Lietadlo poháňané palivom vyrobeným z morských rias má za sebou prvý let

Richard Vítkovský / 8. februára 2019 / Lifehacking

  • Lie­tadlá pat­ria k naj­väč­ším zne­čis­ťo­va­te­ľom ži­vot­ného pro­stre­dia
  • Náh­rada za kla­sické le­tecké pa­livo je už dnes na svete a ako prvá sa ju od­vá­žila v praxi vy­skú­šať le­tecká spo­loč­nosť Eti­had Air­ways
  • Se­dem­ho­di­nový let z Du­baja do Am­ster­damu tak pre­be­hol úspešne
zdroj: Facebook Etihad Airways
  • Lie­tadlá pat­ria k naj­väč­ším zne­čis­ťo­va­te­ľom ži­vot­ného pro­stre­dia
  • Náh­rada za kla­sické le­tecké pa­livo je už dnes na svete a ako prvá sa ju od­vá­žila v praxi vy­skú­šať le­tecká spo­loč­nosť Eti­had Air­ways
  • Se­dem­ho­di­nový let z Du­baja do Am­ster­damu tak pre­be­hol úspešne

Le­tecký do­pravca Eti­had Air­ways zo Spo­je­ných arab­ských emi­rá­tov sa od­vá­žil vô­bec po pr­vý­krát po­u­žiť eko­lo­gickú al­ter­na­tívu k tra­dič­ným le­tec­kým pa­li­vám, ktoré sú za­lo­žené na báze ropy. Nie je to vô­bec ná­hoda. Je to prek­va­pivé, ale naj­väč­ším zne­čis­ťo­va­te­ľom ži­vot­ného pro­stre­dia sú práve lie­tadlá.

Ve­de­niu Eti­had Air­ways tak treba za­tlies­kať. Chce to od­vahu zre­a­li­zo­vať prvý let, pri kto­rom sa spo­lo­vice na­hra­dilo tra­dičné le­tecké pa­livo rast­lin­nou al­ter­na­tí­vou. Pa­livo vy­ro­bila spo­loč­nosť Mas­dar Ins­ti­tute. Na vý­voji sa po­die­ľala Uni­ver­zita Kha­lifa.

Čistý vzduch pre všet­kých vďaka jed­nej rast­line

Bio­pa­livo môže zme­niť celý le­tecký prie­my­sel. Je to­tiž vy­rá­bané prí­rod­nou ces­tou a jeho hlav­nou zlož­kou sú rast­liny. Kon­krétne sa jedná o rast­linu s náz­vom sla­no­ro­žec európ­sky, ktorá sa hojne vy­sky­tuje hlavne v mo­ča­ris­kách a na po­breží. Od­vážny test pre­be­hol 16. ja­nu­ára tohto roka.

Ne­jed­nalo sa však o test v la­bo­ra­tór­nych pod­mien­kach, ale o re­álny let. Lie­tadlo Bo­eing 787 vy­ba­vené dvo­j­icou mo­to­rov od Ge­ne­ral Elect­ric si tak mu­selo po­ra­diť s bio­pa­li­vom zmie­ša­ným s tra­dič­ným le­tec­kým pa­li­vom a zvládlo to na vý­bornú. Stroj ab­sol­vo­val let z mesta Abú Zabí do Am­ster­damu bez kom­pli­ká­cií.

Cesta do cie­ľo­vej des­ti­ná­cie trvala viac ako 7 ho­dín. Prečo je táto rast­lina taká ob­ľú­bená pri vý­robe al­ter­na­tív­nych pa­lív? Nie je to vô­bec ná­hoda, jej vý­honky to­tiž ob­sa­hujú viac ako 30 % prí­rod­ného oleja. Možno práve preto ju po­va­žujú za rast­linu bu­dúc­nosti. Ok­rem toho, že sa po­u­žíva na vý­robu pa­lív, je veľmi ob­ľú­be­nou po­tra­vi­nou ľudí a vy­rába sa z nej aj kr­mivo pre zvie­ratá.

Rast­liny, ktoré sa po­u­žili na vý­robu pa­liva boli vy­pes­to­vané na špe­ciál­nej púšt­nej farme v meste Mas­dar. Jedná sa o prvú farmu na svete, ktorá bola vy­bu­do­vaná práve za úče­lom vý­roby rast­lin­ného pa­liva.

farmaZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: kha­lifa uni­ver­sity

Bio­lo­gická al­ter­na­tíva k tra­dič­ným le­tec­kým pa­li­vám sa stala re­a­li­tou, test pre­be­hol úspešne bez nut­nosti úp­rav pô­vod­ných le­tec­kých mo­to­rov. Čo viac si priať? Zá­soby ropy po­maly, ale isto kle­sajú. Jedná sa tak o sve­tielko ná­deje, ktoré môže pris­pieť k lep­šiemu a čis­tej­šiemu ovzdu­šiu.

zdroj: ars­tech­nica.com

Pridať komentár (0)