Luxembursko poteší čiernych pasažierov, ako prvá krajina prinesie verejnú dopravu úplne zadarmo

Richard Vítkovský / 6. decembra 2018 / Lifehacking

  • Lu­xem­bur­sko sa stane pr­vou kra­ji­nou sveta, ktorá bude mať ve­rejnú do­pravu úplne zdarma pre kaž­dého
  • Po­te­šia sa nie­len ces­tu­júci na čierno, ale hlavne oby­va­te­lia hlav­ného mesta Lu­xem­burg, ktoré trá­pia ne­ko­nečné záp­chy
zdroj: Unsplash
  • Lu­xem­bur­sko sa stane pr­vou kra­ji­nou sveta, ktorá bude mať ve­rejnú do­pravu úplne zdarma pre kaž­dého
  • Po­te­šia sa nie­len ces­tu­júci na čierno, ale hlavne oby­va­te­lia hlav­ného mesta Lu­xem­burg, ktoré trá­pia ne­ko­nečné záp­chy

Lu­xem­bur­sko by sa malo stať už čo­skoro pr­vou kra­ji­nou sveta, v kto­rej bude možné jaz­diť ve­rej­nou do­pra­vou úplne za­darmo. Toto roz­hod­nu­tie ur­čite po­teší hlavne čier­nych pa­sa­žie­rov. Opat­re­nie však ne­bude za­ve­dené kvôli tejto ma­lej sku­pine ľudí. Hlav­ným dô­vo­dom je ne­ute­šená si­tu­ácia na ces­tách, ktorá pa­nuje v hlav­nom meste Lu­xem­burg.

Toto mesto ne­patrí me­dzi naj­väč­šie hlavné mestá sveta. V sku­toč­nosti má iba okolo 110 000 oby­va­te­ľov. Prob­lé­mom je to, že ďal­ších 400-ti­síc ľudí ces­tuje do mesta za prá­cou. V týždni sa tak Lu­xem­burg pre­mieňa na mesto, ktoré má pol mi­li­óna oby­va­te­ľov. Vý­sled­kom ta­ké­hoto ná­rastu sú, sa­moz­rejme, ob­rov­ské záp­chy. K tejto prob­le­ma­tike bola do­konca vy­pra­co­vaná štú­dia, ktorá ho­vorí, že vo­diči v hlav­nom meste strá­vili v roku 2016 v prie­mere 33 ho­dín v ne­ko­neč­ných do­prav­ných záp­chach.

Pre­pl­nené hlavné mesto stre­suje vo­di­čov

Lu­xem­bur­sko má cel­kovo 600-ti­síc oby­va­te­ľov. Ďal­ších 200-ti­síc ľudí, ktorí do­chá­dzajú za prá­cou a dob­rým pla­tom žije vo Fran­cúz­sku, Bel­gicku či Ne­mecku. Chys­tané opat­re­nie po­chá­dza z hlavy Xa­viera Bet­tela, kto­rého opäť zvo­lili do vlády. V stredu po dru­hý­krát za­sa­dol do pre­mi­ér­skeho kresla. Svo­jim vo­li­čom dal sľub, že ak uspeje vo voľ­bách, pri­ori­tou číslo jedna bude pre neho ži­votné pro­stre­die.

Novú vládu vy­tvo­ria tri strany: De­mok­ra­tická strana, Lu­xem­bur­ská so­cia­lis­tická ro­bot­nícka strana a Strana ze­le­ných. Chys­tané opat­re­nie by malo na­stú­piť do plat­nosti v prie­behu leta bu­dú­ceho roka. Ľu­dia budú môcť ces­to­vať úplne za­darmo vlakmi, elek­trič­kami a au­to­busmi. V sú­čas­nosti môžu ces­to­vať bez lís­tka v rámci ce­lej kra­jiny iba deti a mladí ľu­dia, ktorí ne­do­siahli vek 20 ro­kov. Zvý­hod­není sú aj štu­denti stred­ných škôl, ktorí majú do­pravu do školy za­darmo.

Toto však ne­bude je­diné opat­re­nie, ktoré nová vláda chystá. Po vzore Ame­riky by sa mohlo zle­ga­li­zo­vať aj uží­va­nie me­di­cín­skej ma­ri­hu­any. Tento plán vzbu­dil prav­de­po­dobne naj­viac pro­ti­chod­ných re­ak­cií. Ok­rem toho nová vláda po­teší aj pra­cu­jú­cich, pre­tože zva­žuje za­viesť dva nové štátne sviatky.

zdroj: the­gu­ar­dian.com

Pridať komentár (0)