V Bratislave máme nové coworkingové priestory. Skrývajú v sebe veľkú výhodu

redakcia / 13. marca 2018 / Rozhovory

  • Cver­novka je nové kul­túrne a kre­a­tívne cen­trum, ktoré sa pre­sťa­ho­valo z pô­vod­ných pries­to­rov na Ra­čian­sku ulicu v Bra­ti­slave.
  • Svoje miesto si tam na­šiel aj Co­wor­king, pries­tory mô­žeš vy­užiť aj ty, je spo­jený s det­ským kú­ti­kom a ka­viar­nič­kou.
  • Miška Hrn­čia­rová za­kla­dala co­wor­kin­gové pries­tory so svo­jím man­že­lom a ka­ma­rát­kou.
zdroj: Coworking
  • Cver­novka je nové kul­túrne a kre­a­tívne cen­trum, ktoré sa pre­sťa­ho­valo z pô­vod­ných pries­to­rov na Ra­čian­sku ulicu v Bra­ti­slave.
  • Svoje miesto si tam na­šiel aj Co­wor­king, pries­tory mô­žeš vy­užiť aj ty, je spo­jený s det­ským kú­ti­kom a ka­viar­nič­kou.
  • Miška Hrn­čia­rová za­kla­dala co­wor­kin­gové pries­tory so svo­jím man­že­lom a ka­ma­rát­kou.

Prečo to celé vzniklo?

Hľa­dali sme spô­sob ako môcť pra­co­vať, keď sa nám na­ro­dili deti. Zho­dou okol­ností som bola s via­ce­rými ka­ma­rát­kami, s kto­rými sme rie­šili presne túto si­tu­áciu. Ro­bili sme na zau­jí­ma­vých ve­ciach, v kto­rých by nám bolo ľúto ne­pok­ra­čo­vať, no zá­ro­veň sme po­tre­bo­vali po­môcť so sta­rost­li­vos­ťou o dieťa.

Ako dlho ste ot­vo­rení v no­vých pries­to­roch?

Ak­tu­álne je to už šiesty me­siac, čo fun­gu­jeme na Ra­čian­skej. Chodí k nám 40 čle­nov denne, pri­bú­dajú nám stále noví. Náš pries­tor je roz­čle­nený na 7 kan­ce­lá­rií. V nich sú umiest­nené men­šie štú­diá alebo men­šie agen­túry. Ďa­lej máme sha­red of­fice, kde väč­ši­nou se­dia fre­e­lan­ceri. Máme aj za­sa­dačku a veľký open space. Sú­čas­ťou open space je aj bar.

Akú máte no­vinku?

Sú­čas­ťou nášho co­wor­kingu je aj det­ský kú­tik, ktorý vy­uží­vajú ro­di­čia. Máme ho za­tiaľ ot­vo­rený len do­obeda, ča­som by sme ho chceli sprí­stup­niť aj v po­obed­ňaj­ších ho­di­nách. Máme tu dve kva­li­fi­ko­vané pani uči­teľky, ktoré vy­štu­do­vali pe­da­go­gickú školu. Aby bolo o deti po­sta­rané, v det­skom kú­tiku máme ma­xi­málne 10 detí.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: ar­chív Mi­chala Hrn­čia­rová

Akí ľu­dia, a z akých pra­cov­ných ob­lastí u vás se­dia?

Vy­chá­dza to z Cver­novky. Tým, že je Cver­novka kre­a­tívne cen­trum, tak aj my pri­ro­dzene pri­ťa­hu­jeme ľudí z kre­a­tív­nej ob­lasti. Sedí u nás gra­fické štú­dio, PR agen­túra, za­čí­na­júca mar­ke­tin­gová agen­túra, ar­chi­tek­to­nické štú­dio.. Je skvelé, že to od­ráža naše zá­ujmy. Máme teda aj fo­to­gra­fov, spi­so­va­te­ľov, psy­cho­ló­gov, ľudí z ob­lasti IT, prog­ra­má­to­rov.

Čo všetko mi viete v Co­wor­kingu po­skyt­núť?

Zá­kladné co­wor­kin­gové služby, tlač, me­e­tin­govku, miest­nosť na te­le­fo­no­va­nie. Tiež za­čí­name ro­biť na off­line a on­line promo na­šich čle­nov. Služby za­hŕňajú účasť na even­toch, ktoré ro­bíme v prie­mere 8 ak­cií me­sačne na rôzne témy. Keďže ako čle­nov máme aj ro­di­čov, sú­stre­ďu­jeme sa aj na ro­di­čov­ské témy. Máme veľmi radi zdravý ži­votný štýl, takže veľa even­tov sa týka aj eko tém. Po­tom sú to rôzne témy, ktoré sa tý­kajú roz­voja pod­ni­ka­nia. Máme te­raz témy – Nauč sa pre­dať sa, Nauč sa mať čas ( ako ria­diť sá­mého seba).

Prečo by som mala mať kan­ce­lá­riu práve u vás?

Na­šou vý­ho­dou je práve to, že po­sky­tu­jeme opat­ro­va­nie detí. A pre tých, čo deti ne­majú je vý­hoda tá, že sa na­chá­dzajú v kre­a­tív­nom cen­tre, všade na­okolo sú ľu­dia, ktorí pra­cujú v kre­a­tív­nom prie­mysle. Je to aj o ko­mu­nite sa­mot­nej, v rámci co­wor­kingu. Máš sa s kým po­roz­prá­vať, ne­pra­cu­ješ doma sám. Mô­žete sa po­ra­diť, prísť spolu na nové ná­pady.

Vznikli tu aj ne­jaké spo­lu­práce me­dzi fre­e­lan­cermi a agen­tú­rami?

Kon­tak­tujú sa, ko­mu­ni­kujú, no ne­viem, či už stihli vznik­núť spo­lu­práce, na­koľko tu fun­gu­jeme len krátko. My ako Co­wor­king spo­lu­pra­cu­jeme s gra­fic­kým štú­diom.

Čo plá­nu­jete najb­ližší kvar­tál?

Ne­máme do­kon­če­ných veľa za­ča­tých plá­nov, tie po­tre­bu­jeme do­tiah­nuť. A sa­moz­rejme sa chceme sú­stre­diť na eventy. Chceme ro­biť sé­riu ro­di­čov­ských even­tov, a tiež máme v pláne ot­vo­riť „in­ku­bá­tor“ pre za­čí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov – ro­di­čov, ktorí mu­sia stále ba­lan­so­vať me­dzi ro­di­nou a prá­cou.

V akom veku k vám mô­žem dať svoje deti?

Be­rieme deti od 18 me­sia­cov do 3 ro­kov a fun­guje nám to vý­borne. Tieto deti sa ve­dia adap­to­vať do dvoch týž­dňov. Tie star­šie už od­po­rú­čame do škô­lok. Ne­bolo by to úplne kom­pa­ti­bilné s tými men­šími. :)

Na­chá­dza sa det­ský kú­tik na rov­na­kom po­schodí, kde pra­cujú ro­di­čia?

Je to na rov­na­kom po­schodí, je to od­de­lené dve­rami, priečka je od­hluč­nená. Chcela som, aby mohlo byť dieťa ke­dy­koľ­vek pri mne. Aby som sa tam cez pauzu mohla ísť po­zrieť a ve­dela, že dieťa je v po­hode. Rá­tali sme aj s tým, že deti budú aj kri­čať, no nie je to tak. Sú zlaté, hrajú sa. S hlu­kom teda ne­máme zá­sadný prob­lém.

Čo ešte v blíz­kej bu­dúc­nosti chys­táte?

Na na­šom po­schodí by mala pri­bud­núť ko­mu­nitná ku­chyňa. Tí, ktorí radi va­ria, sa na to ob­zvlášť te­šia. Môžu si uva­riť obed a po­zvať si ko­ho­koľ­vek chcú. Chys­táme tiež chil­lout zónu.

Te­ore­ticky vy­tvá­rate miesto aj pre fo­odb­lo­ge­rov.

Áno, je to presne miesto, ktoré je vy­hľa­dá­vané a na na­šom trhu chýba. Pra­cujú na tom naši ar­chi­tekti z Cver­novky.

Chys­táte sa aj expan­do­vať, na­prí­klad do Ko­šíc?

Áno, ten po­ten­ciál tu je. Chceli sme si ho najprv otes­to­vať na Bra­ti­slave, ktorá má naj­väč­šiu kúpnu silu. No mys­lím si, že Ko­šice sú na tom veľmi po­dobne. Je tam veľký kre­a­tívny po­ten­ciál.

Mali ste na za­čiatku pri­chys­taný fi­nančný plán, kto­rého ste sa dr­žali?

Ur­čite áno. Na za­čiatku bol sta­no­vený cashf­low, ktorý bol po­sta­vený na pred­po­kla­doch. Ak si to po­rov­nám s tým te­raj­ším, až tak zá­sadne sa ne­zme­nil. Som sama prek­va­pená, že tam až také roz­diely nie sú. Možno sme mys­leli, že bu­deme viac in­ves­to­vať do re­klamy a bu­deme mu­sieť ro­biť ne­jaké re­klamné ak­ti­vity, pri­znám sa, že za­tiaľ ne­máme ani ten vi­zuál. Až te­raz ideme tla­čiť ne­jaký ten pla­gát s even­tami.

Vaše pre­d­ik­cie boli teda dobré.

Ne­po­čí­tali sme, že bu­deme ro­biť toľko tých even­tov, ale zis­tili sme, že nás to veľmi baví. Je to niečo, čo tomu ce­lému dáva ob­sah. Je to veľ­kou pri­da­nou hod­no­tou aj pre na­šich čle­nov. Sna­žíme sa to ro­biť tak, aby to aj im dá­valo zmy­sel. A vždy sa to sna­žíme ro­biť tak, aby v prí­pade eventu mali čle­no­via iný al­ter­na­tívny pries­tor na prácu. A kto chce, môže sa zú­čast­niť po­du­jatí.

Máte vô­bec ne­jakú kon­ku­ren­ciu v Bra­ti­slave?

V Petr­žalke je škôlka s pra­cov­ným pries­to­rom pre ro­di­čov, inak nie. Cho­dia k nám ľu­dia z Rače, ale aj z Petr­žalky či cen­tra mesta. Vý­ho­dou je, že u nás bez prob­lé­mov za­par­kujú.

Pridať komentár (0)