Mar­ko­vi Zuc­ker­ber­go­vi sa nepá­či spô­sob, akým sa dnes zakla­da­jú spo­loč­nos­ti v Sili­con Val­ley

Timotej Vančo / 25. augusta 2016 / Business

Keď ti jeden z najm­lad­ších miliar­dá­rov povie, ako začať s budo­va­ním spo­loč­nos­ti, mal by si si to zobrať k srd­cu.

Kaž­dý pozná toho veľ­mi úspeš­né­ho mla­dé­ho muža, kto­rý ukon­čil štú­dium na Har­var­de, aby mohol budo­vať svoj sen. Mark Zuc­ker­berg je naozaj jeden z tých, kto­rí vedia, ako vytvo­riť miliar­do­vú spo­loč­nosť.

Mys­lí si ale, že mno­ho ľudí v Sili­con Val­ley nevie zalo­žiť spo­loč­nosť tým správ­nym sme­rom a postu­pom, ale­bo ak to už robia, tak to „robia naopak”. Najprv sa zame­ria­va­jú na budo­va­nie spo­loč­nos­ti, kto­rá by im mala pri­niesť slá­vu a penia­ze namies­to zame­ra­nia sa na to, čo chcú robiť a aký prob­lém by tou­to fir­mou vyrie­ši­li.

Mark v roz­ho­vo­re pre Y Com­bi­na­tor pove­dal: „Vždy som si mys­lel, že toto je tak tro­chu per­verz­ná časť Sili­con Val­ley. Ľudia sa najprv roz­hod­nú vytvá­rať spo­loč­nos­ti bez toho, aby vede­li, načo ich vlast­ne zakla­da­jú. To mi naozaj znie tro­chu div­ne.

mark-zuckerberg1

foto: dailywire.com

Ďalej Mark hovo­rí, že sa nikdy ani nesna­žil vybu­do­vať tak obrov­skú spo­loč­nosť, akou dnes Face­bo­ok je. Dokon­ca aj po zís­ka­ní finan­cií od inves­to­rov, keď myš­lien­ka Face­bo­oku bola na vzo­stu­pe a bolo už tak­mer isté, že jeho nápad sa sta­ne úspeš­ným, sa chcel vrá­tiť na Har­vard a ďalej pokra­čo­vať v štú­diu. Dnes je ale Face­bo­ok pou­ží­va­ný viac ako 1 miliar­dou pou­ží­va­te­ľov den­ne.

Vždy som vedel, že najprv musíš začať s rie­še­ním dané­ho prob­lé­mu. Naj­lep­šie spo­loč­nos­ti zača­li s rie­še­ním dané­ho lokál­ne­ho prob­lé­mu, naprí­klad v ich mes­te. Keď mali „domá­ci“ úspech, moh­li expan­do­vať aj do sve­ta. Často­krát spo­loč­nos­ti rie­šia neja­ký sociál­ny prob­lém, aj keď len v malom merít­ku, ako by sa mali zame­ria­vať na záro­bok v hod­no­te mili­ó­nov dolá­rov ale­bo na zamest­ná­va­nie sto­viek ľudí.

Tak­že si zober do budúc­nos­ti z Mar­ka prí­klad a ak by si chcel zalo­žiť spo­loč­nosť a nemáš nápad, sú rôz­ne kur­zy, kde ti uká­žu ako ten­to nápad v bež­nom živo­te nájsť. Tak­tiež sa v dneš­nej dobe dá veľ­mi ľah­ko nájsť inves­tor, kto­rý si ťa vypo­ču­je a poskyt­ne vstup­ný kapi­tál. Pozri si náš pre­hľad mož­nos­tí, pomo­cou kto­rých môžeš svoj pro­jekt na Slo­ven­sku finan­co­vať.

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: fastcompany.com

Pridať komentár (0)