Marc Andre­es­sen: Inves­tor, kto­rý zachrá­nil Face­bo­ok

Lukáš Gašparík jr. / 11. mája 2015 / Lifehacking

Marc Andre­es­sen je spo­lu­za­kla­da­te­ľom Andre­es­sen Horo­witz, jed­né­ho z naj­reš­pek­to­va­nej­ších ven­tu­re kapi­tál fon­dov v Sili­con Val­ley. Jed­na z naj­lep­ších inves­tí­cii, kto­rú Andre­es­sen kedy spra­vil bol prá­ve Face­bo­ok!

Pod­ľa novín New Yor­ker, sa stal Andre­es­sen v roku 2006 ”men­to­rom na neza­pla­te­nie,” prá­ve pre Mar­ka Zuc­ker­ber­ga, kedy mu spo­loč­nosť Yahoo ponúk­la pres­ne $1 miliar­du za odpre­daj sociál­nej sie­te Face­bo­ok.

V tom čase, 22-roč­né­mu Mar­ko­vi pora­dil jeho hlav­ný inves­tor (Accel Par­tners), aby túto ponu­ku pri­jal a pre­dal tak Face­bo­ok spo­loč­nos­ti Yahoo. Marc Andre­es­sen do toho vstú­pil a žia­dal Mar­ka, aby to nespra­vil.

”Kaž­dá jed­na oso­ba, kto­rá bola súčas­ťou Face­bo­oku žia­da­la Mar­ka, aby túto ponu­ku pri­jal. Na vte­dy len 22 roč­né­ho chlap­ca bol vytvá­ra­ný enorm­ný nátlak,” hovo­rí Andre­es­sen. Mark a ja sme sa vte­dy veľ­mi zblí­ži­li, aj vďa­ka tomu, že som mu stá­le pri­po­mí­nal jed­no — Don’t sell, don’t sell, don’t sell!

Zuc­ker­berg si zobral Andre­es­se­no­vú radu k telu a Face­bo­ok tak Yahoo nepre­dal. “Andre­es­sen pev­ne verí jed­nej veci a tou je, keď sa spo­loč­nos­ti darí veľ­mi dob­re, po exe­kuč­nej strán­ke, tak ako aj pri napĺňa­ní svo­jej vízie, tak vo výsled­ku môže mať pre svet ove­ľa väč­ší prí­nos, ako si ľudia doká­žu mys­lieť”, hovo­rí Zuc­ker­berg.

Zuc­ker­berg sa nako­niec roz­ho­dol správ­ne a aj vďa­ka Andre­es­se­no­vi dnes vlast­ní fir­mu kto­rej hod­no­ta je vyš­šia ako $200 miliárd. Od roku 2008 pôso­bí Andre­es­sen ako člen board of direc­tors Face­bo­oku.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)