Ľudia, ktorí ces­tujú, sú omnoho lepší vo svo­jej práci. Tu je dôkaz

Michaela Líšková / 30. decembra 2016 / Tools a produktivita

Hovorí sa, že neces­tu­jeme preto, aby sme utiekli od nášho života, ale preto, aby život neuni­kol nám. Všetci potre­bu­jeme dovo­lenku. Aspoň raz do roka. Naj­lep­šie aj dva­krát.

Či už ces­tu­ješ v rámci Slo­ven­ska alebo zahra­ni­čia, záleží na tebe a tvo­jom roz­počte. Isté ale je, že popri nároč­nom život­nom štýle, práci a ďal­ších prob­lé­moch, potre­bu­jeme každý občas tro­chu oddy­chu.

Treba sa aj „hrať“, nie iba drieť. V tomto prí­pade toto „hra­nie sa“ zahŕňa kufor, oble­če­nie, základné potreby, letenky, pas… a bež spoz­ná­vať svet.

Nuž, a tí, ktorí sa také­muto druhu oddy­chu venujú často, sú údajne v práci úspeš­nejší ako tí, ktorí neces­tujú, pre­tože ces­to­va­nie odli­šuje ich myseľ od tých ostat­ných. Chceš vedieť prečo? 

Sú otvo­rení

Ľudia, ktorí pôso­bia v orga­ni­zá­ciách na vyš­ších postoch sa zho­dujú na tom, že keď sa vrá­tia z dovo­lenky, dokážu sa lep­šie sústre­diť na prácu. Ich myseľ je oddýc­hnutá, svieža, viac otvo­rená svetu a novým nápa­dom. Sú ambi­ci­óz­nejší a hlavne opti­mis­tic­kejší.

solotravel-1024x682

foto: lifehack.org

Širší roz­sah sociál­nych väzieb

Keď nav­ští­viš inú kra­jinu za úče­lom kon­fe­ren­cie alebo works­ho­pov, spoz­náš mno­hých ľudí z mno­hých kútov zeme. Tak zís­kaš ľudí do zoznamu svo­jich kon­tak­tov. Ak chceš tento zoznam roz­ši­ro­vať, stret­núť nových ľudí je práve to, na čo sa musíš sústre­diť.

Sú dobrí v orga­ni­zá­cii

Ak tvoja práca zahŕňa logis­tické prob­lémy, ľud­ské zdroje, účtov­níc­tvo alebo čokoľ­vek, čo si vyža­duje prácu s peniazmi, ces­to­va­nie ti pomôže sa v týchto veciach zlep­šiť. Ako? Ak plá­nu­ješ výlet do cudzej kra­jiny, a je úplne jedno, či sám, s rodi­nou, pria­teľmi, alebo pra­covne, musíš sa posta­rať o mnoho vecí – pas, iná mena, miesto, kde zosta­neš, čo budeš robiť, kde budeš jesť, s kým budeš trá­viť čas a podobne.  Ako­náhle si späť v kan­ce­lá­rii, mnoho vecí ti zrazu príde jed­no­duch­ších.

lfhack

foto: lifehack.org

Vedia mnoho o iných kul­tú­rach

Keď si za ďale­kými hra­ni­cami svojho štátu, resp. za hra­ni­cami Európy, otvo­ríš sa novým kul­tú­ram. A mať osobnú skú­se­nosť s inou kul­tú­rou ti dovolí pocho­piť, ako ľudia v zahra­ničí zvlá­dajú roz­ličné úlohy a situ­ácie, ako v súkromí, tak aj v práci. Keď si budeš vší­mať medzi­ná­rodný štýl práce, budeš schopný si ho pris­pô­so­biť podľa potrieb a zis­tíš, že ti možno vyho­vuje viac, ako to, čo si robil dote­raz.

Sú lepší v socia­li­zo­vaní sa

Medzi­ná­rodné ces­to­va­nie zna­mená zís­ka­vať vedo­mosti o iných kul­tú­rach, jazy­koch, sociál­nych sku­pi­nách a podobne. Tieto môžu byť veľmi odlišné od tvo­jej kul­túry či jazyka. Môžeš si kúpiť jazy­ko­vého sprie­vodcu alebo sa pred náv­šte­vou cudzej kra­jiny na inter­nete naučíš základy jazyka, ale čokoľ­vek uro­bíš, tvoje sociálne zruč­nosti budú zakaž­dým tes­to­vané. Ako dobre arti­ku­lu­ješ v cudzej kra­jine s lokál­nymi oby­va­teľmi, tvoja trpez­li­vosť, tvoj takt, tvoja eti­keta… Ak doká­žeš uspieť v tejto “skúške”, doká­žeš to aj vo svo­jej kari­ére.

shutterstock_195507533

foto: lifehack.org

Po kaž­dom výlete začnú plný ener­gie

Čo uro­bíš, keď ti zamrzne mobil alebo počí­tač? Reštar­tu­ješ ho a znova fun­guje tak, ako má. Podobne je to aj s tebou. Z času na čas potre­bu­ješ reštart. Potre­bu­ješ oddych, hoci aj na krátky čas. Ísť za hra­nice je dobrá tera­pia. Takýto výlet ti pomôže zabud­núť na kaž­do­dennú rutinu a hek­tický život. Zami­lu­ješ si svet, napl­níš sa ener­giou a sta­neš sa lep­ším člo­ve­kom. Keď sa vrá­tiš späť domov, vieš, že doká­žeš čeliť tomu, čo ťa čaká, s dostat­kom síl.

Ak si mys­líš, že ces­to­va­nie musí byť bez­pod­mie­nečne finančne náročné, asi si zabu­dol na fakt, že sme v 21. sto­ročí. Pre­zri si stránky níz­ko­ná­kla­do­vých spo­loč­ností, choď do sociálne a eko­no­micky slab­ších kra­jín, popý­taj sa rodiny a zná­mych. Zis­tíš, že víkend v zahra­ničí ťa vyjde možno lac­nej­šie ako ten na Slo­ven­sku. Samoz­rejme, v závis­losti od toho, čo robíš. Treba však vyskú­šať. Mož­ností máš veľa. Tak šťastnú cestu.

Zdroj a titulná foto­gra­fia: lifehack.org, pou­žité foto­gra­fie: favim.com/napoleonfour.com/theadventurer

Pridať komentár (0)