.

Powell Jobs v roku 1997 zalo­žila Col­lege Track. Táto nezis­ková orga­ni­zá­cia pomáha štu­den­tom zo sociálne slab­ších rodín s príp­ra­vou na vysokú školu. Podľa por­tálu orga­ni­zá­cia posky­tuje kom­plexnú aka­de­mickú pod­poru, ško­le­nie budú­cich líd­rov, finančné a vyso­koš­kol­ské pora­den­stvo a rôzne formy šti­pen­dia. „Našim cie­ľom je naučiť štu­den­tov potrebné zruč­nosti, ktoré využijú nie len na vyso­kej škole, ale aj po jej absol­vo­vaní,“ píše sa na stránke orga­ni­zá­cie.

CollageTrack

foto: CollageTrack/Facebook

Na pre­lome milé­nia Powell Jobs zalo­žila orga­ni­zá­ciu Emer­son Col­lec­tive (pome­no­vaná po ame­ric­kom filo­zo­fovi a spi­so­va­te­ľovi). Jej cie­ľom je tvorba gran­tov a inves­tí­cií do oblasti ako imig­rá­cia, sociálna spra­vod­li­vosť a vzde­la­nie. Emer­son Col­lec­tive je viac súkrom­nou fir­mou ako nezis­ko­vou orga­ni­zá­ciou. Zo svo­jich zdro­jov finan­co­vala naprí­klad star­tup AltS­chool. Ide o školu, ktorá využíva ino­va­tívne výuč­bové tech­niky na výchovu budú­cich gene­rá­cií.

AltSchool

foto: Busi­nes­sIn­si­der

Powell Jobs okrem vyš­šie spo­mí­na­ných pro­jek­tov pôsobí aj v dozor­nej rade via­ce­rých orga­ni­zá­cii. Medzi naj­zná­mej­šie patrí Teach for Ame­rica.

Záhadná žena, o kto­rej sa v posled­ných rokoch moc neve­delo, inšpi­ruje mno­hých ľudí svo­jou filan­tro­pic­kou čin­nos­ťou. Svo­jou otvo­re­nos­ťou pre médiá v posled­ných rokoch a úspeš­nými pro­jektmi upo­ko­jila všet­kých, ktorí mali voči nej aké­koľ­vek pochyb­nosti.

foto: Getty Ima­ges

Zdroj: businessinsider.in, bloomberg.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Getty Ima­ges

Pridať komentár (0)