Máme 100-ku biznisov, ktoré to robia INAK. Gratulujeme

Zuzana Kotuliaková / 19. januára 2017 / Zo Slovenska

A sme na konci. S touto no­vou 20-kou bude oce­ne­ných už 100 biz­ni­sov. Za celý čas, sme sa stretli so su­per re­ak­ci­ami na tento pro­jekt, z čoho sa ne­smierne te­šíme a ďa­ku­jeme. Dá­vali ste nám spätnú re­ak­ciu, že to celé ma zmy­sel. Na dru­hej strane je nám ľúto, že sme už na konci. Do bu­dúcna však zva­žu­jeme aj druhé kolo, takže sa máš na čo te­šiť.

A sme na konci. S touto no­vou 20-kou bude oce­ne­ných už 100 biz­ni­sov. Za celý čas, sme sa stretli so su­per re­ak­ci­ami na tento pro­jekt, z čoho sa ne­smierne te­šíme a ďa­ku­jeme. Dá­vali ste nám spätnú re­ak­ciu, že to celé ma zmy­sel. Na dru­hej strane je nám ľúto, že sme už na konci. Do bu­dúcna však zva­žu­jeme aj druhé kolo, takže sa máš na čo te­šiť.

Vy­hla­so­va­nie ví­ťa­zov je na konci.  Mys­líme si ale, že biz­nisy, ktoré sme oce­nili sú zau­jí­mavé. Preto sme sa roz­hodli, že ti bu­deme pri­ná­šať krátke vi­deá, kde jed­not­livé pro­jekty bu­deme pred­sta­vo­vať. Takže sle­duj našu Fb fan­page, pre viac info. :) A te­raz pri­chá­dzame už k po­sled­nej 20-ke:

 

Edo-Kin

 

Oce­ňu­jeme ich za vy­ni­ka­júce sushi a za to, že ro­bia v tejto ob­lasti skvelý biz­nis.

14566296_938663539613730_7028720197016452543_o

Foto: FB Edo-Kin

Umami

 

Za ich jedlo ako od ma­mičky. :)

foto: ar­chív Ru­dolfa Gruj­bára

Mon­dieu La­bo­ra­to­ire

 

Podľa nás, jedno z naj­ča­rov­nej­ších miest a na­nuky, ktoré si tu sami vy­ro­bíte ne­pot­re­bujú ani ko­men­tár.

13892163_1101762479898459_5352897067978592483_n

Foto: FB Mon­dieu La­bo­ra­to­ire

Con­cept Cof­fee Ro­as­ters

 

Jedna z naj­lep­ších ka­viarní na Slo­ven­sku, ktorá si praží vlastnú kávu.

12604816_1687252791551122_8571385826471565808_o

Foto: FB Con­cept Cof­fee Ro­as­ters

Ka­via­reň Thal­mai­ner

 

Ka­via­reň, ktorá dý­cha zvlášt­nou at­mo­sfé­rou me­dzi­voj­no­vého ob­do­bia.

10838161_938798492810959_757179254819008601_o

Foto: FB Ka­via­reň Thal­mai­ner

Eco­cap­sule

 

Za to, že sa Slo­vá­kom po­da­rilo vy­mys­lieť bu­dúc­nosť bý­va­nia.

12291316_1936154859942271_8856068168294772496_o

Foto: FB Eco­cap­sule

Hal­miS­pace

 

Kre­a­tívne co­wor­kin­gové cen­trum, kde si vy­chut­náš kávu, ve­gán­sku ku­chyňu aj kon­cert pod dážd­ni­kmi.

12814338_774982312602054_8281620194882401998_n

Foto: FB Hal­miS­pace

Lidl

 

Oce­ne­nie si za­slú­žia, za ich per­fektný mar­ke­ting a mar­ke­tin­govú ko­mu­ni­ká­ciu.

lidl

foto: FB Lidl, Lidl.sk

Vir­tual Me­di­cine

 

Za to, že sa sna­žia ino­vo­vať spô­sob uče­nia sa me­di­cíny. Tlies­kame.

14608746_1822233104730549_1052588387427601288_o

Foto: FB Vir­tual Me­di­cine

Aero­Mo­bil

 

Za ich hyb­ridné vo­zidlo, ktoré je jed­no­značne ino­va­tívne.

21701_1029899813706837_5378000407447629714_n

Foto: FB Aero­mo­bil

Ay­kiro

 

Za to, že sú jed­ným z naj­lep­ších her­ných štú­dií na Slo­ven­sku.

13923245_456872607832358_2063584999723386788_o

Foto: FB Ay­kiro

Ri­ver­park Dance School

 

Pekné pries­tory, ši­kovné lek­torky a lek­tori, ko­pec ta­neč­ných štý­lov. Tu je tan­co­va­nie na­ozaj pre kaž­dého. :)

15994433_1574788449205068_6041121068576352226_o

Foto: FB Ri­ver­park Dance School

JUMP Soft

 

Lebo sa im poda­rilo vy­tvo­riť mo­derný soft­ware house, ktorý uvá­dza na trh re­vo­lučnú tech­no­ló­giu prog­ra­mo­va­nia.

10433269_711112849004646_2005925722837276480_n

Foto: JUMP Soft

Stu­dio 727

 

Za skvelú prácu v ob­lasti filmu a re­klamy a za to, že sa im po­da­rilo vy­tvo­riť di­gi­tálne mú­zeum, ktoré by mal každý nav­ští­viť.

13442459_1216671288378013_2279840461514435113_o

Foto: FB Stu­dio 727

Ta­bačka Kul­tur­fab­rik

 

Za ich uni­kátne kul­túrne cen­trum, ktoré pod­po­ruje kre­a­ti­vitu a ume­nie v Ko­ši­ciach. :)

15774644_10154709672490977_6132585930378116845_o

Foto: FB Ta­bačka Kul­tur­fab­rik

Re­me­selný pi­vo­var Hells­tork

 

Za ďal­šie vy­ni­ka­júce slo­ven­ské pivo.

15380421_1166235116779529_5487818794608183797_n

Foto: FB Re­me­selný pi­vo­var Hells­tork

Ey­erim

 

Za skvelý e-shop, kde náj­deš oku­liare ako ni­kde inde.

15994954_751573785000878_3445803039102539361_o

foto: FB Ey­erim

Lull Loun­ge­wear

 

Po­hodlné, štý­lové a slo­ven­ské ob­le­če­nie na doma a voľný čas.

14712719_1475714809121885_2202378096320015858_o

Foto: FB Lull Loun­ge­wear

Me­mo­nik

 

Hra, ktorá je úplne iná ako os­tatné, a to tým, že ju môžu hrať vi­diaci a ne­vi­diaci spolu.

15542173_1298732086861055_2978548591128269082_n

Foto: FB Me­mo­nik

Enak bis­tro & Res­tau­rant

 

Za to, že aj v Tr­nave sa mô­žeš cí­tiť ako v Ázii.

12304552_956261447775029_4143737177543053192_o

Foto: FB Enak bis­tro & res­tau­rant

Skôr oce­ne­ných ví­ťa­zov náj­deš v týchto člán­koch: člá­nok 1, člá­nok 2, člá­nok 3, člá­nok 4.

Zdroj ti­tul­nej foto: FB Lidl/logo ro­bíme to INAK/ FB mon­die la­bo­ra­to­ire 

Pridať komentár (0)