Splnený sen slovenského podnikateľa milujúceho autá. Takto vyzerá jeho prekrásna garáž priamo v lesoch

Ing. arch Sven Szokolay, Ing. arch Miroslav Tomík, Ing. arch Katarína Maršalová / 9. júla 2018 / Architektúra

zdroj: archinfo.sk
  • Ak člo­vek býva pod le­som a má nad­by­tok áut, treba to rie­šiť
  • Ide­ál­nym rie­še­ním môže byť aj vý­stavba pa­no­ra­ma­tic­kej ga­ráže vsa­de­nej do ze­le­ných slo­ven­ských kop­cov
  • Aj takto vy­zerá ar­chi­tek­túra pre tých naj­ná­roč­nej­ších

Uro­biť si ra­dosť je jedna z najp­rí­jem­nej­ších vecí, ktoré dá­vajú bež­ným dňom zmy­sel a ži­vot ro­bia zau­jí­ma­vým a pes­trým. A najmä ak je to pri­tom uro­bené kul­túr­nym spô­so­bom, tak vý­sle­dok môže byť viac než len po­te­še­ním. Môžu byť vy­tvo­rené aj trva­lej­šie hod­noty, ktoré majú vyš­šie am­bí­cie a dl­h­šie trva­nie ako oby­čajná kra­toch­víľa. Zdá sa, že sa to v tomto prí­pade po­da­rilo.

Nič ne­vzniká ná­ho­dou. Na via­cero vecí mu­sia byť dvaja. A treba nie­len chcieť, ale aj ve­dieť. Väč­ši­nou je to tak aj v ar­chi­tek­túre. Ur­ču­júci a pod­statný pod­statný vzťah in­ves­tor – ar­chi­tekt je dô­le­žitý vždy, ale pri ta­komto za­daní zvlášť. Vý­sle­dok pre­dur­čujú osob­nostné pre­fe­ren­cie, kva­lity a schop­nosti zú­čast­ne­ných strán.

Vý­sle­dok je zau­jí­mavý. Prob­lémy môžu byť s jeho za­ra­de­ním. Vi­díme ho. Vní­mame ho. Mô­žeme ho za­žiť, zú­čast­niť sa, byť osobne prí­tomní. Čo to však je? Aký ty­po­lo­gický druh? Ga­ráž? Ga­lé­ria? Hobby miest­nosť? “Za­ší­vá­reň”, úto­čisko pred bež­nými sta­ros­ťami? Uni­ver­zálny vý­stavný pries­tor? Asi zo všet­kého niečo. Presná ka­te­go­ri­zá­cia možno v tomto prí­pade nie je po­trebná. Nech je to ho­cičo, zdá sa, že to dobre slúži svojmu účelu. In­ves­tor je spo­kojný. Iným náv­štev­ní­kom sa vý­sle­dok páči tiež. A zdá sa, že vy­tvo­rené hod­noty nie sú len for­málne a do­časné.

Dnes ob­jekt slúži ako vý­stavný pries­tor pre via­ceré zau­jí­mavé tech­nické, di­zaj­nér­ske (i lajfs­taj­lové) kúsky. Náj­deme tu aj iné zau­jí­mavé vý­tvarné diela. Veľ­kým plu­som je prí­padná adap­ta­bi­lita ta­ké­hoto jed­no­du­chého a čis­tého pries­toru (ak by ži­vot pri­nie­sol ne­oča­ká­vané zmeny). Dielo to zvládne.

Zá­kladný ar­chi­tek­to­nický kon­cept je dobrý. Oce­ňu­jem ex­te­ri­é­rovú kon­tex­tu­ál­nosť. Vy­uži­tie kon­fi­gu­rá­cie te­rénu. Umiest­ne­nie hlav­ného ob­jemu pod zem. Jed­no­du­ché hmoty, ktoré sa pre­zen­tujú na­vo­nok iba dvomi or­to­go­nál­nymi me­ta­lic­kými kvád­rami a jed­ným zá­re­zom, pre­rá­ža­jú­cimi zvl­nený te­rén. Ukon­če­nie hmôt trans­pa­rent­nými bez­rá­mo­vými pre­sk­le­nými plo­chami, cez ktoré mô­žeme vní­mať vnú­tornú ná­plň ob­jektu. Ga­ráž (ga­lé­ria) je tak vní­maná skôr ako ar­te­fakt, skulp­túra, než ako sta­vebný ob­jekt. Hr­dzavý plech, sklo a be­tón sú nosné ma­te­riály stavby. Majú odozvu i v drob­nej­ších prv­koch v okolí.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš Ar­chinfo.sk

Vlastný vnú­torný pries­tor je veľ­ko­rysý, kon­štrukčne ne­čle­nený, bez ru­ši­vých nos­ných a pod­por­ných prv­kov.  Je to mo­no­li­tická oce­ľo­be­tó­nová kon­štruk­cia s pri­zna­nými po­vr­chmi z po­hľa­do­vého be­tónu. Pod­laha je ko­vová, po­krytá hli­ní­ko­vým ry­ho­va­ným ple­chom. Táto mo­noc­hro­ma­tic­kosť, prav­di­vosť a su­ro­vosť po­vr­chov po­u­ži­tých ma­te­riá­lov je ne­ut­rálna voči vy­sta­ve­ným expo­ná­tom. In­dus­triálny cha­rak­ter pod­lahy ko­reš­pon­duje s do­mi­nant­nými ar­te­fak­tami. Zá­ro­veň je do­sta­točne ne­ut­rálny pre aké­koľ­vek zmeny vy­sta­vo­va­ného ob­sahu i pri­ro­dzene odolný voči opot­re­be­niu.

Ta­káto stavba má všetky pred­po­klady, aby dl­ho­dobo a s mi­ni­mál­nymi ná­rokmi na údržbu a pre­vádzku pl­nila svoj účel. Striedma a pri­tom zau­jí­mavá forma ar­chi­tek­túry umož­ňuje vy­znieť expo­ná­tom, nech sú  aké­ho­koľ­vek. Rie­še­nie ne­zos­tarne a bude dobré aj v prí­pade prí­pad­nej zmeny ob­sahu vy­sta­ve­ných  expo­ná­tov, prí­padne aj te­ma­tic­kého za­me­ra­nia  zbierky (čo ne­pred­po­kla­dáme, je to však pri­ro­dzená vlast­nosť dob­rej ar­chi­tek­túry a v tomto prí­pade at­ri­bút kva­lity kon­krét­neho rie­še­nia).

Re­a­li­zá­cia ta­kisto (až na nie­koľko de­tai­lov, ktoré sú v prin­cípe od­strá­ni­teľné) do­padla dobre. Tro­chu času si vy­žiada ešte de­tail­nej­šie pre­ci­zo­va­nie te­rén­nych úp­rav v ná­väz­nosti na ob­jekt a do­ras­te­nie ve­ge­tá­cie. Hoci pri náv­števe ga­ráže – ga­lé­rie som ne­mal po­cit z ne­dos­tatku pri­ro­dze­ného den­ného svetla, zdá sa, že pô­vodná idea hor­ného osvet­le­nia za­dných pries­to­rov cez svet­lík v strope by mohla  pries­toru ešte viac po­môcť a po­su­núť ho ku vy­slo­vene ga­le­rij­nému cha­rak­teru.

Jed­nou z naj­cen­nej­ších (a nie tak čas­tých) sku­toč­ností, ktoré pri no­vej ar­chi­tek­túre na Slo­ven­sku upú­tajú je, ak zú­čast­nené strany ne­zos­tanú iba pri pr­vo­plá­no­vom pl­není sta­veb­no­fy­zi­kál­nych nut­ností, ale spo­ločne hľa­dajú a po­sú­vajú sa sme­rom k tomu, aby pri­niesli niečo viac, ako je len ochrana pred po­ča­sím.

Ak vý­sle­dok nie je iba rých­lym spl­ne­ním si po­vin­ností. Ak dielo pri­náša po­u­ží­va­te­ľom i náv­štev­ní­kom ďal­šie hod­noty a pod­nety. Ak niečo ho­vorí, ak je zau­jí­mavé a ak pri­náša tým čo ho po­u­ží­vajú ra­dosť. Pre­zen­to­vaný vý­sle­dok je v slo­ven­skom kon­texte zau­jí­mavý, ne­ob­vyklý. Mo­nu­men­tálny a pri­tom ko­morný. Má všetky pred­po­klady na to, aby dobre  slú­žil svojmu účelu a ro­bil ra­dosť svojmu po­u­ží­va­te­ľovi.

zdroj: ar­chinfo.sk

Pridať komentár (0)