13 fantastických kníh, ktoré inšpirujú každého budúceho podnikateľa

Richard Vitkovský / 16. mája 2018 / Lifehacking

zdroj: flickr
  • War­rena Buf­fetta, Billa Ga­tesa a Marka Zuc­ker­berga spája láska ku kni­hám
  • Táto tro­j­ica patrí me­dzi váš­ni­vých či­ta­te­ľov a knihy pre nich pred­sta­vujú stud­nicu po­zna­nia
  • Na zá­klade ich od­po­rú­čaní bol zo­sta­vený na­sle­du­júci zo­znam naj­lep­ších kníh, ktoré in­špi­rujú bu­dú­cich pod­ni­ka­te­ľov

Bu­si­ness Ad­ven­tu­res, John Bro­oks

Táto kniha patrí na prvé miesto v kniž­nici War­rena Buf­fetta, ktorý ju po­sta­vil do­konca nad svojho ob­ľú­be­ného In­te­li­gent­ného in­ves­tora. Knižka oča­rila aj Billa Ga­tesa. Ten ju do­stal ako dar práve od sa­mot­ného Buf­feta. Knižka po­núka po­hľad na mnohé iko­nické spo­loč­nosti a za­chy­táva mo­menty, ktoré navždy za­de­fi­no­vali ich slávu.

The In­tel­li­gent In­ves­tor, Ben­ja­min Gra­ham

In­te­li­gentný in­ves­tor bol spo­mí­naný už mno­ho­krát v sú­vis­losti s War­re­nom Buf­fet­tom. Po­zor­nosť si však za­slúži. Je to naj­lep­šia kniha o in­ves­to­vaní, aká sa na trhu ob­ja­vila. Každý, kto má zá­u­jem po­cho­piť to, ako fun­guje svet veľ­kých in­ves­tí­cií by túto knižku ne­mal mi­núť.

The In­no­va­tor’s Di­lemma, Cla­y­ton M. Chris­ten­sen

In­for­má­cie z tejto knihy vy­užil Steve Jobs, pre­tože sa tý­kala priamo spo­loč­nosti Apple. Po­jed­náva to­tiž o ino­vá­to­roch a ich di­le­mách. Práve táto kniha ho in­špi­ro­vala pri pre­sa­dzo­vaní vte­daj­šej no­vinky v po­dobe cloud com­pu­tingu.

How to Win Friends & In­flu­ence Pe­ople, Dale Car­ne­gie

Dale Car­ne­gie je poj­mom v ob­lasti osob­ného roz­voja a mo­ti­vá­cie. Jeho po­stupy pla­tia aj v sú­čas­nosti. Knižka ti od­halí to, ako si zís­kať nák­lon­nosť ľudí alebo ako ich nad­c­hnúť pre tvoju vlastnú myš­lienku.

The Art of War, Sun Tzu

Táto knižka bola na­pí­saná už v šies­tom sto­ročí a stále je vy­uží­vaná pri tvorbe vo­jen­ských stra­té­gií. In­špi­ro­val sa ňou do­konca aj Na­po­leon. Ok­rem po­u­ži­tia na bo­jisku však po­môže aj v ob­lasti biz­nisu. Mnoho pod­ni­ka­te­ľov myš­lienky z tejto knihy za­hr­nulo do svo­jej pod­ni­ka­teľ­skej stra­té­gie.

Emo­ti­onal In­tel­li­gence: Why It Can Mat­ter More Than IQ, Da­niel Go­le­man

Au­tor v knihe od­ha­ľuje 5 dô­le­ži­tých častí emo­ci­onál­nej in­te­li­gen­cie a uka­zuje, ako vplý­vajú na náš úspech vo vzťa­hoch, v práci a do­konca aj na naše zdra­vie.

Think and Grow Rich!, Na­po­leon Hill

Au­tor Na­po­leon Hill sa roz­ho­dol skú­mať mi­liar­dá­rov a ich sprá­va­nie. Na zá­klade úda­jov, ktoré zís­kal vy­tvo­ril ur­čitý mo­del sprá­va­nia sa týchto ľudí, o ktorý sa, sa­moz­rejme, po­de­lil vo svo­jej knihe.

The 7 Ha­bits of Highly Ef­fec­tive Pe­ople, Step­hen R. Co­vey

Je jed­nou z na­jin­špi­ra­tív­nej­ších kníh, aká bola kedy na­pí­saná. Na prvý po­hľad mnoho ne­ob­sa­huje. Predsa len 7 ná­vy­kov efek­tív­nych ľudí je prí­liš málo. Me­nej je nie­kedy viac, a táto kniha po­môže vy­stre­liť tvoju efek­ti­vitu do stra­to­sféry. Ak tieto body ap­li­ku­ješ, tak sa to od­razí vo všet­kých ob­las­tiach tvojho ži­vota.

The Lean Star­tup, Eric Ries

Väč­šina star­tu­pov skra­chuje. To je veľmi smutná šta­tis­tika. Táto kniha volí iný prí­stup, ktorý mení po­hľad na do­te­raz zau­ží­vané me­tó­dy bu­do­va­nia no­vých a úspeš­ných spo­loč­ností. Za­kla­da­te­lia np­vých fi­riem sa tak môžu vy­hnúť ty­pic­kým chy­bám.

Too Big to Fail, An­drew Ross Sor­kin

Dielo, ktoré zís­kalo oce­ne­nie Naj­lep­šia kniha roka. Je­den z naj­reš­pek­to­va­nej­ších fi­nanč­ných re­por­té­rov An­drew Ross Sor­kin pod­robne ro­zo­berá ob­rov­skú eko­no­mickú krízu z roku 2008, ktorá do­stala svet na po­kraj ko­lapsu.

Gu­er­rilla Mar­ke­ting, Jay Con­rad Le­vin­son

Kniha, ktorá zme­nila svet mar­ke­tingu ako sme ho po­znali vy­šla už v roku 1983. Či­ta­teľ v nej nájde stovky rôz­nych myš­lie­nok, ktoré na­ozaj fun­gujú. Tento druh mar­ke­tingu je vý­hodný hlavne pre malé pod­niky, ktoré si ne­môžu do­vo­liť ná­kladne mar­ke­tin­gové kam­pane.

Den of Thie­ves, Ja­mes B. Ste­wart

Tento best­sel­ler ťa za­ru­čene vtiahne do deja. Opi­suje sku­točnú uda­losť, škan­dál, ktorý tak­mer zlik­vi­do­val burzu na Wall Street. Do­zvieš sa zau­jí­ma­vosti o sa­mot­ných ak­té­roch a na­pí­na­vom pát­raní, ktoré ná­sledne viedlo k ich za­tknu­tiu.

First, Break All The Ru­les: What the World’s Gre­a­test Ma­na­gers Do Dif­fe­ren­tly, Jim Har­ter

Kniha obo­známi zve­da­vého či­ta­teľa s vý­sled­kami štú­die, ktorá bola re­a­li­zo­vaná na vzorke viac ako 80 000 ma­na­žé­rov. Vďaka týmto vý­sled­kom sa do­zvieš to, čo ro­bia tí naj­lepší ma­na­žéri úplne inak v po­rov­naní so še­dým prie­me­rom. Vy­ni­ka­júca knižka pre kaž­dého za­čí­na­jú­ceho ma­na­žéra.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com , ama­zon.com

Pridať komentár (0)