Manželský pár z Brazílie premenil v priebehu dvadsiatich rokov zdevastované územie na les prekypujúci životom

Richard Vítkovský / 12. marca 2019 / Eko

  • Bra­zíl­sky no­vi­nár Se­bas­tião Ri­be­iro Sal­gado bol v de­väť­de­sia­tych ro­koch na mieste ma­so­vého vraž­de­nia rwand­ských ute­čen­cov
  • Rwand­ská ge­no­cída ho po­riadne za­siahla, a preto si chcel po ná­vrate do Bra­zí­lie od­dých­nuť v prí­rode
  • Keď sa vrá­til na miesta svo­jej mla­dosti, vi­del len zde­vas­to­vané úze­mie. Spolu s man­žel­kou sa tu preto roz­hodli vy­tvo­riť raj na Zemi
zdroj: pixabay
  • Bra­zíl­sky no­vi­nár Se­bas­tião Ri­be­iro Sal­gado bol v de­väť­de­sia­tych ro­koch na mieste ma­so­vého vraž­de­nia rwand­ských ute­čen­cov
  • Rwand­ská ge­no­cída ho po­riadne za­siahla, a preto si chcel po ná­vrate do Bra­zí­lie od­dých­nuť v prí­rode
  • Keď sa vrá­til na miesta svo­jej mla­dosti, vi­del len zde­vas­to­vané úze­mie. Spolu s man­žel­kou sa tu preto roz­hodli vy­tvo­riť raj na Zemi

Pí­sal sa rok 1994 a bra­zíl­sky fo­to­graf Se­bas­tião Ri­be­iro Sal­gado mal na­mie­rené do Af­riky. Chys­tal sa to­tiž za­chy­tiť su­rové ná­sledky rwand­skej ge­no­cídy, pri kto­rej za­bili ob­rov­ské množ­stvo ne­vin­ných ľudí. Po­čet obetí sa vy­špl­hal na viac ako 800 000. Po ná­vrate do­mov do Bra­zí­lie preto po­tre­bo­val vy­pnúť a tak sa roz­ho­dol pre po­byt v prí­rode.

Na mieste, kde ako dieťa s ob­ľu­bou trá­vil svoj voľný čas však hustý ze­lený les ne­na­šiel. Iba roz­rytú pôdu a množ­stvo pňov. Les to­tiž pa­dol za obeť les­ní­kom. Jeho man­želka sa však roz­hodla, že les sa po­kú­sia ob­no­viť. In­for­mo­val o tom por­tál Ef­forts­for­good.org.

Se­bas­tião jej že­la­nie pod­po­ril, a tak sa spo­ločne pus­tili do bu­do­va­nia raja na Zemi. Se­bas­tião sa roz­ho­dol kú­piť starý ranč od svo­jich ro­di­čov, za­čal bu­do­vať sieť dob­ro­voľ­ní­kov a ľudí, ktorí by po­dobný pro­jekt za­stre­šili fi­nančne. Prvé se­mienko do zeme za­siali v roku 1999. Ten­to­krát to ro­bili ofi­ciálne pod hla­vič­kou svo­jej or­ga­ni­zá­cie Ins­ti­tuto Terra, ktorú za­lo­žili v roku 1998. Mali 24 za­mest­nan­cov a po­mocnú ruku pra­vi­delne po­dá­vali dob­ro­voľ­níci.

Od za­čiatku svo­jej snahy umiest­nili do pôdy viac ako dva mi­li­óny sa­de­níc. Cel­kovo sa jed­nalo o 293 dru­hov stro­mov, ktoré priam oži­vili mŕtve miesto o roz­lohe 1 502 ak­rov. Dnes sa jedná o chrá­nené úze­mie.

Lesy za­brá­nili eró­zii pôdy a na mieste sa zrazu ob­ja­vili prí­rodné pra­mene, ktoré majú na sve­domí po­merne časté pre­hánky. Cel­kovo sa ich tu na­chá­dza až osem. Naj­dô­le­ži­tej­ším bo­nu­som je to, že na miesto sa vrá­tili pô­vodní zvie­rací oby­va­te­lia. Žije tu 172 dru­hov vtá­kov a 33 dru­hov ci­cav­cov. Mnohé z rast­lín a zvie­rat pri­tom pat­ria vo svete me­dzi ohro­zené. Vý­sadba no­vých le­sov má svoje opod­stat­ne­nie v spo­jení s kli­ma­tic­kými zme­nami. Lesy to­tiž po­hl­cujú škod­li­viny a fun­gujú ako do­ko­nalý fil­ter.

zdroj: ef­forts­for­good.org

Pridať komentár (0)