Odvážny jazdec v BMW M5 preletel okolo policajtov rýchlosťou 312 km/h. Čo nasledovalo?

Richard Vitkovský / 3. júla 2018 / Auto

zdroj: youtube
  • BMW F90 M5 je po­riadna ma­šina. Vy­užiť jej vý­kon na ma­xi­mum je v na­šich pod­mien­kach ne­možné
  • Inak to fun­guje v Ne­mecku, kde je na nie­kto­rých úse­koch diaľ­níc ne­ob­me­dzená rých­losť
  • Ako však za­re­a­gujú po­li­cajti, keď ich drzý vo­dič na diaľ­nici tesne „lízne“ v rých­losti 312 ki­lo­met­rov?

Čo po­vieš na na­sle­dovnú stiu­áciu. Máš po­riadny špor­tiak a na­chá­dzaš sa na diaľ­nici. Pred se­bou vi­díš podľa pred­pi­sov jaz­diace po­li­cajné vo­zidlo. Ty sa roz­hod­neš ako na­s­chvál zo­šliap­nuť pe­dál až na pod­lahu a drzo ich obe­hnúť v rých­losti 312 km/h. Ako by asi za­re­a­go­vali? Ur­čite by sa ťa roz­hodli pre­na­sle­do­vať, av­šak na ich „ple­chovke“ by na teba jed­no­du­cho ur­čite ne­mali. Tvoja ra­keta na ko­le­sách je to­tiž BMW F90 M5, ktoré má ma­xi­málnu rých­losť 306 km/h. Te­raz sa ba­víme o elek­tro­nicky ne­ob­me­dze­nej rých­losti.

Ako za­re­a­go­vala po­lí­cia?

Práve ta­kýto stroj sa oci­tol na ne­mec­kej diaľ­nici, kde sa jeho po­sádka roz­hodla otes­to­vať ma­xi­málnu rých­losť vo­zidla. Ne­mecko je to­tiž jedna z mála kra­jín kde mô­žeš svoj nový špor­tový voz vy­skú­šať na­ozaj na ma­xi­mum. Sa­moz­rejme, v ceste ti ne­môže stáť žiadna pre­kážka v po­dobe iného vo­zidla. V sú­čas­nosti je v Ne­mecku po­vo­lená ne­ob­me­dzená rých­losť asi na dvoch tre­ti­nách diaľ­nic. Jed­no­du­cho raj kaž­dého cest­ného pi­ráta.

Toto pra­vidlo však ne­musí pla­tiť večne a je možné, že príde smutný deň, keď sa pre zní­že­nie rých­losti roz­hodne aj táto kra­jina. Ak vlast­níš na­prí­klad Bu­gatti Chi­ron, tak v Ne­mecku by si sa cí­til ako kráľ a po­li­caj­tom by to ne­malo va­diť. Práve to, ako za­re­a­guje po­lí­cia ne­plá­no­vane otes­to­vali ľu­dia z Cars on Au­to­bahn, ktorí sa vy­ží­vajú v jazde po ne­mec­kých diaľ­ni­ciach v špor­to­vých au­to­mo­bi­loch. Ten­to­krát svoje vi­deo trošku oko­re­nili a roz­hodli sa drzo pred­be­hnúť po­li­cajnú hliadku. Nie v rých­losti 130 km/h ani v 200 km/h a do­konca ani v 300 km/h.

Rých­losť na ta­cho­metri uká­zala re­kord­ných 312 km/h. Títo ľu­dia tak pre­kro­čili ma­xi­málku ešte o pár ki­lo­met­rov. Toto je na­ozaj ex­trém a prí­padný ra­dar v po­li­caj­nom aute mu­sel ur­čite uká­zať veľmi zau­jí­mave hod­noty. Ak by si ča­kal, že táto rých­losť jed­no­du­cho po­lí­ciu vy­pro­vo­kuje a pustí sa od­váž­liv­cov pre­na­sle­do­vať, tak si sa veľmi mý­lil. Fleg­ma­tickú po­lí­ciu na­ozaj ne­zau­jí­malo, že ich nie­kto drzo obe­hol v rých­losti cez 300 km/h a po­maly si po­kra­čo­vala v jazde.

zdroj: au­to­fo­rum.cz , au­to­fo­rum.cz

Pridať komentár (0)