ReBarbora: Priniesli kúsok sladkého raja do historického centra Trnavy

Kávičkári.sk, Augustína Markócsyová / 21. júla 2018 / Food biznis

zdroj: Ondrej Bobek
  • Tr­nava patrí k mies­tam, kam sa vra­ciame po­merne často.
  • Teší nás, že sme me­dzi „stá­li­cami“ opä­tovne na­šli nové vo­ňavé miesto.
  • Rovno na Tro­j­ič­nom ná­mestí nás do pries­to­rov s his­to­ric­kým ná­dy­chom z osem­nás­teho sto­ro­čia vlá­kala, nie­len svo­jou vô­ňou, milá a útulná (Re)Bar­bora.

Va­nilka, čo­ko­láda a káva nás oča­rili už pri vstupe do bý­va­lej ba­ge­té­rie. Vôňa ší­riaca sa úz­kym pries­to­rom nás po­štek­lila v nose, až kým nám zrak „ne­pa­dol“ na vit­rínu plnú po­kla­dov v po­dobe ko­lá­čov, pra­li­niek i zá­kus­kov.

Ich zá­zračná hod­nota je v re­cep­túre, ktorú tvo­ria pre­dov­šet­kým kva­litné su­ro­viny v po­dobe pra­vej bel­gic­kej čo­ko­lády, čerstvého ovo­cia, masla i ži­vo­číš­nej smo­tany. Ne­náj­dete tu žiadné po­lo­to­vary, umelé far­bivá a umelé prí­sady. In­gre­dien­cie sú vždy čerstvé a se­zóne. Na­vyše v sebe ukrý­vajú kre­a­ti­vitu a ne­ko­nečnú fan­tá­ziu ma­ji­teľky Bar­bory Mar­ti­nu­so­vej a jej tímu. Meno pani ma­ji­teľky je spo­jené nie­len s náz­vom pre­vádzky, ale pre­dov­šet­kým s jej vy­sní­va­nou ideou. Sama tvrdí, že cuk­rá­reň je jej ďal­šie dieťa, o ktoré sa stará pre­dov­šet­kým s lás­kou. Jej ná­pady a ná­vrhy cí­tiť a vi­dieť všade. Sa­motná re­bar­bora, ktorá sa stala sym­bo­lom pre­vádzky patrí me­dzi jej ob­ľú­bené su­ro­viny, kto­rými kre­uje vo svo­jom ko­lá­čo­vom krá­ľov­stve.

Od sko­rého rána si vzácne po­klady mô­žete vy­chut­nať na sl­neč­nej te­rase, či v útul­nom pro­stredí cuk­rárne. Biele steny, jemná ta­peta a fa­rebné ak­centy v po­dobe sto­li­čiek a po­hodl­ných kre­siel vy­tvá­rajú po­ho­dovú at­mo­sféru. Ho­diny tu ne­uka­zujú presný čas, taktne však upo­zor­ňujú na pô­žitky, ktoré si tu máte do­priať: „Čas na zá­ku­sok“, „Tik- tak“, alebo skôr „mňam- mňam“. Ne­ná­padne vás zlá­kajú na sladké chvíle s na­šou ob­ľú­be­nou ká­vou značky Baz­zara. Náj­dete tam však aj zmes od Con­cept Cof­fee Ro­as­ters.

Pra­covný či voľný deň tu mô­žete za­čať sla­nými i slad­kými ra­ňaj­kami. Ak vás však čas ne­úp­rosne súri, k dis­po­zí­cii je vám ser­vis TO GO. V Re­Bar­bore sa nám páči, pre­tože na­ozaj mys­lia na ži­votné pro­stre­die. Všetky obaly, po­háre, slamky i prí­bory sú še­trné z eko­lo­gic­kých ma­te­riá­lov a re­cyk­lo­va­teľné. Za­bud­nite na ste­re­otypné ra­ňajky. Prek­va­pia vás va­rianty, ktoré sa tu po­merne často me­nia a pri­ná­šajú nové zdravé chute.

Usmie­vavý per­so­nál vám ochotne po­môže s vý­be­rom slad­kých dob­rôt. Re­cepty a presné in­gre­dien­cie vám síce do de­tai­lov ne­prez­ra­dia, ale po­kojne sa môžu stať sú­čas­ťou va­šej oslavy, fi­rem­ného eventu, svadby alebo ro­din­ného po­po­lud­nia. Tak ako tu majú ot­vo­rené srdce, tak tu majú aj ot­vo­renú my­seľ. V po­nuke náj­dete zá­kusky pre „bez­lep­ká­čov“ a na ob­jed­návku i pre aler­gi­kov na lak­tózu.

Cuk­rá­reň svo­jou vô­ňou pri­láka kaž­dého ká­vič­kára, či ná­hod­ného náv­štev­níka ba­žia­ceho po slad­kom ka­ra­meli, čo­ko­láde, va­nilke a v ne­po­sled­nom rade i čerstvej káve. Tak ako zlá­kala nás- ne­ná­padne a vrúcne. Ur­čite nie však na­po­sledy.

Re­Bar­boru náj­dete aj na fa­ce­bo­oku.

zdroj: ka­vic­kari.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_kavickari_sk
Pridať komentár (0)