Mastercard sa rozhodla pre odvážny krok, zo svojho loga po rokoch odstránila názov

Richard Vítkovský / 10. januára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Spo­loč­nosť Mas­ter­card ne­treba ni­komu pred­sta­vo­vať. Jej pla­tobné karty má doma tak­mer každý
  • Vďaka sil­nej po­zí­cii na trhu sa roz­hodla pre od­vážny krok, zmenu svojho loga
zdroj: flickr
  • Spo­loč­nosť Mas­ter­card ne­treba ni­komu pred­sta­vo­vať. Jej pla­tobné karty má doma tak­mer každý
  • Vďaka sil­nej po­zí­cii na trhu sa roz­hodla pre od­vážny krok, zmenu svojho loga

Spo­loč­nosť Mas­ter­card, ktorá vznikla v roku 1966 pô­vodne pod me­nom In­ter­bank, sa roz­hodla po mno­hých ro­koch zme­niť svoje logo. Hlav­nou zme­nou, ktorá na­stane, je od­strá­ne­nie ná­pisu Mas­ter­card z plo­chy dvoj­fa­reb­ného loga v po­dobe čer­ve­ného a žl­tého kruhu. Do­kážu zá­kaz­níci iden­ti­fi­ko­vať svoju ob­ľú­benú značku aj bez ná­pisu? Toto sa pý­tali ľu­dia zo spo­loč­nosti, ktorá pre­vádz­kuje druhý naj­väčší pla­tobný sys­tém na svete.

Preto sa pus­tili do po­kusu, ktorý trval 20 me­sia­cov. Cie­ľom bolo zis­tiť, či by ľu­dia do­ká­zali iden­ti­fi­ko­vať ich spo­loč­nosť aj bez do­pl­n­ko­vého textu. Uká­zalo sa, že by to ne­mal byť žia­den prob­lém. Po­dob­nou ces­tou gra­fic­kého loga bez ná­pisu sa to­tiž už v mi­nu­losti vy­dali spo­loč­nosti Nike alebo Apple a ľu­dia si ich páve pre jed­no­du­ché logo a kva­litné pro­dukty za­pa­mä­tali.

Pí­saný text z loga Mas­ter­card sa od­vá­žila od­strá­niť spo­loč­nosť Pen­ta­gram, ktorá sa špe­cia­li­zuje na kon­zul­tá­ciu a di­zajn. Vý­sled­kom je naj­nov­šia po­doba loga bez ná­pisu Mas­ter­card. Ako málo stačí na to, aby boli všetci spo­kojní. Nová po­doba loga sa po­stupne pre­mietne do všet­kých pro­duk­tov spo­loč­nosti. Po­kus so zme­nou loga pre­be­hol aj v roku 2016, kedy sa Mas­ter­card roz­hodla expe­ri­men­to­vať s pre­su­nu­tím ná­pisu pod gra­fické logo.

Nie každá spo­loč­nosť by si však mohla niečo po­dobné do­vo­liť. Na túto zmenu sa môžu od­vá­žiť len na­ozaj pevne etab­lo­vané firmy, ktoré sú známe po ce­lom svete. Pre me­nej známu firmu by mohla byť po­dobná zmena otáz­kou ži­vota a smrti. Sú­časný trend je však taký, že spot­re­bi­te­lia upred­nost­ňujú jed­no­du­ché a ľahko za­pa­mä­ta­teľné logá pred tými kom­pli­ko­va­nými. Pa­mä­taj preto: Me­nej je nie­kedy viac. Jed­no­du­ché logo si to­tiž zá­kaz­ník okam­žite za­pa­mätá a iden­ti­fi­kuje sa s ním.

Po­dob­nou ces­tou upus­te­nia od ná­pisu vo svo­jom logu sa vy­dala v roku 2011 ame­rická spo­loč­nosť Star­bucks, ktorá pre­vádz­kuje sieť ka­viarní po ce­lom svete. Zo ze­le­ného loga vy­pa­dol ná­pis Star­bucks cof­fee. Zá­u­jem o značku vô­bec ne­upa­dol, práve na­opak. Po­dobný vý­sle­dok sa dá oča­ká­vať aj v prí­pade Mas­ter­card.

zdroj: tech2.org

Pridať komentár (0)