Máš rád vesmír? Tento dom v štýle Hviezdnych vojen je potom pre teba ako stvorený

Richard Vitkovský / 30. júna 2018 / Architektúra

  • Zá­hadná stavba v tvare bie­lej ku­poly sa na­chá­dza v meste Sul­li­van’s Is­land v Juž­nej Ka­ro­líne
  • Jej tvar upúta tak­mer kaž­dého oko­lo­idú­ceho.
  • Miestni ju zvyknú na­zý­vať Dom z Hviezd­nych vo­jen
  • V sú­čas­nosti je na pre­daj za po­merne slušnú cenu 5 mi­li­ó­nov do­lá­rov.
  • Pá­čilo by sa ti ta­kéto bý­va­nie?
zdroj: Michael Royal/Pareto Real Estate
  • Zá­hadná stavba v tvare bie­lej ku­poly sa na­chá­dza v meste Sul­li­van’s Is­land v Juž­nej Ka­ro­líne
  • Jej tvar upúta tak­mer kaž­dého oko­lo­idú­ceho.
  • Miestni ju zvyknú na­zý­vať Dom z Hviezd­nych vo­jen
  • V sú­čas­nosti je na pre­daj za po­merne slušnú cenu 5 mi­li­ó­nov do­lá­rov.
  • Pá­čilo by sa ti ta­kéto bý­va­nie?

Biela ku­pola po­čas sl­neč­ných dní priam žiari me­dzi oby­čaj­nými nud­nými do­mami na po­breží mesta Sul­li­van’s Is­land v Juž­nej Ka­ro­líne. Vďaka svojmu ne­ty­pic­kému tvaru do­stala stavba meno Dom z Hviezd­nych vo­jen. Pri vý­stavbe sa pa­ra­doxne na Star Wars vô­bec ne­mys­lelo. Cie­ľom bolo po­sta­ve­nie obyd­lia, ktoré bude odolné voči ne­bez­peč­ným hu­ri­ká­nom. Práve preto má dom ešte druhý ná­zov, a to Oko búrky. Dom je v sú­čas­nosti na pre­daj. Kto­vie, možno si ho kúpi práve ne­jaký fa­nú­šik Hviezd­nych vo­jen.

dom zo vzduchu

Čo ne­všedné tento zau­jí­mavý ob­jekt po­núka? V pr­vom rade nemá rohy ako kla­sický dom. Je to ob­rov­ská ne­vý­hoda pre tých, ktorí majú ne­pos­lušné deti, ne­môžu ich za trest po­slať do kúta. Ale te­raz váž­nej­šie. Stavba vy­zerá jed­no­du­cho fan­tas­ticky a ur­čite by ju mnohí upred­nost­nili pred kla­sic­kými nud­nými a hra­na­tými do­mami.

záhrada

His­tó­ria stavby siaha až do roku 1989, kedy vy­čí­ňal hu­ri­kán Hugo. Di­zaj­nér George Paul vi­del skazu na vlastné oči. Dom jeho ro­di­čov to­tiž pa­dol za obeť bes­nia­cemu prí­rod­nému živlu. Paul sa preto roz­ho­dol prejsť sile prí­rody cez rozum a v roku 1991 sa pus­til do stavby domu, ktorý odolá ná­poru hu­ri­ká­nov. Chcel pre svo­jich ro­di­čov za­bez­pe­čiť pev­nosť, ktorá sa ne­pod­volí sile prí­rody.

krb

Úchvatný ex­te­riér do­pĺňa ešte krajší in­te­riér

Kon­štruk­cia domu po­zos­táva z dvoch hlav­ných ma­te­riá­lov. Jed­ným z nich je be­tón a dru­hým oce­ľová kos­tra. Ne­ty­pická bola aj sa­motná stavba. Najprv bol na mieste na­fúk­nutý ob­rov­ský ba­lón v tvare domu. Ten bol vy­stu­žený oce­ľou a be­tón sa strie­kal na jeho vnú­tornú stranu. Vzni­kol dom s ob­lými tvarmi, ktorý je odolný voči sil­nému vetru a búr­kam.

spálňa

Zvonku vy­zerá dom jed­no­du­cho úchvatne, čo však in­te­riér? Žia­den strach, in­te­riér je prie­stranný a do­ko­nale na­vr­hnutý. Vo vnútri je do­sta­tok miesta pre roz­vet­venú ro­dinu. Na­chá­dzajú sa tu tri spálne a štyri kú­peľne. Hlavná časť domu sa na­zýva „veľká izba“ a pred­sta­vuje pre­po­jenú ku­chyňu, obý­vačku a je­dá­leň. V obý­vačke sa na­chá­dza fan­tas­tický di­zaj­nový krb. Vo vnútri ne­náj­deš žiadne fa­rebné ex­trémy.

schody

Jedná sa pre­važne o hnedo-bielu kom­bi­ná­ciu. V dome náj­deš do­konca miest­nosť na ban­kový tre­zor. Prá­čovňa môže byť v prí­pade po­treby vy­užitá ako vínna piv­nica. V bu­dove sa na­chá­dza aj vý­ťah, ktorý bu­dú­cich ma­ji­te­ľov do­praví priamo do hlav­nej spálne. Po zo­bu­dení sa môže bu­dúci oby­va­teľ po­brať na sú­kromnú te­rasu. Spoza okien sú nád­herné vý­hľady na more. Na za­dnej strane domu sa na­chá­dza veľká te­rasa, ktorá sa tiahne po ce­lej dĺžke.

Bu­dúci ku­pec tak získa ne­hnu­teľ­nosť, ktorá po­teší nie­len jeho oko, ale po­skytne mu za 5 mi­li­ó­nov do­lá­rov bý­va­nie, aké nemá ni­kto. Ako prí­jemný bo­nus je tu odol­nosť voči ne­bez­peč­ným hrám prí­rody.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)