Ľudia protestovali pred bratislavským Starbucksom, bojujú za dôležitú vec pre našu spoločnosť

Lenka Sidorová / 7. februára 2019 / Food biznis

  • Stá­ti­síce ľudí vy­zvali sieť ka­viarní Star­bucks, aby pre­stala po­u­ží­vať vaj­cia z kliet­ko­vého chovu
  • Na Slo­ven­sku včera ak­ti­visti a ak­ti­vis­tky pro­tes­to­vali priamo pred jed­nou z ich bra­ti­slav­ských ka­viarní
  • Stá­ti­síce ľudí vy­zvali sieť ka­viarní Star­bucks, aby pre­stala po­u­ží­vať vaj­cia z kliet­ko­vého chovu
  • Na Slo­ven­sku včera ak­ti­visti a ak­ti­vis­tky pro­tes­to­vali priamo pred jed­nou z ich bra­ti­slav­ských ka­viarní

Po de­via­tich me­sia­coch sa opäť spúšťa ce­lo­sve­tová kam­paň, po­ža­du­júca od siete ka­viarní Star­bucks, aby pre­stala po­u­ží­vať vaj­cia z kliet­ko­vého chovu. Do kam­pane sa za­po­jilo 59 or­ga­ni­zá­cií z ce­lého sveta, vrá­tane Slo­ven­ska. In­for­mo­val o tom Hu­mánny po­krok v tla­čo­vej správe.

Ce­lo­sve­tovú on­line pe­tí­ciu za to, aby Star­bucks pre­stal po­u­ží­vať vaj­cia z kliet­ko­vého chovu, už pod­pí­salo viac než 200 000 ľudí. Ak­ti­visti a ak­ti­vis­tky z or­ga­ni­zá­cie Hu­mánny po­krok z rov­na­kého dô­vodu včera pro­tes­to­vali pred jed­nou z bra­ti­slav­ských po­bo­čiek tejto ka­viarne. Po­u­ka­zo­vali na to, že Star­bucks za­os­táva v do­dr­žia­vaní zá­klad­ných štan­dar­dov ochrany zvie­rat.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Hu­mánny po­krok

Kam­paň proti Star­bucks sa za­čala už v ap­ríli mi­nu­lého roku a krátko po jej spus­tení spo­loč­nosť pri­sľú­bila vy­pra­co­va­nie zá­väzku ukon­čiť po­u­ží­va­nie va­jec z kliet­ko­vého chovu po ce­lom svete. Ne­skôr však spo­loč­nosť uplat­nila len čias­tkové rie­še­nie, ktoré po­ne­chalo mi­li­óny slie­pok bez ochrany. To je aj dô­vo­dom, prečo sa ochra­nár­ske or­ga­ni­zá­cie zdru­žené v glo­bál­nej ko­alí­cii Open Wing Al­liance roz­hodli opäť za­siah­nuť.

Naj­väč­šie po­tra­vi­nár­ske firmy sveta už me­dzi­ča­som svoje glo­bálne zá­väzky ukon­čiť po­u­ží­vane va­jec z kliet­ko­vého chovu zve­rej­nili. Vrá­tane gi­gan­tov ako Ne­stlé, Mon­de­lez, či Kraft Fo­ods, ale aj re­štau­rač­ných sietí Mc­Do­nald’s či Sub­way. Vý­nim­kou však nie sú ani siete ho­te­lov Mar­riot, Hil­ton či Ac­cor­Ho­tels, ale aj ma­lo­ob­chodné siete Lidl a Kauf­land.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Hu­mánny po­krok

Kliet­kový chov zna­mená pre sliepky celý ži­vot strá­vený v sties­ne­nej drô­te­nej klietke, kde má každá z nich pries­tor pre ži­vot len o veľ­kosti hárku pa­piera A4. V kliet­kach sliepky ne­môžu ro­biť nič, čo je pre ne pri­ro­dzené a dô­le­žité. Ta­kéto pro­stre­die ústi do frus­trá­cie a sliepky sa v ňom ča­som do­slova zbláz­nia. To pri­náša kon­flikty, vy­tr­há­va­nie pe­ria, ale aj ka­ni­ba­liz­mus.

„Kliet­kový chov slie­pok v 21. sto­ročí nemá svoje miesto a mo­derné značky ako Star­bucks ne­smú za­os­tá­vať v do­dr­žia­vaní zá­klad­ných štan­dar­dov ochrany zvie­rat. Je na­čase, aby Star­bucks pre­stal za­vá­dzať svo­jich zá­kaz­ní­kov a pri­nie­sol sku­točný zá­vä­zok po­slať klietky do his­tó­rie “, do­pl­nil ko­or­di­ná­tor kam­pane Viac ne­zne­siem! Mar­tin Sm­rek.

Pro­test v Bra­ti­slave pre­bie­hal v rámci kam­pane Viac ne­zne­siem!, ktorú Hu­mánny po­krok spus­til kon­com mi­nu­lého roka. Sú­čas­ťou kam­pane je aj pe­tí­cia, v kto­rej pod­poru za ukon­če­nie kliet­ko­vého chovu vy­jad­rilo už viac ako 16 000 Slo­vá­kov a Slo­ve­niek. Pe­tí­ciu možno pod­pí­sať TU.

Pridať komentár (0)