Mercedes je až po uši namočený v emisnom škandále. Vyšetrovatelia začali konať

Richard Vitkovský / 12. júna 2018 / Auto

zdroj: flickr
  • Emisný škan­dál au­to­mo­bilky Volk­swa­gen ešte úplne ne­doz­nel a už je tu ďalší
  • Jeho pô­vod­com je ďalší ne­mecký ve­li­kán au­to­mo­bi­lová spo­loč­nosť Mer­ce­des
  • Všetko pre­puklo po tom, čo v pia­tich vo­zid­lách na­šli ile­gálny soft­vér na úp­ravu emi­sií

His­tó­ria sa znovu opa­kuje. Pí­sal sa rok 2015, keď Ame­ri­ča­nia od­ha­lili vo vo­zid­lách ne­mec­kej značky Volk­swa­gen soft­vér, kto­rého úče­lom bolo umelo zni­žo­vať množ­stvo emi­sií pri tes­toch. Tento prí­pad pri­pra­vil o teplé mies­tečká mnoho vy­so­ko­po­sta­ve­ných pred­sta­vi­te­ľov au­to­mo­bi­lo­vej spo­loč­nosti. Pos­ti­hnu­tých bolo od­ha­dom až je­de­násť mi­li­ó­nov vo­zi­diel. Aj na­priek tomu, že o toto od­ha­le­nie sa po­sta­rali Ame­ri­ča­nia, naj­viac dot­knu­tých au­to­mo­bi­lov sa na­chá­dzalo na území Európy a iba zlo­mok v Ame­rike.

Au­to­mo­bilka tak prišla pri od­ško­dňo­vaní o ob­rov­ské pe­niaze. Ako sa však uka­zuje ne­bola je­di­nou. Len mi­nulý me­siac padlo po­doz­re­nie aj na ďal­šiu značku spa­da­júcu pod zo­sku­pe­nie Volk­swa­gen Group. Audi sa však na roz­diel od Volk­swa­genu pri­hlá­silo dob­ro­voľne, keďže v au­to­mo­bilke zis­tili ur­čité ne­zrov­na­losti. Pos­ti­hnu­tých bolo od­ha­dom 60 000 ku­sov vo­zi­diel. 33 000 z nich sa na­chá­dzalo priamo na území Ne­mecka. Kto tento soft­vér do au­to­mo­bi­lov Audi na­in­šta­lo­val je, sa­moz­rejme, zá­ha­dou.

Po­u­čia sa vý­rob­co­via?

Tieto dva prí­pady však po­u­ká­zali na to, ako au­to­mo­bi­lové spo­loč­nosti šet­ria, kde sa len dá, a to aj na­priek veľ­ko­hu­bým pre­hlá­se­niam o čis­tote svo­jich vo­zi­diel. V ko­neč­nom dô­sledku však na tom môžu pre­ro­biť a nie ušet­riť, ak to nie­kto od­halí. So škan­dálmi s ume­lou úp­ra­vou emi­sií sa akosi roz­trhlo vrece. V sú­čas­nosti je po­hľad vy­šet­ro­va­te­ľov za­me­raný na au­to­mo­bilku Mer­ce­des. V pia­tich mo­de­loch vo­zi­diel bola to­tiž od­ha­lená po­dobná úp­rava za­me­raná na zni­žo­va­nie emi­sií.

Túto ne­zrov­na­losť od­ha­lila kon­trola Ne­mec­kej fe­de­rál­nej agen­túry pre mo­to­rovú do­pravu (KBA). Au­to­mo­bilka tak do­stala od vlády prí­kaz zais­tiť 238 000 mo­de­lov na území Ne­mecka, ktoré by mali ob­sa­ho­vať túto ne­le­gálnu úp­ravu. Ne­mecká vláda môže tento prí­kaz na­ria­diť iba na území svo­jej kra­jiny. Po­čet au­to­mo­bi­lov vy­ba­ve­ných ne­le­gál­nym soft­vé­rom v rámci ce­lej Európy je však omnoho vyšší. Cel­kovo by sa mohlo jed­nať o 774 000 vo­zi­diel.

Podľa mi­nis­ter­stva do­pravy majú prob­lém vo­zidlá Mer­ce­des-Benz triedy C, Vito a GLC. Podla ma­ga­zínu Spie­gel naj­novší škan­dál spus­til ob­rov­ský hnev mi­nis­tra do­pravy An­dre­asa Sche­uera, ktorý sa vy­hrá­žal, že spo­loč­nosti Daim­ler, ktorá značku Mer­ce­des vy­rába vy­rúbi po­kutu vo výške 3,75 mi­liárd eur.

zdroj: sky.com , au­to­ex­press.co.uk

Pridať komentár (0)