Má 7 rokov a 22 miliónov dolárov na účte. Rebríčku najlepšie zarábajúcich youtuberov kraľuje tento rok školák

Richard Vítkovský / 5. decembra 2018 / Biznis

  • Reb­rí­ček naj­bo­hat­ších you­tu­be­rov sveta sa kaž­do­ročne mení ako po­ča­sie. Za­zna­me­nal vzo­stupy aj pády
  • Kto sa umiest­nil na pr­vej priečke reb­ríčka? Bu­deš ur­čite prek­va­pený
zdroj: Youtube
  • Reb­rí­ček naj­bo­hat­ších you­tu­be­rov sveta sa kaž­do­ročne mení ako po­ča­sie. Za­zna­me­nal vzo­stupy aj pády
  • Kto sa umiest­nil na pr­vej priečke reb­ríčka? Bu­deš ur­čite prek­va­pený

You­Tube zme­nil ži­voty mno­hým. Pri­nie­sol to­tiž niečo, čo tu do­vtedy ne­bolo a to mož­nosť pro­pa­gá­cie pre kaž­dého jed­not­livca či biz­nis. Práve vďaka You­Tube tu dnes máme množ­stvo mla­dých mi­li­oná­rov, ktorí bu­dujú svoju značku, za­rá­bajú na re­klame a spo­lu­pra­cujú so sve­to­vými spo­loč­nos­ťami. Ktorí to však do­tiahli naj­ďa­lej a pat­ria me­dzi tých na­jús­peš­nej­ších a naj­bo­hat­ších?

10. Lo­gan Paul —14,5 mi­li­ó­nov do­lá­rov

Lo­gan Paul pat­ril me­dzi naj­bo­hat­ších you­tu­be­rov. Jeho značka však utr­pela po tom, čo nav­ští­vil les sa­mov­ra­hov v Ja­pon­sku. Vo svo­jom vi­deu to­tiž zo­bra­zil mŕtve telo člo­veka. You­Tube ho po­tres­tal tak, že mu zne­mož­nil za­rá­ba­nie na re­kla­mách. Jeho ka­nál aj na­priek tomu pre­kvitá. V sú­čas­nosti za­rába hlavne vďaka to­varu, ktorý pre­dáva pod svo­jou znač­kou.

9. Pe­wDie­Pie — 15,5 mi­li­ó­nov do­lá­rov

Pe­wDie­Pie sa pra­vi­delne umiest­ňo­val na pr­vých prieč­kach v zá­rob­koch. Svojho času bol naj­po­pu­lár­nej­ším you­tu­be­rom sveta. Dnes je však všetko inak a kvôli ob­vi­ne­niam z pod­pory ra­sizmu a an­ti­se­mi­tizmu po­klesla pod­pora zo strany spon­zo­rov. Jeho ka­nál má viac ako 73 mi­li­ó­nov od­be­ra­te­ľov.

8. Jack­sep­ti­ceye — 16 mi­li­ó­nov do­lá­rov

Jack­sep­ti­ceye sa po­dobne ako množ­stvo ďal­ších you­tu­be­rov ve­nuje ob­lasti po­čí­ta­čo­vých hier. Ne­vy­stu­puje však len vo svo­jich vi­de­ách, ale aj na pó­diách po­čas po­du­jatí na území Se­ver­nej Ame­riky a Európy. Ok­rem toho sa ve­nuje i tvorbe prog­ramu pre te­le­vízny ka­nál Dis­ney XD.

7. Va­noss­Ga­ming — 17 mi­li­ó­nov do­lá­rov

Za týmto her­ným ka­ná­lom stojí ka­nad­ský hráč Evan Fong. Na roz­diel od iných you­tu­be­rov ho na ob­raze ví­dať len má­lo­kedy. Je ob­ľú­bený hlavne vďaka uni­kát­nemu hu­mor­nému prí­stupu a štýlu svo­jich vi­deí.

6. Mar­kip­lier — 17,5 mi­li­ó­nov do­lá­rov

Mark Edward Fisch­bach je ďalší z mno­hých ľudí, ktorí sa ve­nujú tvorbe ob­sahu zo sveta hier. Robí to však veľmi dobre a prá­vom patrí me­dzi naj­po­pu­lár­nej­ších you­tu­be­rov za po­sledné roky. S ob­ľu­bou spo­lu­pra­cuje so svo­jimi úspeš­nými ko­le­gami.

5. Jeff­ree Star — 18 mi­li­ó­nov do­lá­rov

Jeff­ree Star bol v mi­nu­losti známy ako člo­vek, ktorý mal naj­viac od­be­ra­te­ľov na ke­dysi úspeš­nej sieti MyS­pace. Od roku 2014 sa však ve­nuje kráse. Jeff­ree má v sú­čas­nosti viac ako 11 mi­li­ó­nov od­be­ra­te­ľov.

4. DanTDM — 18,5 mi­li­ó­nov do­lá­rov

Dan bol v mi­nu­lom roku naj­lep­šie pla­te­ným you­tu­be­rom. Za­ro­bil 16,5 mi­li­óna do­lá­rov. V tomto roku si pri­lep­šil vďaka tomu, že sa vy­bral na sve­tové turné. Ok­rem toho vlastní značku ob­le­če­nia, kto­rej sa ne­sku­točne darí.

3. Dude Per­fect — $20 mi­li­ó­nov do­lá­rov

Ka­nál je za­me­raný na šport a rôzne zau­jí­mavé kúsky. Patrí pia­tim mla­dým mu­žom, ktorí nav­šte­vo­vali uni­ver­zitu v Te­xase. Ich vi­deá sú ex­trémne po­pu­lárne. Po tom, čo ich po­pu­la­rita vzrá­stla, spo­lu­pra­co­vali so zná­mymi špor­tov­cami ako Odell Beck­ham alebo Chris Paul.

2. Jake Paul — 21,5 mi­li­ó­nov do­lá­rov

Jake je mlad­ším bra­tom Lo­gana Paula a v sú­čas­nosti mu patrí strie­borná priečka me­dzi naj­bo­hat­šími you­tu­bermi. Nos­nou čas­ťou jeho ob­sahu sú denné vlogy a ra­pové vi­deá. Jeho ka­nál má cel­kovo 17 mi­li­ó­nov od­be­ra­te­ľov. Známy you­tu­ber okú­sil aj druhú stránku slávy. Jeho su­se­dia sa to­tiž sťa­žo­vali na ob­rov­ský hluk a nech­cenú po­zor­nosť, ktorú pri­niesli jeho fa­na­tickí fa­nú­ši­ko­via do kľud­nej štvrte v Los An­ge­les.

1. Ryan To­ys­Re­view — $22 mi­li­ó­nov do­lá­rov

Prvú priečku me­dzi naj­lep­šie za­rá­ba­jú­cimi you­tu­bermi ob­sa­dil iba 7-ročný Ryan. Pod jeho úspech sa pod­pí­sali ro­di­čia, ktorí ho v roku 2015 za­čali na­tá­čať pri re­cen­ziách hra­čiek. Jeho ka­nál má v sú­čas­nosti viac ako 17 mi­li­ó­nov od­be­ra­te­ľov. Sila jeho značky má ob­rov­ský vplyv na prie­my­sel s hrač­kami.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)