Má Bill Gates veštecké schopnosti? Vo svojej knihe z roku 1999 predpovedal budúcnosť

Richard Vítkovský / 4. februára 2019 / Biznis

  • Bill Ga­tes na­pí­sal po svo­jom ob­rov­skom úspe­chu s Mic­ro­sof­tom pub­li­ká­ciu s náz­vom Bu­si­ness @ the Speed of Thought: Suc­ce­e­ding in the Di­gi­tal Eco­nomy
  • Ok­rem ti­pov, ako byť dob­rým pod­ni­ka­te­ľom, sa po­zrel aj do vzdia­le­nej bu­dúc­nosti. Prek­va­pivé je to, že väč­šina pred­po­vedí sa spl­nila do bodky
zdroj: flickr
  • Bill Ga­tes na­pí­sal po svo­jom ob­rov­skom úspe­chu s Mic­ro­sof­tom pub­li­ká­ciu s náz­vom Bu­si­ness @ the Speed of Thought: Suc­ce­e­ding in the Di­gi­tal Eco­nomy
  • Ok­rem ti­pov, ako byť dob­rým pod­ni­ka­te­ľom, sa po­zrel aj do vzdia­le­nej bu­dúc­nosti. Prek­va­pivé je to, že väč­šina pred­po­vedí sa spl­nila do bodky

Bill Ga­tes do­ká­zal v prie­behu svojho ži­vota všetko, čo si zau­mie­nil. Po tom, čo uspel v pod­ni­kaní, sa roz­ho­dol na­pí­sať knihu s náz­vom Bu­si­ness @ the Speed of Thought: Suc­ce­e­ding in the Di­gi­tal Eco­nomy. V tomto diele sa či­ta­teľ do­zve­del mnoho zau­jí­ma­vého z ob­lasti pod­ni­ka­nia.

Každý, kto mal zá­u­jem uspieť a byť kva­lit­ným pod­ni­ka­te­ľom, ur­čite túto pub­li­ká­ciu pre­čí­tal. Ok­rem iného sa však Bill Ga­tes roz­roz­prá­val o bu­dúc­nosti, ktorá by mohla hy­po­te­ticky na­stať. Prek­va­pe­ním je, že mnoho z týchto pred­po­vedí sa spl­nilo do bodky.

Exis­ten­cia po­rov­ná­va­čov cien

Bill Ga­tes v knižke spo­me­nul, že v bu­dúc­nosti budú prav­de­po­dobne exis­to­vať au­to­ma­tické po­rov­ná­vače cien. Tie umož­nia ľu­ďom jed­no­du­cho nájsť tie naj­lac­nej­šie pro­dukty. Dnes fun­gujú ako ho­dinky. Za všetky treba spo­me­núť hlavne He­ureku.

Smart za­ria­de­nia

Za­kla­da­teľ Mic­ro­softu tvr­dil, že budú exis­to­vať za­ria­de­nia, ktoré umož­nia ko­mu­ni­ká­ciu s os­tat­nými nech si kde­koľ­vek, budú nám uľah­čo­vať prácu a po­núknu nám zá­bavu. Dnes tu máme te­le­fóny, tab­lety a pre­nosné po­čí­tače. Tak­mer všetko je be­z­drô­tové.

So­ciálne siete

Bill tvr­dil, že v bu­dúc­nosti sa na in­ter­nete ob­ja­via we­bové stránky, ktoré budú zdru­žo­vať ľudí a uľah­čia ich ko­mu­ni­ká­ciu nech sa na­chá­dzajú kde­koľ­vek na svete. Pred­po­veď mu do­ko­nale vy­šla, máme tu Fa­ce­book, Ins­ta­gram alebo Twit­ter.

Živé dis­ku­sie

Ga­tes sa vy­jad­ril, že v bu­dúc­nosti bude možné jed­no­du­cho po­čas špor­to­vých zá­pa­sov dis­ku­to­vať v re­ál­nom čase a do­konca pred­po­ve­dal mož­nosť stáv­ko­va­nia. A je to na­ozaj tu. Mož­nosti sle­do­va­nia re­ál­neho vy­sie­la­nia a ná­sled­nej dis­ku­sie sú tak­mer všade. Či už je to Fa­ce­book alebo You­Tube.

Hľa­da­nie za­mest­na­nia na in­ter­nete

Bill Ga­tes ve­ril v bu­dúc­nosť in­ter­netu a bol pre­sved­čený, že nám pri­ne­sie ob­rov­ské mož­nosti. Tu­šil, že budú exis­to­vať we­bové stránky, ktoré ľu­ďom uľah­čia aj vy­hľa­dá­va­nie práce. Dnes tu máme sve­to­známy Lin­ke­dIn alebo Pro­fe­siu.

Re­klamy ušité na mieru

Za­kla­da­teľ Mic­ro­softu pred­po­ve­dal tiež to, že ši­kovný soft­vér ana­ly­zuje pre­fe­ren­cie zá­kaz­níka a ná­sledne bude na neho au­to­ma­ticky cie­liť re­klamy. In­te­li­gent­nými re­kla­mami sa pre­slá­vil nie­len Go­ogle, ale aj Fa­ce­book.

In­ter­ne­tové ban­kov­níc­tvo

Každá banka dneška po­núka aj mož­nosť in­ter­ne­to­vého ban­kov­níc­tva a in­ter­ne­to­vých pla­tieb. Všetko je elek­tro­nické a ho­to­vosť vlastne ani ne­pot­re­bu­jeme. V roku 1999 Bill Ga­tes ne­mo­hol ani len tu­šiť, že sa mu aj táto pred­po­veď splní.

Mož­nosť sle­do­va­nia toho, čo sa deje u teba doma

Bill tvr­dil, že v bu­dúc­nosti bude možné sle­do­vať na ob­ra­zov­kách to, čo sa deje u teba doma, aj keď bu­deš na opač­nom konci sveta. Dnes tu máme množ­stvo in­te­li­gent­ných ka­mier, ktoré sú na­po­jené na in­ter­net. 

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)