Letieť s RyanAir-om nie je naj­lepší záži­tok

Martin Bohunický / 16. novembra 2015 / Tools a produktivita

RyanAir je “naj­po­pu­lár­nej­šou” letec­kou spo­loč­nos­ťou, aspoň podľa počtu pasa­žie­rov ročne.

Napriek čís­lam však zrejme nikdy nepres­tane byť známa tým, aký záži­tok ces­tu­jú­cim ponúka. Jeden reb­rí­ček zhod­no­til RyanAir ako druhú naj­hor­šiu značku na svete v oblasti zákaz­níc­keho ser­visu. Aero­linka z Dub­linu naštvala také neuve­ri­teľné množ­stvo pasa­žie­rov, že čoskoro vznikla stránka ihateryanair.co.uk. Túto stránku si potom RyanAir vysú­dil k sebe.

Zlá repu­tá­cia značky nie je prek­va­pe­ním. Spo­loč­nosť naprí­klad nedávno ozná­mila, že začne spo­plat­ňo­vať pasa­žie­rom pou­ži­tie toalety (čo neskôr rad­šej vzali späť). Lie­ta­nie s RyanAir-om môže byť bru­tálne frus­tru­júce, no ser­vis nie je až tak zlý, aby mi brá­nil kúpiť si letenku znova. Treba si zvyk­núť len na určité nezmysly. A hlavne tie ceny. Za pár šupov oble­tíš prak­ticky celú Európu. 

Letel som s RyanAi­rom viac­krát a viac­krát som mal mož­nosť skú­siť si aj tra­dičné spo­loč­nosti. Je tam pár podob­ností a je tam pár roz­die­lov.

Pekný a prak­tický palubný lís­tok nehrozí, našťas­tie už zvlád­neš lís­tok v mobile, no ja som dlho cho­dil so ška­re­dou A4, ktorú mi pri kon­trole na ozna­če­nie roz­trhli na polo­vicu.

Ak na lís­tok v mobile/papier zabud­neš, pri­prav si 15 eur.

Samotné lety nie sú až také zlé, ako sa hovorí. Síce sa všetko tra­sie, no lie­tadlá vyze­rajú zvonku cel­kom dobre.

Na palube ti udrú do očí otrasné farby, skoro ma vystre­lilo.

Kom­bi­ná­cia mod­rej a žltej doslova žiari.

Pries­tor na nohy je..no, v lie­tad­lách to nikdy nebol záži­tok. No na krátke lety zne­si­teľné.

Infor­má­cie o bez­peč­nosti máš na zadnej strane kaž­dého sedadla.

Ponuka snac­kov a nápo­jov je dizaj­no­vaná nie­kym šikov­ným. Počas cesty sa ti letušky sna­žia pre­dať aj par­fúmy a podobné nezmysly.

Keď pomi­niem fakt, že pred odle­tom mi chcela letuška pre­dať kalen­dár s jej polo­na­hými kole­gy­ňami, záži­tok s RyanAir-om nie je taký tra­gický. Ale za oceán by som s ním nele­tel. A koniec kon­cov, lie­tadlo vždy pri­letí načas a v celku. Čo ešte chceš za tú cenu?

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)