Man­že­lia z Veľ­ké­ho Kýru zalo­ži­li naozaj pikant­ný biz­nis, sto­ja za slo­ven­skou čili far­mou

Linda Cebrová / 12. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/Chillihell

Širo­ký výber pikant­ných dob­rôt z tej­to far­my ťa urči­te prí­jem­ne prek­va­pí. Naj­mä, keď sú všet­ky vyro­be­né z vlast­nej úro­dy štip­ľa­vých pap­ri­čiek vypes­to­va­ných pria­mo na čili far­me neďa­le­ko Nit­ry.

Mož­no pat­ríš aj ty do sku­pi­ny ľudí, kto­rí sa pus­ti­li do takz­va­né­ho byto­vé­ho poľ­no­hos­po­dár­stva. Mať na para­pe­te v kve­ti­ná­či zasa­de­nú pažít­ku, bazal­ku ale­bo čili zvlád­ne zrej­me väč­ši­na z nás. Vieš si však pred­sta­viť, že by sa z tvo­jej nevin­nej záľu­by v bylin­kách vykľul pros­pe­ru­jú­ci rodin­ný biz­nis?

foto:facebook.com/Chillihell

Máriu Pav­lí­ko­vú s man­že­lom odjak­ži­va bavi­lo pes­to­va­nie čili, kto­ré sa nako­niec sta­lo aj ich naj­väč­ším hob­by. Keď­že oba­ja milu­jú čil­li pap­rič­ky, naj­skôr sa ich roz­hod­li pes­to­vať pre vlast­nú spot­re­bu. Časom sa však ich úro­da zača­la zväč­šo­vať, pre­to zača­li čili roz­dá­vať aj pria­te­ľom. Dnes už tej­to záľu­be venu­jú väč­ši­nu svoj­ho času a plo­dy ich prá­ce si môžeš kúpiť na ich strán­ke Chil­li Hell.

foto:facebook.com/Chillihell

Tým, že mla­dý pár chcel odjak­ži­va robiť nie­čo, čo ich baví, nebol dôvod pre­čo neuro­biť z ich naj­väč­šej záľu­by záro­veň aj prá­cu. Časom sa im poda­ri­lo zalo­žiť uni­kát­nu Slo­ven­skú čili far­mu. Okrem naj­pá­li­vej­ších odrôd zapí­sa­ných v Guines­so­vej kni­he rekor­dov tu pes­tu­jú aj rôz­ne chu­ťo­vo a tva­ro­vo zau­jí­ma­vé dru­hy.

foto:Instagram/Chilli Hell

Far­ma sa nachá­dza na juž­nom Slo­ven­sku v malom mes­te Veľ­ký Kýr. Ich pes­to­va­nie je špe­ci­fic­ké naj­mä tým, že tak­mer všet­ky odro­dy čili pap­ri­čiek pochá­dza­jú z exo­tic­kých oblas­tí, ako India, Kari­bik, Mexi­ko, ale aj Afri­ka.

foto:facebook.com/Chillihell

Pes­to­vať čili pap­rič­ky vo veľ­kom však nie je med lízať. Ak chcú zožať doko­na­lú úro­du tej naj­vyš­šej kva­li­ty, je potreb­né rast­li­nám vytvo­riť podob­né pod­mien­ky ako majú vo svo­jej domo­vi­ne. Naj­ná­roč­nej­ším obdo­bím sa pre­to stá­va zima a sko­ré jar­né mesia­ce. Nie je totiž veľ­mi jed­no­du­ché vytvo­riť pod­mien­ky ako v Mexi­ku, keď u nás tep­lo­ta kle­sá pod bod mra­zu.

foto:facebook.com/Chillihell

Našou váš­ňou je nie­len pes­to­va­nie naj­pá­li­vej­ších odrôd, ale aj iných, chu­ťo­vo či tva­ro­vo zau­jí­ma­vých kús­kov. Pre­to kaž­dý rok pri­bud­nú do našej zbier­ky nové odro­dy. Vla­ni sme ich pes­to­va­li viac ako 70. Čo však vôbec ešte nie je veľa v porov­na­ní s tým, že na sve­te ich exis­tu­je nie­koľ­ko tisíc,“ pre­zra­di­li man­že­lia. 

Trend bio pes­to­va­nia sa našťas­tie roz­mo­hol aj na Slo­ven­sku. Mno­ho z nás si rad­šej neja­ký ten cent pri­pla­tia a kúpia si namies­to ces­na­ku z juž­nej Číny ten od deduš­ka na miest­nom trhu. Eko­lo­gic­ké pes­to­va­nie neob­chá­dza ani slo­ven­skú čili far­mu. Všet­ky výrob­ky, kto­ré opus­tia jej brá­ny, sú vypes­to­va­né aj spra­co­va­né bez pou­ži­tia pes­ti­cí­dov.

foto:facebook.com/Chillihell

V Chil­li Hell port­fó­liu sa bude vyží­vať kaž­dý milov­ník štip­ľa­vé­ho. Náj­deš tu domá­ce čili omáč­ky, zavá­ra­né aj suše­né čili rôz­nych odrôd. Všet­ky výrob­ky sú domá­cej výro­by, bez pou­ži­tia ume­lých far­bív či kon­zer­van­tov.

Pridať komentár (0)