Mar­tin Galát zalo­žil Ško­dovku. Kavia­reň, kde si dáš naj­lep­šiu TRESKU v meste a zaži­ješ atmo­sféru nedáv­nej minu­losti

Zuzana Kaššáková / 27. október 2016 / Rozhovory

Ak sa povie Ško­dovka, hádam všetci si pred­sta­via starú Ško­dovku, ktorú ešte aj dnes môžeme vidieť bráz­diť slo­ven­ské cesty. V tomto článku však bude reč o úplne inej ško­dovke — o novom pod­niku, ktorý vyrás­tol priamo v Bra­ti­slave. Ide o veľmi zau­jí­mavý kon­cept, kto­rého slo­gan znie: “Naštar­to­vaná šálka kávy”. Už samotný slo­gan pre­zrá­dza, že Ško­dovka je gas­tro pod­nik, ktorý ponúka kávu, čaj, ale aj veľmi zau­jí­mavé a netra­dičné pro­dukty ako ter­mix, či treska v rožku. Roz­ho­vor ti pre­zradí viac o zau­jí­ma­vom novo­ot­vo­re­nom pod­niku Ško­dovka.

Môžeš nám na úvod pove­dať viac o vašom pod­niku Ško­dovka? Kde a ako vznikla myš­lienka na takýto pod­nik?

Náš prí­beh sa začal spon­tánne, ale o to kon­cepč­nej­šie. Keďže cen­trum Bra­ti­slavy začalo v posled­ných rokoch nekon­tro­lo­vane chr­liť rôzne špe­ci­fické komerčné pries­tory na využí­va­nie voľ­ného času, radi sme postupne skú­šali dostupné mož­nosti a často­krát ich po čase opä­tovne nav­šte­vo­vali. Úro­veň ser­visu v mno­hých z nich kolí­sala, a zaria­de­nie postupne vyka­zo­valo známky znač­ného opot­re­bo­va­nia. Až bolo pre nás úplne bežné pove­dať si: “Nabu­dúce už pôj­deme rad­šej inam.” Jed­ného dňa nám život naser­ví­ro­val neča­kane zau­jí­mavú rov­nicu — Sme traja cha­lani, kama­ráti, máme radi kávu, autá sú pre nás hobby… Vytvorme miesto, kde to bude ako doma a záro­veň obsiahne všetky tieto prvky. Tak a potom sme sa roz­hodli pus­tiť sa do vôd pre nás pod­ni­ka­teľ­sky nepre­bá­da­ných.

dsc_0547

Ško­dovka je sku­točne zau­jí­mavý názov pre pod­nik v oblasti gas­tro­nó­mie. Ako si pri­šiel k také­muto názvu? Čo má ľuďom evo­ko­vať?

Je potrebné vysvet­liť, že ŠKO­DOVKA nie je kavia­reň. Je to špe­cia­li­zo­vaná pre­dajňa kávy s degus­tár­ňou. V rámci nema­lého pries­toru sme chceli nechať kávu dýchať a žiť svoj prí­beh a záro­veň vytvo­riť domácke pro­stre­die pre našich kama­rá­tov, rodinu, zná­mych, obchod­ných par­tne­rov a v nepo­sled­nom rade aj širokú verej­nosť. Sú to práve náhodní oko­lo­idúci, či ľudia, ktorí sa o nás dozve­dia cez Face­book alebo pro­stred­níc­tvom refe­ren­cií a tí nám denne dávajú pocí­tiť, ako ich otvo­re­nie našich brán prí­jemne pote­šilo a často ďakujú za netra­dične tra­dičnú atmo­sféru, ktorú u nás nachá­dzajú. Názov ste­les­ňuje našu chlap­čen­skú vášeň k autám, moje prvé auto bola práve Škoda Favo­rit, a záro­veň vťa­huje do minu­losti, nakoľko nie­len ško­dovka vysta­vená u nás v ŠKO­DOVKE má silný nádych minu­losti. Dobrý obchodný názov musí byť jasný a výstižný, tak sme ku slovu ŠKO­DOVKA dopl­nili aj slo­gan “Naštar­to­vaná šálka kávy”, vďaka čomu si nás nik nebude môcť pomý­liť s pre­daj­ňou náh­rad­ných die­lov.

Úvodné inves­tí­cie pri zakla­daní pod­niku bývajú nákladné. Ako ste finan­co­vali celý pro­jekt? Mnohí mladí ľudia aj majú nápad, ale chýba im dosta­tok finan­cií. Čo by si pora­dil takýmto ľuďom? 

Tak­mer každé pod­ni­ka­nie potre­buje vstupný kapi­tál, to je fakt. Aj v prí­pade ŠKO­DOVKY to nebolo inak. No našou výho­dou bolo, že sme doma pochy­tali tro­chu zruč­ností, a tak sme mohli značný objem finan­cií ušet­riť práve vlast­nou prá­cou pri úpra­vách a zaria­ďo­vaní pries­toru. V otázke finan­co­va­nia som skôr kon­zer­va­tívny, a preto by som pora­dil držať sa ľudo­vej múd­rosti – Pri­krý­vaj sa takou peri­nou, na akú máš.

Čo sa týka sor­ti­mentu, ponú­kate najmä kávu, čaje, slo­ven­skú čoko­ládu. Zau­jí­mavé je, že u vás náj­deme aj vtipné vychy­távky, ako treska s rož­kom či ter­mix. Ako ťa to napadlo? Odkiaľ dová­žaš tieto pro­dukty?

Až na pár žia­ri­vých výni­miek, v cen­tre Bra­ti­slavy komerčné pre­vádzky zame­rané na vytvá­ra­nie záze­mia pre strá­ve­nie voľ­ného času, majú ponuky typu copy-paste. Z dôvodu odlí­šiť sa a zau­jať bolo jas­nou voľ­bou zosta­viť ponuku sčasti kla­sickú a sčasti kon­tro­verznú. Káva a treska sú ide­álna kom­bi­ná­cia, no záleží, že v akom poradí… :)

dsc_0500

Čím je pod­nik výni­močný? Prečo by mali ľudia prísť do Ško­dovky, ak o nej len prvý­krát čítajú v tomto článku?

ŠKO­DOVKA nie je žiadna hips­te­rina, aktu­álny trend a ani komerčný pro­jekt. Skôr ju pre­zen­tu­jeme ako spo­mienku časom minu­lým spo­jenú s kva­lit­nou ponu­kou dneška. Táto meló­dia atmo­sféry je umoc­nená výbe­rom čes­ko­slo­ven­skej hudby 70. a 80. rokov minu­lého sto­ro­čia. Verím, že týmto jed­no­du­chým mode­lom zauj­meme mno­hých, a s poko­rou môžem kon­šta­to­vať, že zatiaľ sa nám to darí. Dôka­zom sú deti nale­pené na výklade obze­ra­júce si vysta­venú ŠKODU 100 v krás­nom žltom novom laku, neve­riacky vchá­dza­júci oko­lo­idúci vypy­tu­júci sa na čerstvú tresku, či suse­dia z oko­li­tých ulíc, pre kto­rých sa sna­žíme plniť úlohu vzdia­le­nej obý­vačky.

Na akú cie­ľovú sku­pinu zákaz­ní­kov sa orien­tu­ješ? Sú to ľudia, ktorí si pamä­tajú tra­dičnú “Ško­dovku” alebo skôr chceš pri­blí­žiť mla­dým ľuďom minulú dobu?

ŠKO­DOVKA je tu pre všet­kých. Našou víziou je byť kaž­do­den­nou oázou pokoja upro­stred ruš­ného života či pre milov­ní­kov kávy alebo tých čo hľa­dajú niečo neštan­dardné a záro­veň kla­sické.

Všimla som si, že so zákaz­níkmi komu­ni­ku­jete pro­stred­níc­tvom Face­bo­oku. Je to momen­tálne jediná forma vytvá­ra­nia kon­taktu so zákaz­níkmi? Prečo si sa roz­ho­dol práve pre takúto formu komu­ni­ká­cie?

Keďže sme sa od otvo­re­nia naj­viac sústre­dili na ľudí a dola­ďo­va­nie detai­lov, Face­book bol pre nás jed­no­značne prvá voľba. Časom pri­dáme aj iné sociálne siete, Google, Tri­pad­vi­sor a iné pre náš pro­jekt špe­ci­fic­kej­šie formy mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cie.

dsc_0466

Ako sa plá­nu­jete veno­vať mar­ke­tingu v budúc­nosti? Ktoré akti­vity vní­maš za vhodné pre váš pod­nik z hľa­diska komu­ni­ká­cie, ria­de­nia značky, reklamy a podobne?

Pre nás je úplne jasné, že voľba tých najv­hod­nej­ších kom­po­nen­tov mar­ke­tingu je naozaj dôle­žitá. Sme otvo­rení len niečo vyše mesiaca, takže mar­ke­tin­govú stra­té­giu práve fini­šu­jeme. Viac by som teraz neprez­rá­dzal, ale verím, že o nás ešte bude počuť.

Čo ťa viedlo k tomu, stať sa pod­ni­ka­te­ľom? Mys­líš si, že je náročné na Slo­ven­sku, roz­be­hnúť svoj vlastný biz­nis v mla­dom veku?

Podľa môjho názoru je pod­ni­ka­nie pre tých, ktorí sa vedia popa­so­vať s tým, že nebudú pra­covne aktívni len od 8,00 do 16,30 ako je to bežné, ako žijú ich kama­ráti či známi z oko­lia. Odme­nou je fle­xi­bilná pra­covná doba a silný vplyv na výsledky vlast­ného pro­jektu. Pre mňa je práve tento aspekt naj­väč­ším moti­vá­to­rom. Každý pro­jekt, ktorý má byť úspešný dlho­dobo, okrem iného vyža­duje veľmi veľa ener­gie. Sna­žím sa v ŠKO­DOVKE, pri iných pro­jek­toch ale aj v osob­nom živote držať teórie Mal­colma Gla­dwella, ktorá hovorí, že trvá pri­bližne 10,000 hodín úsi­lia pre dosia­hnu­tie “maj­strov­stva” alebo úspe­chu v danej oblasti. Nech je to čokoľ­vek. Naozaj odpo­rú­čam. :)

V našej kra­jine je dosť vysoká admi­ni­stra­tívna záťaž, či už pri začí­naní pod­ni­ka­nia alebo počas neho samého. Vek pod­ni­ka­teľa roz­ho­du­júci určite nie je. Avšak som pre­sved­čený, že svitá na lep­šie časy vďaka postup­nej aj keď poma­lej digi­ta­li­zá­cii slu­žieb štát­nej správy. Občian­sky pre­ukaz s čipom spolu s osob­ným cer­ti­fi­ká­tom pre pod­pi­so­va­nie doku­men­tov dokáže pod­ni­ka­te­ľovi ušet­riť čas aj peniaze.

dsc_0438

Vede­nie vlast­ného pod­niku je okrem iného spo­jené aj s rôz­nymi prob­lé­mami. Spo­mí­naš si na nie­ktoré z nich, s kto­rými ste sa museli dote­raz popa­so­vať?

Pri­znám sa, že mám v živote veľké šťas­tie a tým je, že ma rodi­čia vycho­vali v láske a poro­zu­mení. Vďaka tejto sku­toč­nosti mi veľmi rýchlo z hlavy miznú nega­tívne spo­mienky, a preto si naozaj na nič závažné, čo sa týka vede­nia pod­niku nespo­mí­nam. Každý prob­lém je skrytá prí­le­ži­tosť, tak sme sa určite sna­žili vyťa­žiť aj z ťaž­ších situ­ácií niečo, čo nás posilní.

Ško­dovka má netra­dičný inte­riér, aký bežne nenáj­deme. Ako to vní­majú zákaz­níci? Stre­tol si sa aj s nega­tív­nymi ohlasmi?

Inte­riér ŠKO­DOVKY pri­náša ľuďom zväčša pozi­tívnu emó­ciu, úsmevy, spo­mienky. Avšak spo­mí­nam si na náš prvý víkend, keď išli okolo našich dverí asi 18-roční zaľú­benci, pozreli dnu a so zamra­če­nými čelami zahlá­sili: “Fuj, tu osla­vujú socia­liz­mus!”. No prí­le­ži­tosť, na vysvet­le­nie, že ŠKO­DOVKA roz­hodne osla­vou minu­lého režimu nie je, sme nedos­tali.

dsc_0415

Je Ško­dovka tvoj job, ktorý ťa živí alebo to máš len ako hobby? 

ŠKO­DOVKA mala byť už od prvot­nej myš­lienky koní­ček a uro­bím všetko pre to, aby to tak aj ostalo. Mys­lím na to obzvlášť pri ser­ví­ro­vaní voňa­vej tresky.

Aké máš plány do budúcna? 

Veľmi by som si prial zotr­vať den­no­den­nou súčas­ťou ško­do­vác­keho tímu a časom tento tím roz­ší­riť aj o vlast­ných potom­kov. :)

dsc_0240

Posledná rýchla otázka. Ako si pred­sta­vu­ješ ide­álny večer? Pose­de­nie s kamošmi doma alebo vyra­ziť nie­kam do mesta do pod­niku či klubu? 

Ide­álny večer je predsa každý večer. Ja som pre­sved­čený, že nie je roz­ho­du­júce, či člo­vek strávi čas presne podľa svo­jich pred­stáv, ale či má čistú a pozi­tívnu myseľ. Ale zase môj večer môže byť aj ide­ál­nejší ako tie ide­álne, a to vtedy, keď môžem v ŠKO­DOVKE očis­tiť a vyde­zin­fi­ko­vať toalety. Na čis­tote toaliet pre našich hostí si dávame denne naozaj zále­žať.

zdroj foto­gra­fií: archív Mar­tin Galát

Pridať komentár (0)