Letecký Uber zvý­šil svoju valu­áciu už na $25 mili­ó­nov

Tomáš Kahn / 19. máj 2015 / Tools a produktivita

Taxis­lužba už dávno nie je len o autách. Medzi bežné služby sa zara­dili už aj tie “lie­ta­júce taxíky”, ktoré sa čím ďalej tým viac roz­ras­tajú. Letecký Uber naj­nov­šie zís­kal ďal­šiu inves­tí­ciu a zvý­šil svoju valu­áciu už na $25 mili­ó­nov.

Aj keď môžeme spo­loč­nosť Blade nazvať zjed­no­du­šene letec­kým Ube­rom, určite to však s ním nie je také jed­no­du­ché, ako s tým kla­sic­kým. Predsa len auto vám môže zasta­viť hocikde, stačí si ho jed­no­du­cho pri­vo­lať pomo­cou appky. Blade fun­guje na podob­nom prin­cípe, tak isto si viete pro­stred­níc­tvom mobil­nej appky pri­vo­lať vrtuľ­ník, avšak ten môže logicky pri­stáť iba na to vyhra­de­ných mies­tach. Táto služba vznikla pri­bližne pred dvoma rokmi, keď Rob Wie­sent­hal, vte­dajší COO War­ner Music, dostal nápad, prečo by nemo­hol byť aj Uber pre vrtuľ­níky? A tak po 13-tich rokoch opus­til War­ner Music a spolu so Ste­vom Mar­toc­cim, spo­lu­za­kla­da­te­ľom Skypu, zalo­žili spo­loč­nosť Blade. Ten fun­guje presne ako Uber, teda spo­loč­nosť nevlastní žia­den vrtuľ­ník a iba spo­lu­pra­cuje s tamoj­šími pre­prav­cami.

Spo­loč­nosť Blade sa okam­žite po spus­tení stala hitom, keď iba za prvých 16 týž­dňov zazna­me­nala viac ako 800 objed­na­ných letov. Podľa infor­má­cií, ktoré posky­tol Rob Wie­sent­hal, tak spo­loč­nosť bola zalo­žená s kapi­tá­lom iba $50.000, avšak ihneď po spus­tení začala byť zis­ková. Apli­ká­cia Blade bola stia­hnutá už viac ako 20.000 krát. Dopo­siaľ služba fun­guje iba v New Yorku a jeho okolí. Hlav­ným cie­ľom spo­loč­nosti je tak ovlád­nuť všetky lety do vzdia­le­nosti 300 km od NY. Služba fun­guje dvomi spô­sobmi. A to, pokiaľ si vrtuľ­ník objed­ná­vate ako prvý, tak musíte uhra­diť sumu za pre­ná­jom celého vrtuľ­níka a podľa toho, koľko spo­lu­ces­tu­jú­cich sa nájde, vám bude suma zní­žená alebo ak len pri­sa­dáte do už objed­na­ného vrtuľ­níka, pla­títe samoz­rejme iba za vaše jedno miesto.

Keďže spo­loč­nosť Blade si už našla svoju sta­bilnú kli­en­telu a je tu takisto veľký pred­po­klad ďal­šieho rastu, tak si spo­loč­nosť pri­pí­sala na svoje konto ďal­šiu inves­tí­ciu. Tento krát sa jedná o inves­tí­ciu vo výške $6 mili­ó­nov, čím sa cel­ková hod­nota spo­loč­nosti zvý­šila už na $25 mili­ó­nov. Medzi inves­to­rov Bladu pat­ria naprí­klad člen pred­sta­ven­stva Google Eric Sch­midt či CEO spo­loč­nosti Dis­co­ver Com­mu­ni­ca­ti­ons David Zaslav. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že obaja spo­mí­naní vlast­nia pilotnú licen­ciu, takže majú osobné skú­se­nosti so súkrom­ným lie­ta­ním.

Naj­nov­šou služ­bou spo­loč­nosti Blade je využi­tie hyd­ro­plánu Blade Aqua, dote­raz to boli iba vrtuľ­níky. To zna­mená, že odte­raz nebude prob­lém pri­stáť prak­ticky kde­koľ­vek na vode. Hlav­nou kli­en­te­lou spo­loč­nosti Blade je tá majet­nej­šia časť oby­va­te­ľov, samoz­rejme, keďže nie hocikto si môže dovo­liť takúto pre­pravu. Preto dbá Blade aj o pohod­lie a luxus svo­jich zákaz­ní­kov a každý vrtuľ­ník je vyba­vený luxus­nou kabí­nou. Luxus pre svo­jich zákaz­ní­kov ponúka spo­loč­nosť aj vo svo­jich saló­ni­koch na letis­kách a heli­por­toch, ktoré sú umiest­nené aj na via­ce­rých mies­tach v cen­tre New Yorku. Zopár sa ich nájde dokonca aj v srdci samot­ného Man­hat­tanu.

zdroj: Busi­nes­sIn­si­der

Pridať komentár (0)