Vojna v Bratislave. Kontroverzná stavba pod mostom SNP rozdelila mesto na dva tábory

Richard Vitkovský / 15. mája 2018 / Zo Slovenska

zdroj: flickr
  • Most SNP bol od­jak­živa jed­nou z hlav­ných do­mi­nánt Bra­ti­slavy, a tak každý zá­sah do his­tó­rie ne­po­teší
  • Pod mos­tom za­čalo vy­ras­tať tu­ris­tické cen­trum, ľu­dia však s týmto pro­jek­tom ne­sú­hla­sia.
  • Vraj pô­sobí ako päsť na oko a na­rúša sta­tiku mosta

V Bra­ti­slave sa na­chá­dza via­cero do­mi­nant­ných sta­vieb, ktoré nav­štívi každý tu­rista, ktorý tu za­víta. Most SNP je jed­nou z nich. Hlav­nou at­rak­ciou je, sa­moz­rejme, re­štau­rá­cia UFO, ktorá po­núka vý­hľad na celú Bra­ti­slavu. Je prav­dou, že sa­motný most slúži už dlhú dobu, a tak sa na ňom pod­pí­sal zub času. Kom­plexná mo­der­ni­zá­cia by mu jed­no­du­cho pros­pela, av­šak čo je veľa, to je veľa, ho­vo­ria si oby­va­te­lia Bra­ti­slavy.

Pod mos­tom, priamo pri vchode do re­štau­rá­cie UFO, sa to­tiž bu­duje nová stavba. Most SNP sa má čo­skoro stať ná­rod­nou kul­túr­nou pa­miat­kou, a preto niet divu, že s touto stav­bou ne­sú­hlasí ani sa­motný pri­má­tor. Podľa neho to­tiž stavba po­ru­šila od­po­rú­ča­nia hlav­nej ar­chi­tektky In­grid Kon­rad. Do ce­lej si­tu­ácie sa tak za­an­ga­žo­valo mesto, ktoré chce vy­šet­riť, či sa ne­stala chyba. Mesto to­tiž ne­vlastní žiadnu sta­vebnú do­ku­men­tá­ciu a sta­vebné po­vo­le­nie vy­dal úrad prí­sluš­nej mest­skej časti.

Ve­de­nie mesta vraj o stavbe ve­delo

V jed­not­li­vých mest­ských čas­tiach Bra­ti­slavy sa na­chá­dza cel­kovo až 15 sa­mos­tat­ných sta­veb­ných úra­dov. Naj­nov­šia si­tu­ácia po­u­ká­zala na to, že spô­so­bujú aku­rát kom­pli­ká­cie a ko­mu­ni­ká­cia s ve­de­ním mesta je ne­dos­ta­točná. Toto tvrdí pri­má­tor Ne­srov­nal. Sta­rosta mest­skej časti Petr­žalka Vla­di­mír Ba­jan pri­znal, že spo­loč­nosť Ze­me­gula po­žia­dala miestny sta­vebný úrad o vý­stavbu z dô­vodu opravy ha­va­rij­ného stavu. Po kri­tike sa chystá na stavbu po­zrieť aj sa­motný sta­vebný úrad a ná­sledne vydá sta­no­visko.

Prob­lé­movú stavbu má na sve­domí spo­loč­nosť Ze­me­gula, ktorá pre­vádz­kuje re­štau­rá­ciu UFO a pláž pri Du­naji. Práve tejto spo­loč­nosti po­slanci mesta už v roku 2016 schvá­lili pre­dĺže­nie pre­nájmu po­zem­kov až do roku 2039 za pod­mienky, že tu vy­ras­tie cen­trum pre tu­ris­tov a cyk­lis­tov.


Do ce­lej hry sa za­po­jil aj ob­čian­sky ak­ti­vista Mi­ro­slav Dra­gun, ktorý ob­vi­ňuje pri­má­tora Bra­ti­slavy z toho, že o stavbe pod mos­tom SNP ve­de­nie mesta ve­delo už v roku 2016. Sa­moz­rejme, ne­ča­kali žiadnu kri­tiku, a tak na to ne­upo­zor­ňo­vali. Po ne­ga­tív­nom po­stoji ve­rej­nosti sa od pro­jektu diš­tan­co­vali a za­čali ob­vi­ňo­vať mest­skú časť a sta­vebný úrad.

Pro­jek­tant Fran­ti­šek Br­liť, ktorý má na sve­domí mi­nu­lo­ročnú re­kon­štruk­ciu vo­zovky na moste, trvá na od­strá­není stavby čo naj­rých­lej­šie. Podľa jeho ná­zoru to­tiž stavba priamo vplýva na sta­tiku nos­nej kon­štruk­cie mosta.

Pridať komentár (0)