Mar­kovi Zuc­ker­ber­govi sa nepáči spô­sob, akým sa dnes zakla­dajú spo­loč­nosti v Sili­con Val­ley

Timotej Vančo / 25. augusta 2016 / Business

Keď ti jeden z najm­lad­ších miliar­dá­rov povie, ako začať s budo­va­ním spo­loč­nosti, mal by si si to zobrať k srdcu.

Každý pozná toho veľmi úspeš­ného mla­dého muža, ktorý ukon­čil štú­dium na Har­varde, aby mohol budo­vať svoj sen. Mark Zuc­ker­berg je naozaj jeden z tých, ktorí vedia, ako vytvo­riť miliar­dovú spo­loč­nosť.

Myslí si ale, že mnoho ľudí v Sili­con Val­ley nevie zalo­žiť spo­loč­nosť tým správ­nym sme­rom a postu­pom, alebo ak to už robia, tak to „robia naopak”. Najprv sa zame­ria­vajú na budo­va­nie spo­loč­nosti, ktorá by im mala pri­niesť slávu a peniaze namiesto zame­ra­nia sa na to, čo chcú robiť a aký prob­lém by touto fir­mou vyrie­šili.

Mark v roz­ho­vore pre Y Com­bi­na­tor pove­dal: „Vždy som si mys­lel, že toto je tak tro­chu per­verzná časť Sili­con Val­ley. Ľudia sa najprv roz­hodnú vytvá­rať spo­loč­nosti bez toho, aby vedeli, načo ich vlastne zakla­dajú. To mi naozaj znie tro­chu divne.

mark-zuckerberg1

foto: dailywire.com

Ďalej Mark hovorí, že sa nikdy ani nesna­žil vybu­do­vať tak obrov­skú spo­loč­nosť, akou dnes Face­book je. Dokonca aj po zís­kaní finan­cií od inves­to­rov, keď myš­lienka Face­bo­oku bola na vzo­stupe a bolo už tak­mer isté, že jeho nápad sa stane úspeš­ným, sa chcel vrá­tiť na Har­vard a ďalej pokra­čo­vať v štú­diu. Dnes je ale Face­book pou­ží­vaný viac ako 1 miliar­dou pou­ží­va­te­ľov denne.

Vždy som vedel, že najprv musíš začať s rie­še­ním daného prob­lému. Naj­lep­šie spo­loč­nosti začali s rie­še­ním daného lokál­neho prob­lému, naprí­klad v ich meste. Keď mali „domáci“ úspech, mohli expan­do­vať aj do sveta. Často­krát spo­loč­nosti rie­šia nejaký sociálny prob­lém, aj keď len v malom merítku, ako by sa mali zame­ria­vať na záro­bok v hod­note mili­ó­nov dolá­rov alebo na zamest­ná­va­nie sto­viek ľudí.

Takže si zober do budúc­nosti z Marka prí­klad a ak by si chcel zalo­žiť spo­loč­nosť a nemáš nápad, sú rôzne kurzy, kde ti ukážu ako tento nápad v bež­nom živote nájsť. Tak­tiež sa v dneš­nej dobe dá veľmi ľahko nájsť inves­tor, ktorý si ťa vypo­čuje a poskytne vstupný kapi­tál. Pozri si náš pre­hľad mož­ností, pomo­cou kto­rých môžeš svoj pro­jekt na Slo­ven­sku finan­co­vať.

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: fastcompany.com

Pridať komentár (0)