Marihuana ma ďalší pozitívny vplyv

Richard Vitkovský / 4. apríla 2018 / Zaujímavosti

  • Zdra­vie člo­veka je hlav­ným pi­lie­rom, na kto­rom stojí kva­lita ľud­ského ži­vota
  • V prí­pade chro­nic­kých bo­lestí sa v Ame­rike vo veľ­kom pred­pi­sujú látky proti bo­lesti – opi­oidy
  • Tieto môžu spô­so­biť vážnu zá­vis­losť a smrť pre­dáv­ko­va­ním.
  • Ma­ri­hu­ana vďaka svo­jim účin­kom proti bo­lesti tento ne­ga­tívny trend vy­va­žuje
zdroj: flickr.com
  • Zdra­vie člo­veka je hlav­ným pi­lie­rom, na kto­rom stojí kva­lita ľud­ského ži­vota
  • V prí­pade chro­nic­kých bo­lestí sa v Ame­rike vo veľ­kom pred­pi­sujú látky proti bo­lesti – opi­oidy
  • Tieto môžu spô­so­biť vážnu zá­vis­losť a smrť pre­dáv­ko­va­ním.
  • Ma­ri­hu­ana vďaka svo­jim účin­kom proti bo­lesti tento ne­ga­tívny trend vy­va­žuje

Opi­oidy sú v Ame­rike veľmi ob­ľú­bené pri po­tlá­čaní rôz­nych bo­les­ti­vých sta­vov, ktoré zvyknú vy­puk­núť pri rôz­nych zdra­vot­ných ťaž­kos­tiach. Le­kári ich pred­pi­sujú na­ozaj vo veľ­kom. Ich fun­kcia spo­číva v tom, že pô­so­bia priamo na cen­trálny ner­vový sys­tém. Zvy­šujú prah bo­lesti a ovplyv­ňujú re­ak­ciu na bo­lesť. Vý­sled­kom je, sa­moz­rejme, po­tla­če­nie až vy­miz­nu­tie bo­les­ti­vých sta­vov. Prí­čina bo­les­ti­vého prob­lému sa však ne­vy­rieši, keďže tieto látky nie sú ur­čené na liečbu, ale po­tlá­ča­nie prí­zna­kov.

Ľu­dia sú však aj na­priek dob­rému po­citu stále chorí, a tak sú nú­tení tieto látky uží­vať pra­vi­delne, ak sa chcú cí­tiť dobre. A tu je ka­meň úrazu. Tieto látky majú to­tiž veľkú moc, a nie­lenže pô­so­bia aj se­da­tívne, ale do­kážu po­merne jed­no­du­cho vzbu­diť zá­vis­losť. Takže vzniká ar­máda zá­vis­lých Ame­ri­ča­nov. Smr­teľ­ným ved­ľaj­ším účin­kom je ná­sledné pre­dáv­ko­va­nie.

Vý­sledky nie sú vô­bec prek­va­pe­ním

Na po­moc pri­chá­dza ne­ná­padná rast­linka, ktorá bola v mi­nu­losti dé­mo­ni­zo­vaná a za­ra­dená me­dzi drogy, za ktoré si sa mo­hol do­stať po­kojne do basy. Ame­rika však po­maly, ale isto ma­ri­hu­anu dek­ri­mi­na­li­zuje, pre­tože sa zis­tili mnohé po­zi­tívne účinky na ľud­ský or­ga­niz­mus. Sa­moz­rejme ba­víme sa o tzv. me­di­cín­skej ma­ri­hu­ane, v kto­rej je zní­žené množ­stvo látky, ktorá vzbu­dzuje zá­vis­losť. Ma­ri­hu­ana je lie­čivá v men­ších dáv­kach, takže ak sa chceš vy­hnúť ri­zi­kám ne­treba to s uží­va­ním vô­bec pre­há­ňať.

O účin­koch ma­ri­hu­any sa po­pí­salo mnoho strán textu. Je­den je však pre­skú­maný do de­tai­lov, a to je úči­nok proti bo­lesti. Dve štú­die, ktoré pre­behli v Ame­rike sa za­me­rali na po­dobné ča­sové ob­do­bia. Prvá štú­dia na ob­do­bie me­dzi rokmi 2010-2015 a druhá na ob­do­bie 2011-2016. V oboch prí­pa­doch sa po­tvr­dilo na­sle­dovné: v štá­toch, ktoré zle­ga­li­zo­vali uží­va­nie ma­ri­hu­any na me­di­cín­ske účely sa zní­žil po­čet dá­vok opi­oidov o 2,21 mi­li­óna. To je pekný po­kles za rok v po­rov­naní so štátmi, ktoré ma­ri­hu­anu za­tiaľ ne­po­vo­lili. Tieto údaje do­ka­zujú jedno, ma­ri­hu­ana za­chra­ňuje ži­voty mno­hým ľu­dom.

Opi­oidová epi­dé­mia, ktorá v Ame­rike pre­pukla to­tiž kosí vo veľ­kom. Od roku 2000 sa v Ame­rike stalo obe­ťou týchto lá­tok už 500 000 Ame­ri­ča­nov, čo je viac ako za­hy­nulo v 2. sve­to­vej vojne. Denne na pre­dáv­ko­va­nie opi­oidmi v Ame­rike zo­mrie 90 ľudí. Vý­sledky štú­die tak ne­prek­va­pujú.

Ma­ri­hu­ana má to­tiž veľmi dobré účinky proti bo­lesti, a to už v ma­lom množ­stve. Už re­kre­ačné faj­če­nie ma­ri­hu­any, ktoré po­vo­lili v nie­kto­rých opatr­nej­ších štá­toch zní­žilo pred­pi­so­va­nie opi­oidov 6,38 %.

zdroj: cnn.com , ja­ma­net­work.com

Pridať komentár (0)