Lie­tad­lo z diel­ne Gulfs­tre­a­mu posú­va kom­fort na iný level

Richard Vitkovský / 14. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: wikimedia.com

Znač­ka lie­ta­diel Gulfs­tre­am nie je u nás veľ­mi zná­ma. Ame­ric­ký výrob­ca tých­to súkrom­ných lie­ta­diel, spo­loč­nosť Gulfs­tre­am, je totiž zná­my hlav­ne vo vyš­ších kru­hoch: medzi celeb­ri­ta­mi a pod­ni­ka­teľ­mi. Od roku 1958 až dodnes bolo vyro­be­ných viac ako dve­ti­síc stro­jov. Lie­tad­lá tej­to znač­ky sú typic­ké kom­for­tom a dole­tom bez nut­nos­ti tan­ko­vať pali­vo. Výrob­ca nedáv­no pred­sta­vil svo­je dva nové mode­ly.

Typic­ké lie­tad­lo znač­ky Gulfs­tre­am je urče­né pre repre­zen­ta­tív­ne úče­ly. Pre­to ho využí­va­jú nie­len pod­ni­ka­te­lia a celeb­ri­ty, ale aj vlá­dy rôz­nych štá­tov. Oko­lo 200 lie­ta­diel, pre­važ­ne typu G550, je využí­va­ných vlá­da­mi rôz­nych kra­jín. Naj­lep­ším a naj­vy­ba­ve­nej­ším je momen­tál­ne typ G650 ER, čomu zod­po­ve­dá aj cena pre­sa­hu­jú­ca 66 mili­ó­nov dolá­rov. V tie­ni svo­jich dvoch bra­tov však už čaka­jú ich nástup­co­via. Jeden je z päť­ko­vej rady s náz­vom G500 a dru­hý zo šes­tko­vej rady s ozna­če­ním G600, pri­čom prvý meno­va­ný sa obja­ví na oblo­he už v roku 2017.

lietadlo

zdroj foto­gra­fie: gulfstream.com

Lie­tad­lo G500 – nová gene­rá­cia luxu­su

Keď­že typ G550 je naj­vyš­ším z päť­ko­vej rady, G500 zapad­ne pres­ne pod ten­to model. S dĺž­kou sko­ro 28 met­rov a aero­dy­na­mic­kým tva­rom, toto lie­tad­lo s ľah­kos­ťou pre­tí­na vzduch pri rých­los­ti zvu­ku. Keď­že spo­ľah­li­vosť je tu na prvom mies­te, muse­li byť vybra­né kva­lit­né a spo­ľah­li­vé moto­ry. V tom­to prí­pa­de padol výber na kanad­ské­ho výrob­cu Pratt & Whit­ney, kto­rý dodal dvo­j­icu svo­jich PW814GA.

Kom­bi­ná­cia tva­ru a výkon­ných moto­rov umož­ní vzlet až do výš­ky 15 544 met­rov. Gulfs­tre­a­my sú zná­me svo­jím dole­tom na jed­no natan­ko­va­nie pali­va. Pri G500 to je rov­na­ko a 9 260 kilo­met­rov pri ôsmych pasa­žie­roch je úpl­ná pará­da. Kabí­na pre ces­tu­jú­cich sa dá upra­vo­vať pod­ľa požia­da­viek zákaz­ní­ka. Je mož­né zvo­liť roz­vr­hnu­tie inte­ri­é­ru spô­so­bom, kto­rý umož­ní pre­pra­vu až devät­nás­tich ces­tu­jú­cich.

lietadlo

zdroj foto­gra­fie: wikimedia.org

Inte­ri­ér nes­kla­me

O kom­for­te netre­ba pochy­bo­vať. Na návrhu vnú­tor­né­ho vyba­ve­nia pries­to­ru pre pasa­žie­rov sa totiž podie­ľa­li aj kli­en­ti svo­ji­mi pri­po­mien­ka­mi. Naprí­klad sedač­ky a ich čalú­ne­nie výsost­ne rešpek­tu­jú požia­dav­ky jed­not­li­vých zákaz­ní­kov. Kuchyn­ka pre ces­tu­jú­cich je pris­pô­so­bi­teľ­ná a zme­na je mož­ná rých­los­ťou bles­ku. Vsta­va­né kávo­va­ry sa dajú vyme­niť za espres­so­ma­ty v prie­be­hu pol hodi­ny.

Ale ako by fun­go­va­lo moder­né lie­tad­lo bez moder­nej tech­no­ló­gie! Naprí­klad inter­ne­to­vé pri­po­je­nie na palu­be lie­tad­la svo­jou rých­los­ťou pre­ko­ná­va kon­ku­ren­ciu viac ako 34-násob­ne. Vyso­ko­vý­kon­ný ven­ti­lač­ný sys­tém zaru­čí čerstvý a čis­tý vzduch. Po zapnu­tí v prie­be­hu dvoch minút dôj­de k jeho kom­plet­nej výme­ne.

Sedad­lá sa doká­žu meniť ako cha­me­le­ón. Cez deň poslú­žia na kom­fort­né sede­nie a večer sa s ľah­kos­ťou ele­gá­na pre­tvo­ria na pohodl­nú posteľ. Aká je však kabí­na, keď celý stroj je tak úžas­ne vyba­ve­ný a navr­hnu­tý? Jed­no­du­cho kom­fort­ná a luxus­ná, avšak na roz­diel od ces­tu­jú­cich sa pilo­ti musia sústre­diť na bez­peč­né dopra­ve­nie posád­ky do cie­ľa. K tomu im slú­žia naj­mo­der­nej­šie prí­stro­je a doty­ko­vé disp­le­je. Lie­tad­lo ako prvé využí­va mini joys­tic­ky na kon­tro­lu sme­ru letu. Pre kaž­dé­ho z pilo­tov jeden. Táto mož­nosť kon­tro­ly bola dote­raz iba výsa­dou armád­nych lie­ta­diel.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)