Legendárna Jawa štartuje novú éru, predstavuje tri nablýskané stroje

Richard Vítkovský / 21. novembra 2018 / Tech a inovácie

  • Le­gen­dárna mo­to­cyk­lová spo­loč­nosť Jawa ožíva. Po tom, čo pred dvoma rokmi od­kú­pila práva na značku in­dická spo­loč­nosť Ma­hin­dra sme sa doč­kali troch no­vi­niek
  • Jedna lep­šia ako druhá. Mo­to­cykle sú ur­čené pre in­dický trh, av­šak nie je vy­lú­čené, že sa môžu do­stať aj mimo In­die
zdroj: youtube
  • Le­gen­dárna mo­to­cyk­lová spo­loč­nosť Jawa ožíva. Po tom, čo pred dvoma rokmi od­kú­pila práva na značku in­dická spo­loč­nosť Ma­hin­dra sme sa doč­kali troch no­vi­niek
  • Jedna lep­šia ako druhá. Mo­to­cykle sú ur­čené pre in­dický trh, av­šak nie je vy­lú­čené, že sa môžu do­stať aj mimo In­die

Čes­ko­slo­ven­sko bolo v mi­nu­losti liah­ňou úspeš­ných fi­riem, ktoré sa orien­to­vali na vý­robu au­to­mo­bi­lov či mo­to­cyk­lov. Ty­pic­kým prí­kla­dom úspeš­nej spo­loč­nosti z bý­va­lého Čes­ko­slo­ven­ska je dnešná Škoda. Ne­me­nej zná­mou je aj spo­loč­nosť Jawa, ktorá sa na­miesto vý­roby au­to­mo­bi­lov špe­cia­li­zo­vala na vý­robu mo­to­cyk­lov.

Mo­torky od Jawy boli známe nie­len v Čes­ko­slo­ven­sku, ale aj v iných kra­ji­nách sveta. Spo­loč­nosť bola za­lo­žená v roku 1929 a vďaka špič­ko­vým pro­duk­tom sa rýchlo za­ra­dila me­dzi sve­to­vých vý­rob­cov. Sláva značky vr­cho­lila v päť­de­sia­tych ro­koch mi­nu­lého sto­ro­čia. Ma­sívny úpa­dok za­čal po roku 1990. Mo­to­cyk­lový prie­my­sel sa stal to­tiž pre in­ves­to­rov ne­zau­jí­mavý.

V In­dii Jawu mi­lujú

Jawa sa z po­ve­do­mia ve­rej­nosti vy­tra­tila. Ke­dysi le­gen­dárna značka stra­tila svoj lesk. Stále však fun­go­vala a vy­rá­bala mo­to­cykle v men­ších množ­stvách. Časy sa však me­nia a po búrke pri­chá­dza slnko. Vý­sled­kom je tro­j­ica no­vých mo­to­cyk­lov, ktoré boli pred­sta­vené v In­dii. Prečo práve tu? V In­dii to­tiž fun­guje spo­loč­nosť Ma­hin­dra. Tá pred dvoma rokmi kú­pila práva na le­gen­dárnu značku. Jawa je dnes vlastne in­dic­kou spo­loč­nos­ťou, aj keď stále fun­guje aj česká ver­zia. Jawy sa už v mi­nu­losti v In­dii vy­rá­bali. Značka je tu teda po­merne dobre známa a etab­lo­vaná.

Pred­sta­vená tro­j­ica mo­to­cyk­lov ur­čite za­padne do In­dic­kého pro­stre­dia. Jedná sa to­tiž o mo­to­cykle, ktoré dý­chajú his­tó­riou, av­šak majú vý­bavu 21. sto­ro­čia. Pr­vým mo­de­lom je Jawa 300. Tá je vy­ba­vená jed­no­val­co­vým mo­to­rom s ob­je­mom 293 ku­bic­kých cen­ti­met­rov. Mo­toru se­kun­duje šesť­stup­ňová pre­vo­dovka a je chla­dený vo­dou. O di­zajn mo­to­cykla sa po­sta­rali di­zaj­néri zo štú­dia Pi­nin­fa­rina, ktoré patrí pod Ma­hin­dru.

Mo­to­cy­kel váži 170 kg. Brz­dový sys­tém po­zos­táva z kom­bi­ná­cie ko­tú­čo­vej brzdy, ktorá má prie­mer 280 mm a bub­no­vej brzdy na za­dnom ko­lese. Tento zá­kladný mo­del sa bude do­dá­vať v troch far­bách. Mô­žeš si tak vy­brať z čier­nej, še­dej alebo bor­do­vej.

Vyšší mo­del Forty-Two zájde ešte ďa­lej hlavne v ob­lasti di­zajnu, ktorý bude de­tail­nejší a au­ten­tic­kejší. Do­dá­vať sa bude v šies­tich far­bách: Ga­lac­tic Green, Hal­ley’s Teal, Lu­mos Lime, Star­light Blue, Co­met Red a Ne­bula Blue. Je to ro­bustný a ex­trémne spo­ľah­livý stroj, ktorý ťa ne­ne­chá na praš­nej ceste.

Ako po­sledný by sa mal ob­ja­viť mo­del s náz­vom Pe­rak. V sú­čas­nosti sa však jedná o kon­cept. Tento mo­to­cy­kel bude zá­ro­veň naj­vý­kon­nej­ším. Jeho mo­tor bude mať ob­jem 334 ku­bic­kých cen­ti­met­rov. Bude vlastne mo­der­ným po­kra­čo­va­te­ľom mo­to­cyklu JAWA Pé­rák. Na roz­diel od pred­chá­dza­jú­cich dvoch mo­de­lov je sed­lovo vzdu­chu.

zdroj: auto.id­nes.cz

Pridať komentár (0)