Má 18 rokov a zakladá hedžový fond. To je Julian Mar­chese

Rišo Néveri / 18. november 2014 / Tools a produktivita

Môj prvý rok na vyso­kej škole som hľa­dal svoje miesto a vôbec som nemal pred­stavu o tom kam sme­ru­jem. Veľa nás je na tom podobne, pri­čom sa nájdu takí, ktorí sú pra­vým opa­kom a z radu vytŕčajú. Práve medzi nich patrí aj Julian Mar­chese — 18 ročný štu­dent Newy­orks­kej Stern School of Busi­ness. Svoje prvé akcie kúpil keď mal 8 rokov, úspešne sa zúčast­nil v kanad­skom ekvi­va­lente ame­ric­kého Shark Tanku — Dra­gons’ Den a spolu s par­tne­rom z Yale-skej uni­ver­zity si sta­no­vil za cieľ zalo­žiť hedžový fond.

Trend limo­ná­do­vých stán­kov je známy aj v Kanad­skom Toronte odkiaľ Julian pochá­dza. Vo veku 8 rokov z tohto biz­nisu zaro­bil svoje prvé peniaze. Od svo­jich roves­ní­kov by sa nijak výrazne nelí­šil, až na to čo s tými peniazmi spra­vil. Namiesto ich minu­tia sa Julian zamys­lel “Čo s nimi?”. Otvo­ril teda pre­hlia­dač, naťu­kal Google a začal vyhľa­dá­vať spô­soby ako nará­bať s pre­byt­kom peňazí. Medzi výsled­kami sa obja­vilo inves­to­va­nie a tu to všetko začalo. Juliana zau­jala myš­lienka zará­ba­nia inves­to­va­ním, pri­čom môže pod­po­riť sny iných tým, že im poskytne kapi­tál.

Kam sa teda pohnete ak máte 8 rokov a chcete inves­to­vať peniaze? Prav­de­po­dobne dáte svoj prvý pitch vlast­ným rodi­čom a dúfate, že s vami budú súhla­siť a vaše nad­še­nie pod­po­ria. Prav­daže naj­ťaž­šie na tom celom bolo aby Juliana brali vážne. Ako 9 ročný nalie­hal na rodi­čov, aby svoje peniaze inves­to­vali do akcií spo­loč­nosti, ktorá obcho­do­vala s urá­nom, ale rodi­čia ho “prav­daže :)” nepos­lúchli. Situ­ácia sa však zme­nila o čosi neskôr, keď Julian uká­zal hod­notu spo­loč­nosti rodi­čom, ktorá sa medzi­ča­som stroj­ná­so­bila.

Odvtedy sa plne teší pod­pore rodi­čov, ktorí mu dôve­rujú. Julian vo veľmi mla­dom veku obja­vil aj svoje “Prečo”. Po pre­čí­taní zná­mej knihy “Rich Dad, Poor Dad” od autora Roberta Kiy­o­sa­kiho si uve­do­mil, že jeho rodi­čia sa nachá­dzajú v tzv. “Rat Race”, čím autor ozna­čil kolo­beh neko­neč­nej honby za peniazmi. Jeho cie­ľom sa stalo rodi­čov z tohto kolo­behu vytr­hnúť a poskyt­núť im finančnú slo­bodu.

Za všetko čo sa Julian o obchode s akci­ami a inves­to­vaní naučil vďačí vytrva­losti a poc­ti­vému samoš­tú­diu, kto­rého zdro­jom bol naj­čas­tej­šie inter­net a Google. V prí­pade, že nie­čomu nero­zu­mel jed­no­du­cho si to vygo­og­lil a odpo­veď si našiel. V jed­nom z mno­hých inter­view, ktoré Julian posky­tol pre­zra­dil, že sa mu poda­rilo kon­tak­to­vať jed­ného z top 10 inves­to­rov dneš­ných dôb, ktorý sa neskôr stal jeho men­to­rom. Kvôli sľubu však kon­krétne meno neprez­ra­dil.

Mladý obchod­ník sa zúčast­nil v kanad­skom ekvi­va­lente ame­ric­kého Shark Tanku nazý­va­nom Dra­gons’ Den, kde inves­to­rom pred­sta­vil svoj vlastný prog­ram vytvo­rený na auto­ma­tický pre­daj a kúpu akcií vzhľa­dom na pohyb cien na trhu. V tom čase mal 14 rokov a návrat­nosť z pre­doš­lého roku obcho­do­va­nia pri­bližne 25%. Jeho cie­ľom bolo zís­kať kapi­tál vo výške 50 000$ na inves­to­va­nie využi­tím svojho prog­ramu. Poda­rilo sa mu pre­sved­čiť 4 z 5 inves­to­rov, ktorí mu každý sľú­bili 12 500$. Týchto peňazí sa nako­niec nedoč­kal, ako sa sám vyjad­ril “kvôli kon­fliktu záuj­mov”. Prog­ram, ktorý Julian v Dra­gons’ Den pre­zen­to­val tvorí kos­tru samot­ného hedžo­vého fondu, na kto­rom s par­tne­rom pra­cuje.

Hlav­ným cie­ľom Juliana je stať sa mana­žé­rom vlast­ného hedžo­vého fondu, na čom momen­tálne spo­lu­pra­cuje s par­tne­rom z Yalov­skej uni­ver­zity John-Paul Pige­onom, ktorý mal za men­tora samot­ného Roberta Kiy­o­sa­kiho. Hedžový fond nesie názov Remora Capi­tal a mladí inves­tori pilne pra­cujú na obsta­raní prvých zdro­jov finan­cíí. Aj keď prácu na fonde Julian neod­kladá, najprv by chcel dokon­čiť štú­dium vyso­kej školy a inves­to­va­niu a mana­žo­va­niu fondu sa veno­vať až po tom. Popri škole a obcho­do­vaní je však pomerne často oslo­vo­vaný médiami a zúčast­ňuje roz­ho­vo­rov. Julian má vlastnú web­stránku, kde uve­rej­ňuje mnohé kva­litné články a videá týka­júce sa inves­to­va­nia a akcií.

Čoraz viac je vidieť podob­ných mla­dých ľudí, ktorí napriek svojmu veku vyni­kajú v tom čo robia. Inter­net je obrov­ským zdro­jom infor­má­cií pre kaž­dého, avšak mnohí si jeho poten­ciál neuve­do­mujú. Ak niečo naozaj chcete, dnes vám nič v ceste nestojí aby ste sa v danej oblasti vzde­lá­vali, zdo­ko­na­lili a zís­kali potrebné infor­má­cie. Odhliad­nite od toho koľko máte rokov, ak po nie­čom túžite, začnite sa o to zau­jí­mať, infor­má­cie máte kaž­do­denne doslova pod pal­com. Začať nikdy nie je neskoro. Just Start!-itUp ;).

Zdroje: marchesefinancial.com, torontolife.com, businessinsider.com

Pridať komentár (0)