Aké ojazdené vozidlá sa na Slovensku najviac kupujú?

Richard Vitkovský / 14. apríla 2018 / Auto

zdroj: Flickr
  • Spo­loč­nosť AAA Auto uspo­ria­dala vý­ročnú tla­čovú kon­fe­ren­ciu, kde sa po­chvá­lila svo­jimi úspechmi a pre­zra­dila svoje plány
  • Ok­rem toho zve­rej­nila prvú de­siatku najp­re­dá­va­nej­ších ojaz­de­ných vo­zi­diel na Slo­ven­sku.
  • Čo u nás letí?

AAA auto patrí k na­job­ľú­be­nej­ším pre­daj­com ojaz­de­ných vo­zi­diel na Slo­ven­sku. O úspe­chu me­dzi­ná­rod­nej siete au­to­cen­tier svedčí aj po­čet po­bo­čiek, ktoré sa roz­ras­tajú ako huby po daždi. Cel­kovo ich po­čet do­sia­hol číslo 44 po tom, čo boli ot­vo­rené dve nové v Poľ­sku a jedna v Ma­ďar­sku. Vy­soký po­čet pre­dajní sa pod­pi­suje aj pod množ­stvo pre­da­ných vo­zi­diel.

Za je­den je­diný deň AAA Auto predá vo všet­kých svo­jich po­boč­kách do­hro­mady v prie­mere 213 ku­sov áut. To je hodné veľ­kej po­chvaly. Za ča­sový úsek od za­čiatku roka do za­čiatku ap­ríla sieť pre­dala 21 000 vo­zi­diel. Za prvý štvrť­rok to bolo 19 200 vo­zi­diel. Na­jús­peš­nej­ším me­sia­com, čo sa pre­da­jov týka sa stal ma­rec. V tomto ob­dobí AAA Auto pre­dalo re­kord­ných 7 190 vo­zi­diel.

Ob­rov­ský úspech zá­visí od via­ce­rých fak­to­rov. Spo­loč­nosť sa sú­stre­ďuje hlavne na spo­koj­nosť zá­kaz­níka, a preto sa snaží kaž­dým ro­kom zlep­šo­vať svoje ná­kupné a pre­dajné služby. Dô­le­žité sú tak­tiež sú­stavné ino­vá­cie. Tie sa tý­kajú hlavne zlep­šo­va­nia ce­no­vej kon­ku­ren­cie­schop­nosti a zvy­šo­va­nia zá­kaz­nic­kého kom­fortu. K to­muto sa na­po­máha aj naj­mo­der­nejší soft­vér, ktorý umož­ňuje jed­no­du­ché vy­hľa­dá­va­nie a mo­ni­to­ro­va­nie si­tu­ácie v rámci da­nej ob­lasti.

Všetky plá­no­vané ino­vá­cie, aj tie exis­tu­júce sa zdru­žujú do ino­vač­ného la­bo­ra­tó­ria Au­res­Lab, ktoré za­čalo svoju čin­nosť v ja­nu­ári tohto roka. La­bo­ra­tó­rium slúži na tes­to­va­nie všet­kých zau­jí­ma­vých ná­pa­dov. V prí­pade, že sa osved­čia, sú na­sa­dené do os­trej pre­vádzky. Ino­vá­cie sa za­me­ria­vajú na celý pro­ces od vý­kupu vo­zi­diel, ich pre­daja, pop­re­daj­ného ser­visu alebo na ob­lasť mar­ke­tingu. Spo­loč­nosť chce jed­no­du­cho rásť vo všet­kých ob­las­tiach svojho pod­ni­ka­nia.

Škoda na pr­vých prieč­kach

Ok­rem plá­nov a pa­rád­nych čí­sel sa AAA Auto na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii za­me­ralo aj na tú naj­dô­le­ži­tej­šiu vec, ktorá zau­jíma všet­kých po­ten­ci­onál­nych zá­kaz­ní­kov. Aké ojaz­dené vo­zidlá sa v AAA Auto pre­dá­vajú naj­lep­šie? Spo­loč­nosť zve­rej­nila aj tieto údaje, a tak máš mož­nosť na­hliad­nuť na 10 vo­zi­diel, ktoré idú u nás mo­men­tálne na dračku. Jedná sa o tieto vo­zidlá:

1. Škoda Oc­ta­via
2. Škoda Fa­bia
3. Volk­swa­gen Pas­sat
4. Volk­swa­gen Golf
5. Ford Fo­cus
6. Opel As­tra
7. Škoda Su­perb
8. Kia Ceed
9. Kia Spor­tage
10. Da­cia Dus­ter

 

Zdroj: AAA Auto

Pridať komentár (0)