Máš aj ty 20 rokov? Mal by si sa naučiť týchto 11 zručností

Timotej Vančo / 14. septembra 2018 / Lifehacking

zdroj: Pixabay
  • Keď nie te­raz, tak kedy?
  • A keď nie ty, tak kto?

Ako 24-ročný sa prav­de­po­dobne chys­táš ukon­čiť školu, od­ísť nie­kam ďa­leko, spoz­nať svet alebo sa usa­diť a mať ro­dinu. Vek 24 ro­kov je ale veľmi dô­le­žitý, lebo si už fakt do­spelý a každé tvoje roz­hod­nu­tie ovplyv­ňuje tvoju bu­dúc­nosť. Web Bu­si­nes­sin­si­der dal do­kopy 11 zruč­ností, ktoré sami mladí ľu­dia od­po­rú­čajú.

Staň sa maj­strom v pre­daji sa­mého seba

Tým ne­mys­lím pros­ti­tú­ciu alebo ot­roc­tvo. Ako po­ve­dal je­den ano­nym: „Pre­daj je zá­kla­dom kaž­dého úspe­chu v biz­nise. Vždy niečo pre­dá­vaš, aj keď to ne­mu­síš mať v po­pise svo­jej práce. Mô­žeš pre­dá­vať po­čas mar­ke­tin­go­vých ak­ti­vít, stret­nutí so zá­kaz­níkmi, kon­fe­ren­cií, ob­chod­ných pred­ná­šok a ďal­ších ak­ti­vít, kde buď pre­dá­vaš pro­dukt alebo ne­jakú fun­kciu, ale hlavne vždy aj seba. A to si všíma každý ku­pu­júci. Mať pevný zá­klad a skill v tom, ako pre­dá­vať, ťa môže po­su­núť vpred a hlavne aj pred tvo­jich ko­le­gov.“

Do­staň sa zo svo­jej kom­fort­nej zóny

„Zís­kaj skú­se­nosti z re­ál­neho sveta. Za­čni pod­ni­kať, ko­mu­ni­kuj s ľuďmi, za­vo­laj pekné dievča von, choď sko­čiť pa­dá­kom, staň sa dobrý v roz­prá­vaní a pre lásku bo­žiu ne­ber sa pro­sím ťa moc vážne,“ tvrdí Chris­tian Pre­to­rius.

Buď veľmi dobrý v jed­nej veci

„V tvo­jej práci, s prá­cou vo Pho­tos­hope, v speve, tanci, pís­kaní, prog­ra­mo­vaní, aby keď ťa vy­ho­dia z práce, prí­deš o dom, ka­ma­ráti sa na teba vy­kašlú a ro­dina z ne­ja­kého dô­vodu tak­tiež, mu­síš mať niečo ako zá­ložný plán, s kto­rým sa bu­deš ve­dieť o seba po­sta­rať. Uži­viť sa dá aj pís­ka­ním na ulici. Ho­díš pred seba čiapku a ča­káš, kým ti nie­kto hodí zo­pár drob­ných. Od­skú­šala som to,“ po­ve­dala Ro­hit Mishra.

Vy­tvor si sku­piny dob­rých ka­ma­rá­tov

„Každý z nás po­tre­buje sku­pinu ľudí, na kto­rých sa mô­žeme spo­ľa­hnúť a vieme, že nás títo ľu­dia budú po­sú­vať vpred, vy­tvá­rať nové mož­nosti a zá­žitky. Zá­kladné pra­vidlo bu­do­va­nia siete pria­te­ľov: Ne­me­raj úspech tvo­jej siete pria­te­ľov na zá­klade tvo­jich úspe­chov, ale na po­čte ľudí, kto­rým si po­mo­hol.“ Chris­tian Bo­nilla

Nauč sa prog­ra­mo­vať

„Nauč sa kó­diť, je to jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vlast­ností, ktoré by mal 24 ročný člo­vek ve­dieť. To platí aj pre ľudí, ktorí ne­majú blízko k tech­nike. Dnešné malé deti chápu prog­ra­mo­va­nie oveľa skôr ako my a možno to je aj preto, že od ma­lička majú tab­lety, smartp­hony a nie­ktoré už aj smart ho­dinky. Na­učiť sa prog­ra­mo­vať môže byť jedna z naj­väč­ších vý­hod pre tvoj bu­dúci rast. Každý vie čí­tať, pí­sať, a preto by mal každý ve­dieť aj prog­ra­mo­vať.“ Ma­ria Ant­suk

Za­mi­luj sa

„Áno, za­mi­luj sa. Láska je jedna z naj­čis­tej­ších emó­cií na svete, veď čo je kraj­šie ako láska? Ak si do nie­koho za­mi­lo­vaný, roz­hodne po­ci­ťu­ješ najp­rí­jem­nejší po­cit na svete.“ Ka­ran Jai­swani

Nauč sa me­di­to­vať

„V dneš­nom rých­lom svete s mi­li­ó­nom vecí, čo nás roz­py­lujú, je ťažké byť sú­stre­dený. Je po­tvr­dené ved­cami, že 20mi­nú­tová me­di­tá­cia každý deň, je rov­no­cenná 2 ho­di­nám spánku. Nedá sa na­učiť z dňa na deň, ale roz­hodne stojí za tré­no­va­nie.“ San­jay Ka­del

Viac ces­tuj

„Vy­tvor si vá­šeň pre ces­to­va­nie po ce­lom svete. Ces­to­va­nie ťa na­učí rôz­nym zruč­nos­tiam, ktoré po­čas ce­lého ži­vota vy­uži­ješ. Pri ces­to­vaní a spoz­ná­vaní no­vých ľudí a kul­túr bu­deš mať prí­jemný po­cit zo ži­vota na Zemi a z du­cha­pl­ného roz­ví­ja­nia sa­mého seba.“ Ano­nym

In­ves­tuj do osob­ného rastu

„Pre­staň po­ze­rať te­le­ví­ziu a strá­cať čas. Čí­taj toľko kníh, koľko len zvlád­neš, pri­hlás sa na se­mi­náre a pred­nášky. Vždy zvy­šuj svoju hod­notu, pre­tože ča­som do­sta­neš mno­ho­krát viac za­pla­tené za to, čo si do seba in­ves­to­val. Takže čím viac sa zdo­ko­na­líš, a teda čím viac pe­ňazí in­ves­tu­ješ do sa­mo­vzde­la­nia, o toľko bu­deš mať ne­skôr väčší plat.“ Ja­nis Bu­te­vics

Pre­staň sa báť

„Byť smutný a báť sa skú­šať nové veci ťa ni­kam ne­za­ve­die. Mu­síš sa pre­stať báť a plá­no­vať, čo naj­viac uda­lostí, ktoré ti niečo dajú. Pre­ží­va­nie bez­sta­rost­ného ži­vota nie je možné, pre­kážky sa dajú len mi­ni­ma­li­zo­vať dob­rou príp­ra­vou. Takže plá­nuj veci do­predu a ne­boj sa zly­ha­nia. Buď zví­ťa­zíš alebo sa niečo na­učíš.“ Deme Ale­xis

Za­čni si šet­riť

„Či už pra­cu­ješ pre nie­koho alebo čisto len na seba, mi­li­oná­rom sa mô­žeš stať aj tým, že si bu­deš od­kla­dať každý me­siac danú sumu. Tieto pe­niaze ča­som mô­žeš vy­užiť na in­ves­tí­ciu alebo ces­to­va­nie po svete. Ak ne­vieš kam dať pe­niaze, rad­šej ich ušetri a ča­som príde múdra po­nuka pre ich in­ves­to­va­nie.“ Ste­fan Sto­man

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)