Luxusný solárny plávajúci dom ti zaručí ochranu pred hurikánmi a záplavami

Richard Vítkovský / 13. novembra 2017 / Tech a inovácie

Ame­rický kon­ti­nent je často ter­čom sil­ných hu­ri­ká­nov, ktoré sa k po­bre­žiu ženú ob­rov­skými rých­los­ťami. Tieto ne­pred­ví­da­teľné hry prí­rody za­ne­chá­vajú za se­bou ob­rov­ské škody nie­len na ma­jetku, ale často aj na ži­vo­toch. Ak by si mal plá­va­júci dom, tak pre­ži­ješ nie­len hu­ri­kány, ale aj zvy­šo­va­nie hla­dín morí a oce­ánov ľa­vou za­dnou.

zdroj: arkup.com

Ame­rický kon­ti­nent je často ter­čom sil­ných hu­ri­ká­nov, ktoré sa k po­bre­žiu ženú ob­rov­skými rých­los­ťami. Tieto ne­pred­ví­da­teľné hry prí­rody za­ne­chá­vajú za se­bou ob­rov­ské škody nie­len na ma­jetku, ale často aj na ži­vo­toch. Ak by si mal plá­va­júci dom, tak pre­ži­ješ nie­len hu­ri­kány, ale aj zvy­šo­va­nie hla­dín morí a oce­ánov ľa­vou za­dnou.

Flo­rida- toto krásne a veľmi ob­ľú­bené miesto na ži­vot sa stalo v sep­tem­bri tohto roku jed­ným z miest, ktoré si vy­bral za svoj cieľ hu­ri­kán s ne­vin­ným náz­vom Irma. Za­ne­chal za se­bou ob­rov­ské škody a zni­čil stovky do­mov. Po­sta­ral sa aj o ob­rov­ský vý­pa­dok elek­tric­kej ener­gie, ktorý za­sia­hol mi­li­óny do­mác­ností a fi­riem. Mnoho ľudí je pre­sved­če­ných, že ochrana proti prí­rod­ným živ­lom jed­no­du­cho nie je možná.

Tvor­co­via plá­va­jú­ceho domu však tvr­dia opak. Za cenu pár mi­li­ó­nov máš za­ru­čenú priam do­ko­nalú ochranu. Podľa ar­chi­tekta Ko­ena Olt­hu­isa, ktorý tieto domy na­vrho­val do­káže ta­kýto dom odo­lať vetru o sile 250 ki­lo­met­rov za ho­dinu, čo je viac ako dosť aj pre tie naj­sil­nej­šie ne­milé prek­va­pe­nia, ktoré prí­roda po­núka.

Star­tup Ar­kup, ktorý tieto domy vy­rába ich pre­zen­tuje pod hes­lom – obý­va­teľné jachty. Každý ta­kýto dom je k zemi pri­pev­nený hyd­rau­lic­kými sys­té­mami, ktoré za­ru­čia jeho sta­bi­litu v prie­behu zú­ria­cich živ­lov. V prí­pade po­treby do­kážu dom zdvi­hnúť vyš­šie až o 12 met­rov nad vodnú hla­dinu.

Na­jú­žas­nejší bo­nus je však úplná ne­zá­vis­losť nie­len od elek­tric­kej ener­gie, ale aj od zdro­jov vody vďaka naj­mo­der­nej­ším tech­no­ló­giám. Stre­cha domu je to­tiž po­krytá so­lár­nymi pa­nelmi a na­chá­dza sa tu i sta­nica na za­chy­tá­va­nie a pre­čis­ťo­va­nie daž­ďo­vej vody. Prví zá­u­jem­co­via o túto „No­emovu Ar­chu“ si ne­jaký čas po­čkajú. Všetko je za­tiaľ iba na pa­pieri a v pa­mäti po­čí­tača. Prvý pro­to­typ tvor­co­via od­ha­lia až v roku 2018.

O úspe­chu kaž­dého pro­jektu roz­ho­duje aj di­zajn a práve preto sa firma roz­hodla po­vo­lať do slu­žieb toho naj­po­vo­la­nej­šieho – Ko­ena Olt­hu­isa. Ako ar­chi­tekt na­vrhol ob­rov­ské množ­stvo po­dob­ných pro­jek­tov. Špe­cia­li­tou jeho ná­vrhár­skeho štú­dia sú to­tiž plá­va­júce obyd­lia. Tejto čin­nosti sa ve­nuje už celú de­kádu.

Podľa ar­chi­tekta sú plá­va­júce domy bu­dúc­nos­ťou, pre­tože vďaka kli­ma­tic­kým zme­nám jed­no­du­cho iná mož­nosť ne­bude exis­to­vať. „Do 5-10 ro­kov uvi­díme ná­rast plá­va­jú­cich do­mov,“ po­ve­dal. Sa­motní vý­rob­co­via sa­moz­rejme s jeho tvr­de­niami úplne sú­hla­sia. Cena domu ešte nie je de­fi­ni­tívna, ale mala by sa po­hy­bo­vať v roz­me­dzí od 1,7 mi­li­óna do 2,57 mi­li­óna eur.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com , ar­kup.com

Pridať komentár (0)