Luxus, kto­rý si pre­naj­meš cez Airb­nb

Martina Horváthová / 22. júna 2016 / Tech a inovácie

Leto je ofi­ciál­ne tu, a mno­hí z nás si ho bez dovo­len­ky neve­dia pred­sta­viť. Pobyt pri mori v luxus­nej vile je čis­tý sen. Airb­nb je zná­my tým, že ponú­ka sluš­né a lac­né uby­to­va­nie. Náj­deš tam však aj super luxus­né vily a domy za nie­koľ­ko sto­viek, či tisíc EUR na noc. 

Pozri sa na nie­kto­ré z nich:

Island Har­bour, Angu­il­la

Ostrov, kto­rý sa nachá­dza na úze­mí Spo­je­né­ho krá­ľov­stva Veľ­kej Bri­tá­nie a Sever­né­ho Írska ponú­ka luxus­nú vilu s pia­ti­mi spál­ňa­mi, kto­rá uby­tu­je až 10 hos­tí. Má obrov­ský bazén, vlast­nú posil­ňov­ňu a nád­her­ný výhľad na oce­án. Vil­la Ama­ril­la si môžeš pre­na­jať za 1860 EUR na noc.

villa amarilla anguilla

Car­ta­ge­na de Indias, Kolum­bia

Nachá­dza sa v srd­ci Bar­rio San Die­go v mes­te Car­ta­ge­na. V dome sa uby­tu­je 8 ľudí a ponú­ka veľ­kú tera­su pod holým nebom, dva bazé­ny, či saló­nik s pia­nom. Pre­ná­jom na jed­nu noc vychá­dza na 639€.

colombia

Pena­fiel, Por­tu­gal­sko

Ten­to rus­ti­kál­ny dom­ček náj­deš v mes­te Por­to. Krás­ny bazén, šty­ri spál­ne a výhľad na rie­ku Duoro sto­jí 266€ na noc.

porto

Hert­fords­hi­re, Veľ­ká Bri­tá­nia

Na hra­ni­ci sever­né­ho Lon­dý­na a Hert­fords­hi­re sa nachá­dza dom­ček s vežič­kou posta­ve­nou v roku 1860. Vyba­ve­ný je sta­ro­žit­ný­mi trá­ma­mi, auten­tic­kou archi­tek­tu­rou a sto­jí na kon­ci súkrom­nej uli­ce. Uby­tu­je 10 osôb v šies­tich spál­ňach a vychá­dza na 865€.

london

Kat­hu, Thaj­sko

Plá­žo­vá vila v Phu­ke­te poj­me 12 osôb za pou­hých 1825 EUR za noc. Štvor­pos­cho­do­vý dom má dve kuchy­ne, súkrom­nú pláž a mra­mo­ro­vý bazén.

phuket

Sever­ná Kuta, Indo­né­zia

Vil­la Anda­man na Bali má sedem spál­ní. Je obklo­pe­ná ryžo­vý­mi polia­mi a na dvoch stra­nách bazé­na je posta­ve­ný bun­ga­lov. Krás­ne uby­to­va­nie pre 14 ľudí je za 566€.

bali

Acqu­apen­den­te, Talian­sko

Na pol­ces­te medzi Rímom a Flo­ren­ci­ou v tos­kás­kom vidie­ku sa nachá­dza dom­ček s roz­lo­hou 371 m2. Vyspí sa tu 10 ľudí a má k dis­po­zí­cií kniž­ni­cu, súkrom­ný ryb­ník, bazén a ovoc­ný sad. Mini­mál­na dĺž­ka poby­tu je 7 nocí, s tým že jed­na sto­jí 630€.

italy

Pun­ta de Mita, Mexi­ko

Casa Kali­ka sa nachá­dza v Nay­arit za 1780€ na noc. V ponu­ke má 5 spál­ní, výhľa­dy na záto­ku Ban­de­ras v Tichom oce­áne, na hory Sier­ra Mad­re a na ostro­vy Marie­tas.

mexiko

Praia da Pipa, Bra­zí­lia

Casa Pura sa nachá­dza v blíz­kos­ti naj­lep­šie hod­no­te­nej plá­že v Rio Gran­de do Nor­te. Hos­tia sa môžu na neďa­le­kej plá­ži sur­fo­vať, voziť sa na bugy­ne, či ochut­ná­vať ovo­cie zo stro­mov v záh­ra­dách obklo­pu­jú­ci­xh vilu. Uby­tu­je 6 ľudí a nájom je pri­ja­teľ­ných 281€.

brasil

Kap­ské Mes­to, Juž­ná Afri­ka

Ever­view Suite v Camps Bay ponú­ka výhľad na Atlan­tic­ký oce­án a Tab­le Moun­tain. Je len 10 minút od Kap­ské­ho Mes­ta. Hos­tí 6 ľudí za cenu 358 EUR na noc.

cape

Samoz­rej­me, na Airbnb.com náj­deš množ­stvo iných, krás­nych víl a domov, klik­ni a kochaj sa krá­sou.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: airbnb.com

Pridať komentár (0)