Mar­risa Mayer vypláca nesku­točné peniaze svo­jim zamest­nan­com, aby zotrvali v Yahoo pra­co­vať.

Simona Babicová / 5. marec 2015 / Tools a produktivita

Yahoo je trá­piaca sa spo­loč­nosť s búr­li­vou his­tó­riou. Výročné správy spo­loč­nosti nerastú a nerástli už ani nie­koľko rokov. Celá spo­loč­nosť je pod nápo­rom akti­vistu Jeffa Smitha, ktorý je inves­to­rom zo Star­bo­ard Ven­tu­res.

Pred nie­koľ­kými týžd­ňami pre­šla spo­loč­nosť „reštruk­tu­ra­li­zá­ciou“, kvôli kto­rej prišlo o prácu 100 až 200 zamest­nan­cov.

Vzhľa­dom na tento chaos, môže byť Yahoo cel­kom nároč­ným mies­tom na prácu.

CEO Marissa Mayer o tom vie, a za posledné dva roky tak spra­vila všetko preto, aby zlep­šila kul­túru spo­loč­nosti. Aj napriek tomu, jej vyna­lo­žená snaha nestačí, aby odchodu zamest­nan­cov zabrá­nila. A práve preto sa Yahoo a M. Mayer pri­klo­nili k vyplá­ca­niu väč­šej sumy zamest­nan­com, ako by mohli zaro­biť nie­kde inde.

Jeden neme­no­vaný zdroj sa vyjad­ril, že jeho známy pra­cuje v reklam­nom odde­lení spo­loč­nosti a zarobí nesku­toč­ných 2,5 mili­óna dolá­rov za jeden rok.

Kom­pen­zá­cia pre vedú­cich z odde­le­nia digi­tál­nej reklamy je „všade navô­kol“ — hovorí zdroj, ale aj napriek tomu 2,5 mili­óna dolá­rov je „astro­no­mic­kých“.

Tak­tiež sa vyjad­ril, že pred prí­cho­dom M. Mayer zará­bal v spo­loč­nosti pri­bližne 450 000 dolá­rov.

Práca v spo­loč­nosti ma baví, veď komu by sa nie.“ – pove­dal známi zdroja.

Pre­čí­tajte si pár ďal­ších prí­kla­dov, ktoré potvr­dzujú vysoké platy v Yahoo.

Spo­loč­nosť oslo­vila veľké množ­stvo inži­nie­rov, kto­rým neus­pel ich vlastný star­tup. A ak sa títo ľudia nako­niec roz­hodnú pri­po­jiť k spo­loč­nosti, dostanú 1 milión dolá­rov za 3 roky. Možno 1 milión dolá­rov za 3 roky nie je astro­no­mická suma pre talen­to­va­ných inži­nie­rov vo Val­ley, ale určite to patrí medzi vrchné priečky na trhu.

Povráva sa, že Jeff Bon­forte vyso­ko­po­sta­vený vicep­re­zi­dent zod­po­vedný za oblasť komu­ni­kač­ných pro­duk­tov vrá­tane Yahoo mail zarába niečo okolo 5 mili­ó­nov dolá­rov ročne.

Verejne známe je aj to, že bývalí Yahoo COO Hen­ri­que de Cas­tro zaro­bil viac ako 100 mili­ó­nov dolá­rov za jeho 14 mesačnú prácu za rok 2013 a 2014. De Cas­trov výplatný balík bol tak veľ­ko­rysý, že keď ho M. Mayer pre­zen­to­vala výboru, nie­ktorí direk­tori nechá­pali, ako mohol stáť toľko peňazí.

Avšak M. Mayer ich pre­sved­čila o tom, že on jediný poznal svet reklamy a pre­daja natoľko, že bol schopný zaro­biť viac na výno­soch ako mu bolo vyplá­cané.

Vyplá­ca­nie vyš­ších miezd zamest­nan­cov nebolo niečo, čo pri­niesla M. Mayer do Yahoo. V spo­loč­nosti je to pomaly tra­dí­ciou. Prob­lé­mom je, že nad­hod­no­tené vede­nie žiada škr­ta­nie nákla­dov, ktoré vedie k roz­ru­chu, slab­šej morálke a to má za násle­dok, že spo­loč­nosť musí vyplá­cať zamest­nan­com vyš­šie výplaty aby zotrvali v Yahoo.

Zdroj:businessinsider.com

Pridať komentár (0)