Má zmy­sel vstá­vať o 4:30? Vyskú­šal som si to za teba

Michal Ochránek / 22. november 2016 / Tools a produktivita

Poznáš to. Celý deň veľa práce a večer si rád, keď si spra­víš čas na seba. Spať skoro necho­díš, oplatí sa ti preto vôbec zamýš­ľať sa nad tým, že by si vstá­val 4:30 ráno? Vyskú­šal som si to za teba.

Má teda vôbec význam ukro­jiť si z vlast­ného pohod­lia a prí­jem­ného spánku? Z môjho pohľadu som si uve­do­mil, že má. Po men­ších úpra­vách.

Musím napí­sať, že v člán­koch Star­tI­tUp si určite zvyk­nutý čítať o ľuďoch, ktorí od rána makajú. Dajú si stu­denú spr­chu, zacvi­čia si a spra­via x akti­vít roz­ví­ja­jú­cich pro­duk­ti­vitu a idú do práce. Ja ich úprimne obdi­vu­jem, pre­tože to mám cel­kom inak. Pra­cu­jem väč­ši­nou z domu, takže si vstá­vam a cho­dím spať ako chcem. Nie­kedy sa z postele vyho­dím aj po ôsmej ráno a idem spať o pol­noci. Som teda typ bež­ného smr­teľ­níka, ktorý pohodlný spá­nok pový­šil medzi základné pri­ority. A po týchto dňoch som zis­til, že to nie je až tak dobré.

Prej­dem k pár uda­los­tiam, ktoré som si za túto dobu vši­mol. Toto je prie­rez jed­ného dňa. 

clock

foto: sweetlifeericka.com

Vstá­va­nie bolo zlo­žité. Keď som sa ako-tak pre­bral a zvlá­dol vypiť pol litra vody napadlo ma ísť von. Áno, po dlhej dobe som chcel ísť ráno len tak von, lebo som mal viac času. Tak pria­teľke bežím kúpiť niečo na raňajky. Veselo krá­čam do obchodu, už pomaly vybe­rám a pani pre­da­vačka po mne divne pozerá. Pýtam sa či už majú otvo­rené. S úškr­nom odpo­vedá že nie, až o šies­tej. Ospra­vedl­ňu­jem sa a v aute sa sme­jem, z akej bež­nej situ­ácie si môžem spra­viť úsmevnú scénku. V tom obchode som bol vždy naj­skôr po sied­mej, hlava mi neb­rala, že môžem ísť skôr, aj keď som sa na otvá­ra­cie hodiny pred vcho­dom poze­ral.

Hovo­rím si, že dnes toho bude dosť, tak si vyvet­rám hlavu v oko­li­tej prí­rode. Žijem na západ­nom Slo­venku, tak žiadne veľké hory neča­kaj. Ja som však zostal sám prek­va­pený, aká krásna prí­roda sa nachá­dza neďa­leko môjho býva­nia. Takto skoro ráno som tam ešte nebol. Beriem teda zrkad­lovku a šup na men­šiu pre­chádzku. Bežne ráno bývam dosť ner­vózny, ale tu si len tak behám po tráve, usmie­vam sa na stromy a fotím. Sám si hovo­rím, že toto by som mal prak­ti­zo­vať každé ráno, asi by som mal poho­do­vejší deň.

beautiful-nature-tree-trees-favim-com-286536

foto: favim

Doobeda som stále prek­va­pivo čulý a cítim sa aj psy­chicky oddýc­hnutý. Mal som v hlave plán, ako si roz­de­lím prácu, začnem s týmto a skon­čím s týmto. Tak som skon­tro­lo­val maily a pus­til sa do toho. Išlo to cel­kom fajn, kým som sa nena­je­dol. Nasle­du­júcu hodinu som pre­zý­val a čumel len tak “do blba“. Chvíľ­kový výpa­dok wifi-ny mi pri­nie­sol krátky oddych. Tak zatvo­rím na moment oči a zobú­dzam sa o dve hodiny.

Večerný plán som si zru­šil spán­kom, pre­mo­hol som sa aspoň k domá­cemu cvi­če­niu. Začal som si uve­do­mo­vať, že sko­čiť zo vstá­va­nia o sied­mej na pol piatu je tro­cha extrém. Zvlášť keď zaspá­vam po jede­nás­tej v noci.

V noci padám do postele, ako po dvad­sať­ho­di­no­vej ceste auto­bu­som a pýtam sa sám seba, kde sa stala chyba. Veď ráno mi je fan­tas­ticky, stí­ham veľa vecí a som so sebou spo­kojný. Zis­ťu­jem, že za dob­rým poci­tom stojí ranná pre­chádzka v prí­rode a zmena ste­re­otyp­ného sprá­va­nia.

Takto som fun­go­val pár dní. Ukon­ču­jem to zamys­le­ním sa: Čo keby vstá­vam o niečo neskôr a stih­nem aj pre­chádzku a večer budem nor­málne fun­go­vať?

508772986

foto: pinterest.com

Čo som sa teda naučil za týchto pár dní?

  1. Ranné vstá­va­nie bolo na začiatku super. Prečo? Poru­šil som ste­re­otyp a začal deň inak. Vďaka tomu som mal zo seba lepší pocit. Prek­vap aj ty sám seba a sprav niečo inak. Nemusí to byť len skoré ranné vstá­va­nie.
  2. Cítil som sa fyzicky aj psy­chicky veľmi dobre. Mohlo za to ale vstá­va­nie o 4:30? Prav­de­po­dobne nie, za dob­rým poci­tom je aj ranná pre­chádzka v prí­rode a akti­vita, ktorá ven­ti­luje hlavu – v mojom prí­pade pobe­ho­va­nie a cva­ka­nie s foto­apa­rá­tom.
  3. Spá­nok je dôle­žitý pre rege­ne­rá­ciu tela aj duše. Ráno sa síce cítiš plný ener­gie, ale ak pra­cu­ješ hla­vou, večer padáš do postele ako cho­diaca fosí­lia. Vstá­vaj skôr, ale pris­pô­sob tomu aj čas, kedy pôj­deš spať.
2

foto: madeleineziegert.com

Ak doká­žeš dlho­dobo vstá­vať o pol pia­tej ráno, obdi­vu­jem ťa. Dávaj si však pozor na vyčer­pa­nie orga­nizmu, spať pár hodín ti vytú­ženú pro­duk­ti­vitu ani šťas­tie nepri­ne­sie. Možno navo­nok a dočasne. Neza­budni, že zdra­vie by malo byť na prvom mieste, pre­tože od neho sa odvíja všetko ostatné. 

Ja som zis­til, že mi vstá­va­nie o 4:30 nevy­ho­vuje. Bol som una­vený, ale para­doxne šťast­nejší. Roz­ho­dol som sa, že budem vstá­vať o 6:00 a stih­nem aj pre­chádzku, budem so sebou spo­kojný a v prie­behu celého dňa nebu­dem zívať a cho­diť ako zom­bie.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim

Pridať komentár (0)