EÚ sa chystá klepnúť pašerákom po prstoch. Krabičky cigariet budú očipované

Richard Vitkovský / 13. februára 2018 / Tech a inovácie

zdroj: facebook.com
  • Od­por­co­via či­po­va­nia a pa­še­ráci ci­ga­riet budú mať o dô­vod me­nej na ra­dosť
  • Európ­ska únia sa chystá za­bu­do­vať čip s kó­dom do kaž­dej kra­bičky ci­ga­riet
  • Cie­ľom je jed­no­du­chá kon­trola a od­ha­ľo­va­nie prí­pad­ných pa­šo­va­ných ci­ga­riet v rámci EÚ

Či­po­va­nie vzbu­dzuje zi­mom­riavky na chrbte mno­hým, av­šak za­tiaľ niet dô­vodu na obavy. K či­po­va­niu ľudí ve­die ešte dlhá cesta. Ako prvé prídu to­tiž na rad ci­ga­rety. Európ­ska únia chce mať pod kon­tro­lou po­hyb ci­ga­riet a chystá pre prek­va­pu­júce opat­re­nie, ktoré prav­de­po­dobne zdvihne cenu za ba­lí­ček ci­ga­riet ešte o kúš­tik vyš­šie. Každá jedna kra­bička či kar­tón budú od bu­dú­ceho roka vy­ba­vené špe­ciál­nym kó­dom, ktorý pre­zradí o pô­vode ci­ga­riet tak­mer úplne všetko.

Bude tak po­merne jed­no­du­ché zis­tiť, či boli ci­ga­rety pa­šo­vané, alebo nie. EÚ chce klep­núť pa­še­rá­kom po prs­toch. Ich me­tó­dy sú to­tiž po­merne jed­no­du­ché a zis­kové. V rámci Únie to­tiž exis­tuje stále ur­čité množ­stvo kra­jín, kde sú ci­ga­rety po­merne lacné. Nie je tak prek­va­pe­ním, že pa­še­ráci vy­uží­vajú práve tieto kra­jiny ako zdroj to­varu. Na­kú­pia lacno a pre­dajú draho. Sa­moz­rejme, z ta­ké­hoto pod­ni­ka­nia ne­pla­tia žiadnu daň, a tak vzni­kajú ob­rov­ské škody, ktoré je po­merne ťažké od­had­núť. Pred­po­kladá sa však, že sú vo výške viac ako 11 mi­li­ó­nov eur.

Dru­hou strán­kou je aj to, ako sa ta­kéto pe­niaze vy­uží­vajú. Na dob­ro­činné účely to ur­čite ne­bude. Zboj­níci, ktorí bo­ha­tým brali a chu­dob­ným dá­vali, už vy­mreli. Na­miesto toho sa tieto pe­niaze vy­uží­vajú na ná­kup zbraní a pod­poru te­ro­rizmu. Ozna­čo­va­nie po­mo­cou či­pov pre­zradí úplne všetko – miesto vý­roby, čas vý­roby, akým au­to­mo­bi­lom sa várka ci­ga­riet pri­viezla či v akom sklade bola umiest­nená a kde skon­čila.

Vý­rob­co­via sú proti

Ná­zor EÚ však nez­die­ľajú sa­motní vý­rob­co­via, ktorí tvr­dia, že pa­šo­va­nie je síce prob­lé­mom aj v rámci EÚ, ale naj­viac ci­ga­riet po­chá­dza práve z kra­jín mimo Únie, na ktoré sa toto pra­vidlo ne­vzťa­huje. Takže toto opat­re­nie do­káže zní­žiť škody, ktoré vzni­kajú pa­šo­va­ním ci­ga­riet len o jedno per­cento.

Vý­rob­com tak prav­de­po­dobne vzniknú vyš­šie ná­klady. Vy­ba­ve­nie kra­bi­čiek nový zna­če­ním vy­zerá ako jed­no­du­chý pro­ces, ale nie je tomu tak. Každá kra­bička ci­ga­riet bude mu­sieť byť za­ra­dená do no­vej da­ta­bázy. Ok­rem toho bude po­trebné pre­ško­liť na zmeny aj pra­cov­ní­kov vo vý­robe. Sa­moz­rejme, ok­rem vý­rob­cov budú mu­sieť vy­vi­núť ak­ti­vitu na­viac aj pre­daj­co­via. Budú sa mu­sieť za­re­gis­tro­vať, aby bol o po­hybe ci­ga­riet ma­xi­málny pre­hľad.

Zdroj: TV No­viny

Pridať komentár (0)