Lucia Lal­ka a Kat­ka Vala­cho­vi­čo­vá z Gin­gers – pod­ni­ka­teľ­ky, kto­ré pri­ná­ša­jú nový sys­tém vzde­lá­va­nia

Veronika Horváthová / 16. októbra 2016 / Rozhovory

Roz­prá­va­li sme sa s dvo­ma neuve­ri­teľ­ne inšpi­ra­tív­ny­mi baba­mi, Luci­ou Lal­ka a Kat­kou Vala­cho­vi­čo­vou, zakla­da­teľ­ka­mi spo­loč­nos­ti Gin­gers, kto­rá sa venu­je tvor­bou e-lear­nin­go­vých apli­ka­cii pre ško­ly, fir­my a kaž­dé­ho, kto sa rád vzde­lá­va. Diev­ča­tá nám poroz­prá­va­li o tom, čo je naj­väč­ší prob­lém slo­ven­ské­ho škols­tva a ako sa ony dve sna­žia pomôcť.

V roku 2003 ste pri­nies­li na Slo­ven­sko nový kon­cept uče­nia, ľudia čas­to pri­jí­ma­jú zme­ny veľ­mi ťaž­ko. Aké boli vaše začiat­ky?

Lucia: Naše začiat­ky boli fajn ☺ Teši­li sme sa, že máme vlast­nú fir­mu a nápad, kto­ré­mu sme veri­li. Naše nad­še­nie a odhod­la­nie makať nám veľ­mi pomoh­lo. A keď­že trh nebol vte­dy taký pre­sý­te­ný mul­ti­mé­dia­mi, naše pro­duk­ty kli­en­tov zau­ja­li a rela­tív­ne sko­ro sme zís­ka­li zákaz­ky od rôz­nych komerč­ných spo­loč­nos­tí.

Kata­rí­na: Mali sme jas­ne zade­fi­no­vé pro­duk­ty a výbor­ne pri­pra­ve­nú ponu­ku ☺ Kli­en­ti, pre kto­rých sme zača­li robiť, zme­nu kon­cep­tu uče­nia už potre­bo­va­li. Na stret­nu­tiach s nami vide­li, čo dosta­nú a pocho­pi­li to. Bavi­la ich naša kre­a­ti­vi­ta v uče­ní.

Pri­nies­li ste veľ­mi nevšed­ný pro­dukt, pred­po­kla­dám, že ľudia boli veľ­mi skep­tic­kí. Ako sa vám poda­ri­lo pre­sved­čiť ľudí, aby dôve­ro­va­li nie­čo­mu ako inter­ne­to­vé kur­zy?

Lucia: Uro­bi­li sme demo s e-lear­nin­go­vou hrou, kto­rú sme nechá­va­li vo fir­mách. A potom nám kli­en­ti vola­li, že celá fir­ma sa učí variť bábov­ku ☺ a teda, či neuro­bí­me aj pre ich pro­duk­ty a znač­ku mul­ti­me­diál­ne ško­le­nie v hra­vom kre­a­tív­nom štý­le ☺

Kata­rí­na: Pre skep­tic­kých kli­en­tov sme neza­ča­li robiť. Trend e-lear­nin­gu v rám­ci IT už bol vo sve­te veľ­mi výraz­ný. My sme to posu­nu­li ďalej – k edu­kač­né­mu kon­ten­tu, napr. aj ku kur­zom, z kto­rých sa ľudia učia. Tvo­rí­me ich spo­je­ním dizaj­nu, meto­di­ky a deve­lop­men­tu. Pova­žu­jem to za kľú­čo­vé, ich pou­ží­va­te­lia sa z nich učia čas­to nároč­né vedo­mos­ti a atrak­ti­vi­ta doká­že zme­niť ich postoj z „neba­ví ma to, ale musím“ na „páči sa mi to, roz­umiem tomu a chcem“.

U kli­en­tov sme naši­mi pro­jekt­mi zís­ka­va­li sil­né refe­ren­cie a mali sme argu­men­ty aj z dát. Kli­en­ti nás odpo­rú­ča­li ďalej.

Katka

Ponú­ka­te kur­zy aj ško­lám. Sú ško­ly na Slo­ven­sku otvo­re­né novým spô­so­bom uče­nia?

Lucia: Je to indi­vi­du­ál­na vec kaž­dej ško­ly a jed­not­li­vých uči­te­ľov. Nie­kto­rí uči­te­lia sú otvo­re­ní a iní nie. Sú ško­ly, kto­ré stá­le nema­jú inter­net, tak­že e-lear­nin­go­vé kur­zy ani nemô­žu pou­ží­vať… Minu­lý rok sme roz­beh­li s naším kli­en­tom e-lear­nin­go­vý pro­jekt na tému Deti a archi­tek­tú­ra. Náš kli­ent pôvod­ne cho­dil so svo­jím tímom po ško­lách a pred­ná­šal deťom o archi­tek­tú­re. Mohol absol­vo­vať však len pár škôl z kapa­cit­ných, časo­vých aj finanč­ných dôvo­dov. Potom sa roz­ho­dol vyskú­šať e-lear­ning, aby umož­nil všet­kých deťom a ško­lám prí­stup k pred­náš­ke o archi­tek­tú­re. Vznik­la apli­ká­cia, kto­rej hlav­nou ide­ou je, aby si deti zača­li vší­mať budo­vy oko­lo seba, vní­ma­li pro­stre­die, v kto­rom sa pohy­bu­jú, pozna­li mená význam­ných archi­tek­tov, ale aj pocho­pi­li, čo je Genius Loci☺ Do toh­to pro­jek­tu sa zapo­ji­li stov­ky škôl z celé­ho Slo­ven­ska. Mali sme vyni­ka­jú­ce ohla­sy od detí aj uči­te­ľov a aj ten­to rok ide­me v pro­jek­te pokra­čo­vať ďalej…Viem si pred­sta­viť e-lear­nin­gy na mno­hé témy, kto­ré by deťom uľah­či­li uče­nie.

Kata­rí­na: Ško­ly majú málo finan­cií. Ale môžu ich zís­ka­vať cez množ­stvo gran­tov, keď sa tomu venu­jú, či už ako ško­ly ale­bo samot­ní uči­te­lia cez nezis­ko­vý sek­tor. Prob­lé­mom je, že národ­ný pro­jekt elek­tro­ni­zá­cie vzde­lá­va­nia, kto­rý je veľ­ko­ry­so finan­co­va­ný z euro­fon­dov a ško­ly ho pou­ží­va­jú, posky­tu­je uči­te­ľom kon­tent, teda kur­zy, kto­rých kva­li­ta je žalost­ne níz­ka. Je to o zme­ne posto­ja minis­ter­stva, ale aj kon­krét­nych škôl a uči­te­ľov, uči­te­lia pred­sa vedia ove­ľa viac ako to, čo je v učeb­ni­ciach. Elek­tro­ni­zá­cia vzde­lá­va­nia je pred­sa prí­le­ži­tosť spra­viť veci inak, pri­niesť do vzde­lá­va­nia ove­ľa vyš­šiu kva­li­tu – vedo­mos­ti, prí­be­hy, špič­ko­vé mul­ti­mé­diá a 3D mode­ly, hry, atď.

Je neja­ký roz­diel medzi star­šou a mlad­šou gene­rá­ci­ou?

Lucia: Kaž­dý člo­vek, kaž­dá gene­rá­cia má inú minu­losť a mys­lím si, že je ňou čias­toč­ne ovplyv­ne­ná. Pod­ľa mňa však zále­ží hlav­ne od nasta­ve­nia ľudí k súčas­ným veciam. Môj sta­rý otec Jin­dro, bol foto­graf a kame­ra­man. Celý život vyvo­lá­val fil­my v komo­re. Potom si kúpil digi­tál­ny foťák a naučil sa Pho­tos­hop vo svo­jich 72 rokoch. Rád sa učil nové veci. ☺ Bol počí­tač­mi a tech­ni­kou nad­še­ný. ☺

Spo­lu­pra­cu­je­te s množ­stvom ľudí z rôz­nych oblas­tí. Pod­ľa akých kri­té­rií si vybe­rá­te svo­jich spo­lu­pra­cov­ní­kov?

Kata­rí­na: Dôle­ži­té je, aby boli výbor­ní v tom, čo robia ale­bo, aby mali poten­ciál byť raz super. Na to nemu­sia mať roky skú­se­nos­tí. To sa vždy rých­lo uká­že aj na malých pro­jek­toch. Ochot­ní stá­le sa učiť nové veci, pra­co­vi­tí a vyna­lie­za­ví. Mám rada dizaj­né­rov s dob­rým vku­som. ☺

GINGERS

Veľa ľudí si myl­ne mys­lí, že spo­lu­prá­ca dvoch žien býva veľ­mi kom­pli­ko­va­ná. Vy však jas­ne potvr­dzu­je­te, že to tak nie je. Čo si na tej dru­hej naj­viac váži­te a mys­lí­te si, že vďa­ka tomu ste vytvo­ri­li tak­to úspeš­ný biz­nis?

Lucia: Máme s Kat­kou sil­né pria­teľ­stvo, nie sme len biz­nis par­tner­ky, ale aj kamoš­ky. A máme aj super kou­ča ☺ Kat­ka je pre mňa veľ­mi kva­lit­ný člo­vek, je múd­ra, zdra­vo rea­lis­tic­ká, maká a nevzdá sa len tak ľah­ko ☺. Vážim si, že ma berie takú aká som, že aj keď ja som impul­zív­ny talian, Kat­ka sa vie nad urči­té veci s ľah­kos­ťou povzniesť.

Kata­rí­na: Na Lucii obdi­vu­jem naj­viac jej kre­a­ti­vi­tu, odva­hu a ľah­kosť, s akou sa púš­ťa do vecí. Nie­len v zmys­le dizaj­nu a nových nápa­dov pre biz­nis, čo je v našej fir­me skôr jej oblasť, ale aj v zmys­le jej posto­ja k živo­tu. Má neja­ký nápad a jed­no­du­cho začne nie­čo robiť. Napr. hneď kres­liť sto­ry­bo­ard na papier fixka­mi ☺ Rešpek­tu­je, že som tvrdo­hla­vá a veľ­ký intro­vert, čo teda nie je ľah­ké. Vážim si, že mi hovo­rí veci na rovi­nu. Má šies­ty zmy­sel pre dizajn a parád­ny zmy­sel pre humor ☺

Spo­mí­na­li ste, že by ste chce­li roz­ší­riť svoj biz­nis aj do iných kra­jín, ako naprí­klad Fran­cúz­sko. Ako chce­te súpe­riť s už exis­tu­jú­ci­mi sve­to­vý­mi e-lear­nin­go­vý­mi plat­for­ma­mi. Čo je tá pri­da­ná hod­no­ta, kto­rú ponú­ka­te vy?

Lucia: Ponú­ka­me kom­plex­ný e-lear­ning☺ V našich pro­duk­toch strie­da­me rôz­ne meto­di­ky, inte­rak­tív­ne čas­ti, hry…Nie sme zame­ra­ní napr. len na video. U nás je video súčas­ťou šir­šie­ho vzde­lá­va­cie­ho obsa­hu. Spá­ja­me jed­not­li­vé idey a pre­tvá­ra­me infor­má­cie na vedo­mos­ti. Pra­cu­je­me s talen­to­va­ný­mi ľuď­mi z rôz­nych oblas­tí a výsled­kom je pro­dukt, kto­rý môžu na uče­nie ľudia využí­vať dlho­do­bo, kedy­koľ­vek potre­bu­jú.

Škols­tvo na Slo­ven­sku je cel­ko­vo veľ­mi pre­pie­ra­ná téma. Mla­dí ľudia rad­šej odídu štu­do­vať do zahra­ni­čia, pre­to­že doma nena­chá­dza­jú správ­ny prí­stup k vzde­lá­va­niu. Mys­lí­te si, že sa hýbu veci k lep­šie­mu?

Lucia: Na Slo­ven­sku sú šikov­ní ľudia, kto­rí sa sna­žia nie­čo pre zlep­še­nie škols­tva robiť. Rôz­ne občian­ske zdru­že­nia, ale aj jed­not­liv­ci či nie­kto­ré súkrom­né ško­ly, atď. Aj nie­kto­ré štát­ne ško­ly už robia veci inak. Je to však málo. A úprim­ne, rad­šej by som išla štu­do­vať na zahra­nič­nú uni­ver­zi­tu. Mne naj­viac vadí prin­cíp memo­ro­va­nia, čiže uče­nia sa na test. Mys­lím si, že ško­la by mala mla­dým ľuďom pomôcť naučiť sa roz­mýš­ľať, vedieť si utvo­riť názor na veci, pomôcť roz­ví­jať ich schop­nos­ti. Chý­ba mi u nás uče­nie cez prí­be­hy, case stu­dies, pred­náš­ky s odbor­ník­mi zo zahra­ni­čia. ☺

Kata­rí­na: Zásad­né veci sa neme­nia a nevní­mam ani vôľu poli­ti­kov začať meniť sys­tém, pre­to­že si to vyža­du­je víziu a veľ­kú prá­cu navy­še. Väč­ši­na z nich žiaľ roz­mýš­ľa len na 4 roky dopre­du, vzde­lá­va­nie ich nezau­jí­ma. Vzde­lá­va­nie dlho­do­bo nie je pri­ori­tou vlá­dy, dáva naň málo peňa­zí, potom sta­čí také­to minis­ter­stvo škols­tva, obrov­ská byrok­ra­cia a nesmier­ne množ­stvo jeho ďal­ších úra­dov. Svet sa veľ­mi rých­lo mení, ale u nás sa deti stá­le v ško­le väč­ši­nou učia infor­má­cie, kto­rým síce nero­zu­me­jú, neve­dia z nich vytvo­riť celok a ani ich pou­ží­vať. Neučia sa dosta­toč­ne kri­tic­ky mys­lieť, dis­ku­to­vať, tvo­riť. Teším sa z ostro­vov pozi­tív­nej deviá­cie v občian­skom sek­to­re, sú pre mňa dôka­zom, že napriek pre­káž­kam tre­ba začať od seba a malý­mi veca­mi. Ale dlho­do­bo nemô­žu sup­lo­vať rolu štá­tu, kto­rý plyt­vá finanč­ný­mi a ľud­ský­mi zdroj­mi a časom.

produkt1

Už sa dlho pohy­bu­je­te v biz­ni­so­vom pro­stre­dí. Akú radu by ste dali začí­na­jú­cim pod­ni­ka­teľ­kám a pod­ni­ka­te­ľom?

Lucia: Učiť sa, stá­le na sebe robiť ☺ Ja sa rada učím naprí­klad z prí­pa­do­vých štú­dií iných inšpi­ra­tív­nych firiem, štu­du­jem si, ako sa vyví­ja­jú tren­dy vo sve­te, cho­dí­me na works­ho­py. No a ešte si často­krát hovo­rím nie­čo v tom­to duchu: Buď dis­cip­li­no­va­ná a trpez­li­vá a aj keď nie­čo nevyj­de, vyj­de urči­te nie­čo iné☺

Kata­rí­na: Byť odváž­ny, pus­tiť sa do pod­ni­ka­nia a naučiť sa zvlá­dať pre­káž­ky.

Máte veľ­mi úspeš­ný biz­nis. Aké výzvy na vás čaka­jú v najb­liž­šom čase?

Lucia: Veľ­mi nás zau­jí­ma téma digi­ta­li­zá­cie vzde­lá­va­nia. Chce­li by sme roz­be­hnúť pro­jekt, kto­rý by mal pomôcť štu­den­tom v ich príp­ra­ve na pri­jí­mač­ky na VŠ. Hľa­dá­me naň inves­to­ra. Zalo­ži­li sme ten­to rok občian­ske zdru­že­nie GIN­GERS aca­de­my a bude­me sa pokú­šať zís­kať pros­tried­ky aj cez gran­ty. Dúfam, že sa nám poda­rí čosko­ro pri­niesť štu­den­tom kva­lit­né e-lear­nin­go­vé apky☺

Kata­rí­na: Zača­li sme veno­vať aj tvor­be našich vlast­ných onli­ne kur­zov na témy mäk­kých zruč­nos­tí. Momen­tál­ne máme v ponu­ke pre­zen­tač­né zruč­nos­ti, manaž­ment času a rie­še­nie prob­lé­mov. Môže si ich u nás kúpiť kaž­dý, kto sa chce v tej­to oblas­ti roz­ví­jať. Na roz­vo­ji mäk­kých zruč­nos­tí tre­ba makať dlho­do­bo. Napr. prob­lé­my v prá­ci rie­ši­me všet­ci stá­le, pre­to je super mať na webe k dis­po­zí­cii jed­no­du­ché a účin­né tech­ni­ky a prí­pa­do­vé štú­die. Môžem sa tak naučiť rie­šiť môj aktu­ál­ny prob­lém, napr. že všet­ko robím nesko­ro, lebo neviem kole­gom pove­dať nie. Čosko­ro bude­me mať hoto­vý onli­ne shop, kde bude mož­né kúpiť si kur­zy na pár kli­kov. Ale máme ich k dis­po­zí­cii pre zákaz­ní­kov už teraz, sta­čí nám zavo­lať ale­bo napí­sať ☺

A posled­ná otáz­ka, pou­ží­va­te aj vy vaše e-lear­nin­gy, a kto­rý je váš najob­ľú­be­nej­ší?

Kata­rí­na: Ja mám naj­rad­šej náš kurz Ako sa stať dob­rým pre­zen­tá­to­rom. Spo­lu­pra­co­va­li sme na ňom so spi­so­va­te­ľom a pub­li­cis­tom Micha­lom Hvo­rec­kým, on pred pub­li­kom vystu­pu­je veľa. Aj vďa­ka jeho skú­se­nos­tiam sme kurz spra­vi­li tak, že je super aj pre ľudí mimo kor­po­rát­ne­ho a biz­nis sve­ta, napr. pre uči­te­ľov, štu­den­tov, psy­cho­ló­gov, atď.

Lucia: Urči­te ako sa naučiť upiecť Bábov­ku ☺ Aj po tých rokoch, aj keď je už sta­rý, stá­le ma baví ☺

gingers

Zdroj foto­gra­fií: Archív Gin­gers

Pridať komentár (0)