Ľudia sa nikdy nepoučia. Amazonské pralesy miznú pred očami rýchlejšie ako kedykoľvek predtým

Richard Vítkovský / 28. novembra 2018 / Eko

  • Ama­zon­ský daž­ďový pra­les je pod ne­us­tá­lym ná­po­rom ile­gál­nych dre­vo­ru­ba­čov a oby­va­te­ľov
  • Ze­lené pľúca Juž­nej Ame­riky tak za­čí­najú pri­po­mí­nať pľúca faj­čiara
  • Ak ne­pris­pe­jeme k jeho zá­chrane môže nám to po­riadne uš­ko­diť
zdroj: flickr
  • Ama­zon­ský daž­ďový pra­les je pod ne­us­tá­lym ná­po­rom ile­gál­nych dre­vo­ru­ba­čov a oby­va­te­ľov
  • Ze­lené pľúca Juž­nej Ame­riky tak za­čí­najú pri­po­mí­nať pľúca faj­čiara
  • Ak ne­pris­pe­jeme k jeho zá­chrane môže nám to po­riadne uš­ko­diť

Ama­zon­ský daž­ďový pra­les je po­va­žo­vaný za pľúca Juž­nej Ame­riky. Bol ob­ja­vený v roku 1941 špa­niel­skym pries­kum­ní­kom Fran­cis­com de Orel­la­nom. Ob­jav pri­tia­hol na miesto množ­stvo pri­sťa­ho­val­cov. Keďže sa jed­nalo o ob­rov­ské za­les­nené úze­mia a noví oby­va­te­lia po­tre­bo­vali pôdu na pes­to­va­nie a miesto na stavbu obydlí, vzácny daž­ďový pra­les sa stal pre­káž­kou. Ne­ube­hol dlhý čas a stromy za­čali pa­dať pod se­ke­rami ko­lo­ni­zá­to­rov.

Spo­čiatku to bolo v ma­lom, av­šak po prí­chode ďal­ších a ďal­ších ľudí sa celá si­tu­ácia vy­mkla spod kon­troly. O tom, že máme prob­lém sved­čia aj naj­nov­šie dáta, ktoré zve­rej­nilo bra­zíl­ske mi­nis­ter­stvo ži­vot­ného pro­stre­dia. Zis­tilo sa to­tiž, že ľu­dia sa vô­bec ne­pou­čili a ve­selo vy­tí­najú ďal­šie stromy. Podľa zve­rej­ne­ných sa­te­lit­ných sní­mok ubudlo v ob­dobí od au­gusta 2017 do júla 2018  7 900 ki­lo­met­rov štvor­co­vých za­les­ne­nej ob­lasti. Jedná sa o úze­mie, ktoré je možné pri­rov­nať k de­sia­tim Lon­dý­nom.

Ni­če­nie pra­lesa odo­bril aj no­vo­zvo­lený pre­zi­dent Bra­zí­lie

V po­sled­nom de­sať­ročí sa tu vy­ťalo viac stro­mov ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. Si­tu­ácia je teda vážna. K jej zhor­še­niu môže pris­pieť aj zvo­le­nie Jaira Bol­so­na­roa za pre­zi­denta Bra­zí­lie. Tento člo­vek sa to­tiž ne­chal po­čuť, že by chcel  pra­les pre­viesť do rúk sú­krom­ných vlast­ní­kov za úče­lom roz­voja prie­myslu. Jed­ným z jeho pred­vo­leb­ných sľu­bov bolo do­konca aj to, že plá­nuje kra­jinu vy­ňať z pa­ríž­skej kli­ma­tic­kej do­hody. Vy­zerá to tak, že na ži­vot­nom pro­stredí mu na­ozaj ne­zá­leží po­dobne ako ame­ric­kému pre­zi­den­tovi Do­nal­dovi Trum­povi.

Do­konca pri­sľú­bil zní­že­nie výšky po­kuty pre tých, ktorý po­ško­dzujú daž­ďový pra­les. Sú­časný mi­nis­ter ži­vot­ného pro­stre­dia viní zo sú­čas­ného stavu hlavne ile­gál­nych dre­vo­ru­ba­čov. Títo istí ľu­dia majú podľa jeho ná­zoru na sve­domí aj pa­šo­va­nie zbraní.

Aký bude osud pra­lesa nie je možné v sú­čas­nosti pred­po­ve­dať. Ak by sme však zni­čili toto ob­rov­ské množ­stvo ze­lene, zlik­vi­do­vali by sme nie­len vzácne ži­vo­čí­chy a rast­liny, ktoré sa tu na­chá­dzajú, ale ub­lí­žili by sme aj sami sebe. Glo­bálne otep­ľo­va­nie je to­tiž re­ál­nou hroz­bou.

Ne­dávna štú­dia ktorá bola pub­li­ko­vaná v marci tohto roka od­ha­lila, že sa blí­žime k zlomu, za kto­rým sa Ama­zon­ský daž­ďový pra­les ne­do­káže zre­ge­ne­ro­vať. Bo­jo­vať za zá­chranu sa však oplatí aj z iného dô­vodu. Ne­dávny pries­kum to­tiž uká­zal, že zá­chrana ama­zon­ského pra­lesa je tak­mer 50-krát lac­nej­šia, než jeho strata.

zdroj: ifls­cience.com , wi­ki­pe­dia.org

Pridať komentár (0)