Dvaja Taliani otvorili na Slovensku pizzériu, ktorá dnes patrí medzi najlepšie v krajine

Linda Cebrová / 16. mája 2018 / Food biznis

zdroj: Da Mario e Nicola
  • Na Slo­ven­sku je ešte aj dnes piz­ze­rií s pra­vými ta­lian­skymi chu­ťami len ako šaf­ránu
  • Nájsť pre­vádzku, ktorá ne­po­núka len „po­slo­ven­čený“ kú­sok cesta, ale kus tra­dič­nej chute, je síce ná­ročné, no nie ne­možné

Svedčí o tom aj bra­ti­slav­ská re­štau­rá­cia U Ta­liana, o kto­rej sme ťa pred ča­som in­for­mo­vali. Te­raz sme sa roz­hodli pred­sta­viť ti prí­beh piz­ze­rie, ktorá je v Tri­pad­vi­sor reb­ríčku naj­lep­ších ta­lian­skych re­štau­rá­cií na Slo­ven­sku už na dru­hom mieste a to so stov­kami päť­hviez­dič­ko­vých re­cen­zií. Stoja za ňou dvaja bra­tia z Ta­lian­ska, kto­rých dru­hým do­mo­vom sa stala Stu­pava.

Túž­bou Ma­ria, ktorý je ku­chá­rom a pe­kára Ni­coly, bolo pri­niesť na Slo­ven­sko kú­sok ne­fal­šo­va­nej ta­lian­skej gas­tro­nó­mie. Ma­rio pri­šiel na Slo­ven­sko, keď mal 23 ro­kov, vtedy za­čal ria­diť jednu z pr­vých ta­lian­skych re­štau­rá­cií v na­šej kra­jine. Vo­lala sa Il Ga­le­one.

O nie­koľko ro­kov za ním pri­šiel aj jeho brat Ni­cola, ktorý mal v tom čase len 16 ro­kov a stal sa tak najm­lad­ším pe­ká­rom pizze na Slo­ven­sku. V lete v roku 2016 sa roz­hodli od­ísť z re­štau­rá­cie Il Ga­le­one. Túžba pri­niesť na Slo­ven­sko chute a vôňe ich mi­lo­va­nej zeme ich do­viedla k ot­vo­re­niu no­vej pre­vádzky “Da Ma­rio e Ni­cola,” kto­rej kli­en­telu tvo­ria ľu­dia z miest z ce­lého Slo­ven­ska.

Piz­ze­riu by si ne­mal ot­vá­rať každý, komu chutí pizza

Podľa dvoch bra­tov je ná­roč­nosť ve­de­nia re­štau­rá­cie v na­šich kon­či­nách prí­liš často pod­ce­ňo­vaná.“Re­štau­račná čin­nosť vy­ža­duje úsi­lie, silu, lásku a sú­stavnú po­zor­nosť, či už vo fáze plá­no­va­nia, ot­vá­ra­nia, ale pre­dov­šet­kým vo fáze udr­žia­va­nia a roz­voja. Mi­mo­riadne dô­le­žité je za­me­ria­va­nie sa na tie naj­men­šie de­taily a tak­tiež sú­stavné kaž­do­denné úsi­lie. Ak sa to do­káže spo­jiť s dáv­kou šťas­tia, člo­vek môže do­siah­nuť skvelé vý­sledky, tak ako sa to na­šťas­tie po­da­rilo aj nám,” ho­vorí Ma­rio.

Ta­jom­stvom úspe­chu ich pra­vej ne­apol­skej pizze podľa Ma­ria spo­číva pre­dov­šet­kým v láske k jedlu. “Môže sa to zdať ako ba­nálna od­po­veď, av­šak toto je tá tajná prí­sada. Dô­le­žitú rolu sa­moz­rejme zo­hráva aj kva­lita a rý­dzosť po­u­ží­va­ných in­gre­dien­cií. Av­šak na to, aby ste vy­tvo­rili dobrú pizzu, musí vás ba­viť v kaž­dej časti jej tvorby. To vám umožní ju ur­či­tým spô­so­bom vy­lep­šiť každý deň, nie len v sú­vis­losti s chu­ťou ale pre­dov­šet­kým v sú­vis­losti s kon­zis­ten­ciou, strá­vi­teľ­nos­ťou a kva­li­tou cesta,” ho­vorí Ma­rio.

Práve preto podľa Ma­ria, musí člo­vek  jed­no­du­cho mi­lo­vať to, čo robí. Úsi­lie a čas, ktorý tomu ve­nuje ne­smie byť zá­ťa­žou ale po­te­še­ním. Ne­apol­ská pizza bola pred­ne­dáv­nom vy­hlá­sená za ma­je­tok UNESCO a tí, ktorí do­dr­žujú pô­vodný re­cept, sa môžu pý­šiť pra­vou ne­apol­skou piz­zou. Bra­tia sa však expe­ri­men­to­va­nia ne­boja a aj oni sa sna­žia vy­tvá­rať vlastné va­rianty a skú­šať nové re­cep­túry tak, ako sa to deje aj v rôz­nych kú­toch Ta­lian­ska. Čo sa týka na­job­ľú­be­nej­ších dru­hov pizze, ktoré by si mal v ich re­štau­rá­cií ochut­nať,  v TOP 10 sú bez po­chýb najmä dve ne­apol­ské kla­siky „Sig­nore Marg­he­rita“ a „Bu­fa­lotta“.

Deň čo deň ich piz­zé­riu v Stu­pave nav­štívi aj ne­spo­čet Bra­ti­slav­ča­nov. Do hlav­ného mesta sa však s no­vou pre­vádz­kou prí­liš ne­hrnú. Podľa bra­tov, na Stu­pave ich naj­viac láka po­koj, ktorý tu pa­nuje. Ide o ide­álne miesto, kde môžu re­a­li­zo­vať svoje plány, me­dzi ktoré patrí aj vy­tvo­re­nie miesta, v kto­rom môžu ľu­dia na chvíľu unik­núť od cha­osu, ktorý je ty­pický pre veľké mestá.

“Mu­síme tiež zdô­raz­niť, že dnes sa už cí­time ako praví Stu­pav­ča­nia. Fak­tom tak­tiež zo­stáva, že práve v tomto meste za­čala naša cesta, tu sme dali ži­vot na­šim snom. Ako je­diné ne­ga­tí­vum tohto mesta vní­mame to, že tu nie je more,” smeje sa Ma­rio.

Čo sa týka jed­ných z naj­ťaž­ších zá­le­ži­tostí v pod­ni­kaní v gas­tro prie­mysle, Ma­rio v tom má jasno. Je to ná­bor kva­lit­ných za­mest­nan­cov, kto­rých podľa ma­ji­te­ľov re­štau­rá­cie jed­no­du­cho nie je do­sta­tok.

“Úspech re­štau­rá­cie sa ne­sta­via len na dob­rom jedle, do úvahy je po­trebné zo­brať ďal­ších ti­síc vecí, jedna z nich je aj ob­sluha. Na to, aby ste po­skytli dobré služby, mu­síte mať za va­šim chrb­tom dobrú or­ga­ni­zá­ciu a to zna­mená, že v re­štau­rá­cii musí byť dobrý pra­covný tím. My si na­šťas­tie môžme po­ve­dať, že ho máme, av­šak stále len v ma­lom po­čte. Sme pre­sved­čení, že dobrý tím ľudí je schopný po­núk­nuť vý­borné služby, ale aj dobré pra­covné pro­stre­die, vďaka čomu za­bud­nete, že ste v práci,” do­dáva Ma­rio.

Pridať komentár (0)