Letecká spoločnosť Emirates dosiahla v minulom roku najväčšie zisky v histórii

Richard Vitkovský / 12. mája 2018 / Zaujímavosti

  • Le­tecká spo­loč­nosť Emi­ra­tes je prí­kla­dom toho, ako sa má ro­biť po­riadny biz­nis
  • Už 30 ro­kov po sebe sa drží v ze­le­ných čís­lach a do­sa­huje pra­vi­delné zisky
  • Mi­nulý fiš­kálny rok ukon­čila s re­kord­ným zis­kom vyš­ším o 124 %
zdroj: flickr
  • Le­tecká spo­loč­nosť Emi­ra­tes je prí­kla­dom toho, ako sa má ro­biť po­riadny biz­nis
  • Už 30 ro­kov po sebe sa drží v ze­le­ných čís­lach a do­sa­huje pra­vi­delné zisky
  • Mi­nulý fiš­kálny rok ukon­čila s re­kord­ným zis­kom vyš­ším o 124 %

Le­tecká spo­loč­nosť Emi­ra­tes so síd­lom v Du­baji je jed­nou z dvoch spo­loč­ností, ktoré spa­dajú pod zo­sku­pe­nie Emi­ra­tes Group. Dru­hou spo­loč­nos­ťou je Dnata, ktorá po­núka kom­bi­no­vané le­tecké služby. Emi­ra­tes fun­guje od roku 1985 a je vô­bec naj­väč­šou le­tec­kou spo­loč­nos­ťou na Stred­nom vý­chode a štvr­tou naj­väč­šou na ce­lom svete. Každý týž­deň zre­a­li­zuje v prie­mere 3 600 le­tov z le­tiska v Du­baji do 140 miest v rámci 81 kra­jín sveta.

Spo­loč­nosť vlastní letku po­zos­tá­va­júcu z mno­hých dru­hov lie­ta­diel. Vo svo­jej pre­vádzke má v sú­čas­nosti až 103 stro­jov Air­bus A380, čo je naj­väč­šie lie­tadlo na svete. Zdá sa ale, že toto ob­rov­ské množ­stvo je ne­dos­ta­točné, keďže spo­loč­nosť si ob­jed­nala ďal­ších 42 ku­sov. Ok­rem ob­rov­ských Air­bu­sov vlastní aj 155 ku­sov lie­ta­diel Bo­eing 777. Ta­kýto po­čet lie­ta­diel po­u­ka­zuje na to, že služby aero­li­niek vy­užíva množ­stvo ľudí, čo sa jed­no­du­cho musí od­ra­ziť v zá­rob­koch.

In­ves­tí­cie do za­mest­nan­cov sú zá­kla­dom

Aero­linky už 30 ro­kov po sebe do­sa­hujú kaž­do­ročne sta­bilné zisky. Mi­nulý rok však pre­ko­nali re­kord, keď ho ukon­čili so zis­kom 762 mi­li­ó­nov do­lá­rov. To pred­sta­vuje ná­rast o re­kord­ných 124 % v po­rov­naní s pred­chá­dza­jú­cim ro­kom. Príjmy ce­lej sku­piny Emi­ra­tes Group do­siahli 27,9 mi­liardy do­lá­rov, čo je ná­rast o 8 %. Zisk ce­lej sku­piny sa po­hy­buje vo výške 1,1 mi­liardy do­lá­rov, čo pred­sta­vuje ná­rast o 67 %.

Druhá spo­loč­nosť Dnata tak­tiež hviez­dila. Mi­nulý rok ukon­čila so zis­kom 359 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Cie­ľom spo­loč­nosti je vstup na ďal­šie trhy. V sú­čas­nosti už fun­guje na ame­ric­kej pôde vďaka ak­vi­zí­cii spo­loč­nosti Air­Lo­gis­tix USA.

Sku­pina  Emi­ra­tes Group však ne­spí na vav­rí­noch a za­ro­bené pe­niaze in­ves­tuje do no­vých tech­no­ló­gií, kúpy no­vých spo­loč­ností a hlavne do svo­jich za­mest­nan­cov, ktorí za­ru­čujú, že všetko fun­guje ako ho­dinky. V mi­nu­lom roku in­ves­to­vala cel­kovo 2,5 mi­liardy do­lá­rov a in­ves­tí­cie budú po­kra­čo­vať.

Plá­nuje sa roz­ší­re­nie už aj tak ob­rov­skej letky o nové a mo­derné stroje. Prí­kla­dom je kúpa 40 ku­sov no­vých stro­jov Bo­eing 787-10 Dre­am­li­ner, ktoré vďaka mo­der­ným mo­to­rom, níz­kej hmot­nosti a vy­lep­še­nému tvaru po­sky­tujú až o 30 % hos­po­dár­nej­šiu pre­vádzku v po­rov­naní s lie­tad­lami kon­ku­ren­cie. Lie­tadlá by mali stáť 15,1 mi­liardy do­lá­rov. Ok­rem toho sa čaká aj na do­dávku ďal­ších ob­jed­na­ných Air­bu­sov.

zdroj: czechc­runch.cz

Pridať komentár (0)