Marc Andre­es­sen: Inves­tor, ktorý zachrá­nil Face­book

Lukáš Gašparík jr. / 11. mája 2015 / Tools a produktivita

Marc Andre­es­sen je spo­lu­za­kla­da­te­ľom Andre­es­sen Horo­witz, jed­ného z naj­reš­pek­to­va­nej­ších ven­ture kapi­tál fon­dov v Sili­con Val­ley. Jedna z naj­lep­ších inves­tí­cii, ktorú Andre­es­sen kedy spra­vil bol práve Face­book!

Podľa novín New Yor­ker, sa stal Andre­es­sen v roku 2006 ”men­to­rom na neza­pla­te­nie,” práve pre Marka Zuc­ker­berga, kedy mu spo­loč­nosť Yahoo ponúkla presne $1 miliardu za odpre­daj sociál­nej siete Face­book.

V tom čase, 22-roč­nému Mar­kovi pora­dil jeho hlavný inves­tor (Accel Par­tners), aby túto ponuku pri­jal a pre­dal tak Face­book spo­loč­nosti Yahoo. Marc Andre­es­sen do toho vstú­pil a žia­dal Marka, aby to nespra­vil.

”Každá jedna osoba, ktorá bola súčas­ťou Face­bo­oku žia­dala Marka, aby túto ponuku pri­jal. Na vtedy len 22 roč­ného chlapca bol vytvá­raný enormný nátlak,” hovorí Andre­es­sen. Mark a ja sme sa vtedy veľmi zblí­žili, aj vďaka tomu, že som mu stále pri­po­mí­nal jedno — Don’t sell, don’t sell, don’t sell!

Zuc­ker­berg si zobral Andre­es­se­novú radu k telu a Face­book tak Yahoo nepre­dal. “Andre­es­sen pevne verí jed­nej veci a tou je, keď sa spo­loč­nosti darí veľmi dobre, po exe­kuč­nej stránke, tak ako aj pri napĺňaní svo­jej vízie, tak vo výsledku môže mať pre svet oveľa väčší prí­nos, ako si ľudia dokážu mys­lieť”, hovorí Zuc­ker­berg.

Zuc­ker­berg sa nako­niec roz­ho­dol správne a aj vďaka Andre­es­se­novi dnes vlastní firmu kto­rej hod­nota je vyš­šia ako $200 miliárd. Od roku 2008 pôsobí Andre­es­sen ako člen board of direc­tors Face­bo­oku.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)