Mal by sa Elon Musk vzdať Tesly?

Dárius Polák / 9. októbra 2016 / Business

Možno si si to nevši­mol, no Elon Musk pre­žil mimo­riadny týž­deň svojho života. 

Na 67. roč­níku Medzi­ná­rod­ného kon­gresu astro­nau­tov v Guada­la­jare, Mexiku odha­lil Musk svoj veľký plán na kolo­ni­zo­va­nie Marsu za menej ako 10 rokov pro­stred­níc­tvom svo­jej súkrom­nej ves­mír­nej spo­loč­nosti Spa­ceX. Jeho ambí­ciou je vytvo­riť z ľudí medzi­pla­ne­tárny druh.

V prie­behu týždňa následne zas poslal email zamest­nan­com Tesly, v kto­rom im pri­po­me­nul, že žiadna zľava na vozidlá nebude.

Kon­trast je jasný. Z his­tó­rie nie je jediný člo­vek, ktorý by sa naraz pokú­šal o niečo vizi­onár­ske a záro­veň pôso­bil bez­ú­tešne. Taký Henry Ford sa nepo­kú­šal dostať sa na mesiac v rov­na­kom čase, kedy pra­co­val na vytvo­rení Modelu T.

screen-shot-2016-09-27-at-4-05-06-pm

Musk sa stal obe­ťou svojho úspe­chu. Od roku 1930 nevznikla v USA žiadna ren­ta­bilná auto­mo­bilka. Mus­kovi sa však poda­rilo vytvo­riť nie­len hoci­jakú auto­mo­bi­lovú spo­loč­nosť, ale auto­mo­bilku ktorá vyrába elek­tro­mo­bily. A hoci o misii na Mars sa šušká už od 60-tych rokov 20. sto­ro­čia, po pri­státí na Mesiaci, všetci čakali, že sa o to pokúsi NASA a nie Spa­ceX (NASA to ešte stále môže doká­zať, chýba jej však cha­riz­ma­tický líder, ktorý by to dotia­hol do konca).

Tesla sme­ruje k tomu, aby sa z nej stal pre­dá­va­júci pre široké masy, pri­čom svoj luxus, naj­mo­der­nej­šiu tech­no­ló­giu. Výroba a pre­daj áut takýmto spô­so­bom si však vyža­duje zmenu prí­stupu. Hlavnú rolu hrá logis­tika, kedy platby pre­bie­hajú raz za určité obdo­bie, medzi kupu­jú­cim a díle­rom vozi­diel. Tesla však chce dílera odstri­hnúť a zame­rať sa priamo na zákaz­níka, no Musk nemá zatiaľ plno­hod­notné rie­še­nie, ako díle­rov nahra­diť.

elon-musk

Čo sa týka ces­to­va­nia vo ves­míre, má v tom jasno — chce ho dostať na takú cenovú úro­veň, akú má Tesla Model S. Toto je však ambí­cia obrov­ských roz­me­rov a bude to oveľa ťaž­šie ako pri Tesle. Rake­tová veda je predsa len rake­tová veda.

Nikto nechce, aby Musk v Tesle skon­čil zo dňa na deň a sústre­dil svoju ener­giu iba na Spa­ceX. Pokiaľ sa však chce naplno sústre­diť na záchranu ľud­stva pro­stred­níc­tvom kolo­ni­zá­cie Marsu, mal by Teslu zve­riť do ruky nie­komu skú­se­nej­šiemu. V auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle neexis­tuje skratka k dlho­do­bému úspe­chu.

Musk má svoje chyby, za ktoré býva kri­ti­zo­vaný a nebol vždy ten naj­lepší biz­nis líder v kra­jine. Nikto podobný ako on však v súčas­nosti nie je, či už vo vede alebo v tech­no­lo­gic­kom živote. Na to by sme sa museli vrá­tiť späť do čias Nikola Teslu.

Obi­dve spo­loč­nosti sú dôle­žité, no za posled­ných pár rokov sa zdá, že Spa­ceX má navrch. Plán na kolo­ni­zá­ciu Marsu je obdi­vu­hodný a Musk by mal možno veno­vať čas iba tomu.

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)