Moje najlepšie rozhodnutie: Už som prestal pomáhať ľudom a mal by si to spraviť aj ty

Šimon Hale / 9. augusta 2018 / Lifehacking

zdroj: pixelstalk.net
  • Vždy som chcel po­má­hať ľu­ďom, no ča­som som si uve­do­mil, že ta­diaľto cesta ne­ve­die.
  • Ne­mô­žeš po­môcť všet­kým a už vô­bec nie tým, ktorí si tvoju po­moc ne­vá­žia.

Moja mama ma vždy učila, aby som ni­kdy nera­dil alebo nepo­má­hal nie­komu, po­kiaľ ma o to nepo­žiada. Vždy som si mys­lel, že možno bola len prí­liš odme­raná. Ale čím som starší, tým viac si uve­do­mu­jem, že mala pravdu. Moja mama je jed­nou z naj­lás­ka­vej­ších ľudí, akých po­znám.

Za­kla­da­te­lia star­tu­pov ma často žia­dajú o radu. Viem, že so star­tupmi je veľa práce. Av­šak, pre­stal som už zdie­ľať svoje vedo­mosti za­darmo. Pred­tým ma to­tiž ľu­dia neus­tále vo­lali von na kávu len preto, aby som im pora­dil. Ale po­cho­pil som, že je ne­prí­pustné, aby ľu­dia zne­uží­vali moje od­borné zna­losti za­darmo, a to hlavne v prí­pade, ak sa ani neob­ťa­žujú za­pla­tiť za moju kávu. Je to ne­pri­ja­teľné.

Ľu­dia veľa­krát jed­no­du­cho ne­chápu, že aj ja po­tre­bu­jem pe­niaze, aby som uži­vil svoju ro­dinu. Ne­uve­do­mujú si, že mám na­prí­klad dead­line v práci. A už vô­bec im nena­padne, že kvôli tomu, aby som im pomo­hol, by som mu­sel pra­co­vať až do dru­hej rána na­sle­du­jú­ceho dňa. Ak si na­ozaj mys­lia, že môj čas ne­stojí za nič, po­tom na nich ne­mám čas!

Takže ti dám jednu radu — ak sa ľu­dia o teba ne­zau­jí­majú, nepo­má­haj im. Neza­slú­žia si tvoju po­moc. Pre­tože ľu­dia sa ťa vždy budú sna­žiť vy­užiť — teda, ak im to dovo­líš. A ty ne­máš k dis­po­zí­cii toľko času, aby si doká­zal po­môcť všet­kým. Po­môž teda iba tým, ktorí si to na­ozaj za­slú­žia. Av­šak pamä­taj na toto — pred­tým, ako pomô­žeš dru­hým, mu­síš po­môcť naj­skôr sám sebe!

Mo­jou naj­väč­šou sla­bos­ťou je, že rád pomá­ham ľu­ďom. A pomá­ham ľu­ďom bez ohľadu na to, či ma o to po­žia­dali, alebo nie. Ale ta­kýto spô­sob mys­le­nia ti nie­kedy môže uško­diť. Keď nie­komu po­núk­nem svoju po­moc, väč­ši­nou chcem na­ozaj po­môcť. No stáva sa mi, že som už nie­komu pove­dal niečo, čo zrovna nech­cel po­čuť, a skon­čilo to tak, že ma daná osoba za môj ná­zor či radu v ko­neč­nom dô­sledku znená­vi­dela. Áno, veľmi často ľu­dia moju po­moc neak­cep­tujú. Mo­jou ra­dou preto je, aby si nepo­má­hal ľu­ďom, ktorí tvoju po­moc nedo­kážu oce­niť.

download-hipster-wallpaper-high-resolution-620x388

Pred pár rokmi, keď moji rodi­čia od­išli do za­hra­ni­čia, po­žia­dali ma, aby som sa im po­sta­ral o dom. Sú­hla­sil som, aj keď som vô­bec netu­šil, ako často treba po­lie­vať kve­tiny. Do­padlo to tak, že nie­ktoré kvety boli po­liate až prí­liš, kým iným chý­bala voda.

Takže kým sa moji rodi­čia vrá­tili, všetky iz­bové rast­liny zahy­nuli. Ak by ma ale ne­pop­ro­sili o po­moc, prav­de­po­dobne by sa o do­mác­nosť sta­ral nie­kto iný – nie­kto, kto je v tom dobrý, a kvety mo­jich rodi­čov by stále boli na­žive. Od­vtedy mi moji rodi­čia už nedo­vo­lili, aby som sa ich rast­lín dot­kol. Takže ak ne­máš zruč­nosti alebo čas na to, aby si nie­komu na­ozaj pomo­hol, skôr mu uško­díš, ako pomô­žeš.

Po­núk­nuť po­moc, keď si nie si istý, že to zvlád­neš, teda nie je dobré roz­hod­nu­tie. Môže to znieť zvláštne, ale tvoja lás­ka­vosť môže ľu­ďom nie­kedy aj ublí­žiť. A jed­ným z naj­jed­no­duch­ších spô­so­bov, ako si s nie­kym zni­čiť vzťah, je po­núk­nuť mu po­moc, ktorú nedo­ká­žeš usku­toč­niť.

zdroj: bright­side.me

Pridať komentár (0)