Mater­ská fir­ma Goog­lu s náz­vom Alp­ha­beth ras­tie rake­to­vou rých­los­ťou

Katarína Zelinková / 19. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: googlecube.com

Mater­ská fir­ma Goog­lu, Alp­ha­bet, je jed­nou z najús­peš­nej­ších a naji­no­va­tív­nej­ších spo­loč­nos­tí na sve­te. Ten­to kon­glo­me­rát zastre­šu­je nie­koľ­ko dcér­skych spo­loč­nos­tí a dnes už úspeš­ne dobie­ha spo­loč­nos­ti ako je Sam­sung, App­le ale­bo Mic­ro­soft.

V otáz­ke tech­no­lo­gic­ké­ho vývo­ja sa spo­loč­nosť Goog­le nikdy nebá­la pri­lo­žiť ruku k die­lu. Výsled­kom je množ­stvo pro­jek­tov, na kto­rých Goog­le buď spo­lu­pra­cu­je, ale­bo ich inak zastre­šu­je. Viesť a kon­tro­lo­vať také množ­stvo akti­vít a pro­jek­tov je však nároč­né, a pre­to v októb­ri 2015 Lar­ry Page a Ser­gey Brin zalo­ži­li Alp­ha­bet, pri­čom Lar­ry Page dnes pôso­bí ako CEO tej­to spo­loč­nos­ti.

Zdroj: Goog­le

Zalo­že­ním Alp­ha­be­tu zanik­la spo­loč­nosť Goog­le tak, ako sme ju pozna­li. Navo­nok sa mož­no nič nezme­ni­lo, ale pre Goog­le to bol veľ­ký a význam­ný krok. Goog­le sa reštruk­tu­ra­li­zo­val a vytvo­ril vlast­nú fir­mu, kto­rá zastre­šu­je samot­ný Goog­le a tiež všet­ky ostat­né dcér­ske spo­loč­nos­ti. Apha­bet je teda roz­de­le­ný na dve veľ­ké čas­ti – Goog­le a Other Bets, kam pat­ria spo­mí­na­né dcér­ske spo­loč­nos­ti. Načo to všet­ko vlast­ne bolo dob­ré? Zalo­že­nie Alp­ha­be­tu umož­ni­lo odde­liť záuj­my Goog­lu, ako spo­loč­nos­ti od záuj­mov jeho dcér­skych spo­loč­nos­tí. Vo výsled­ku tak kaž­dá spo­loč­nosť, kto­rú Apl­ha­bet vlast­ní dostá­va viac pries­to­ru pre vlast­né pod­ni­ka­nie a môže sa tak rých­lej­šie roz­ví­jať.

Zoznam spo­loč­nos­tí, kto­ré dnes pat­ria pod Alp­ha­bet je naozaj rôz­no­ro­dý. Jed­nou z naj­zná­mej­ších dcér­skych spo­loč­nos­tí, kto­rá dnes pat­rí pod Alp­ha­bet je Cali­co. Táto spo­loč­nosť, kto­rá bola zalo­že­ná v roku 2013, sa pod­ľa slov samot­ných zakla­da­te­ľov sna­ží „vylie­čiť smrť“. Cali­co rea­li­zu­je výsku­my v hod­no­te nie­koľ­kých mili­ó­nov dolá­rov s cie­ľom vyvi­núť lie­ky, kto­ré doká­žu pre­dĺžiť život a bojo­vať s cho­ro­ba­mi, ako je Alz­he­i­mer ale­bo demen­cia.

Zdroj: pexels.com

Alp­ha­bet zastre­šu­je aj zau­jí­ma­vú orga­ni­zá­ciu Side­walk Labs, kto­rá hľa­dá nové spô­so­by a ino­vá­cie pre zlep­še­nie infra­štruk­tú­ry v mes­tách. Ino­vá­cie majú pomôcť zlep­šiť cel­ko­vú život­nú úro­veň oby­va­te­ľov, regu­lo­vať využi­tie ener­gií ale­bo zefek­tív­niť dopra­vu.

Za zmien­ku urči­te sto­jí aj spo­loč­nosť Nest, kto­rá vyví­ja inte­li­gent­né detek­to­ry požia­ru, ter­mos­ta­ty, bez­peč­nost­né kame­ry a iné spot­re­bi­če. Všet­ky pro­duk­ty od tej­to spo­loč­nos­ti sú prog­ra­mo­va­teľ­né a ovlá­da­teľ­né pro­stred­níc­tvom wi-fi. Ešte pred zalo­že­ním Alp­ha­be­tu sa spo­loč­nosť dosta­la pod záš­ti­tu Goog­lu v roku 2014. CEO tej­to spoločnosti,Tony Fadell minu­lý rok zo svoj­ho postu odstú­pil, no naďa­lej pôso­bí v Alp­ha­be­te. Nahra­dil ho Mar­wan Fawaz.

Zdroj: Geor­ge Frey

Asi najp­rog­re­sív­nej­šou dcér­skou spo­loč­nos­ťou Alp­ha­be­tu je Deep­Mind, kto­rá sa zaobe­rá vývo­jom ume­lej inte­li­gen­cie, pri­čom sa ume­lú inte­li­gen­ciu sna­ží imple­men­to­vať aj do pro­duk­tov od Goog­le. Spo­loč­nosť síd­li v Lon­dý­ne, ale v súčas­nos­ti zosta­vu­je nový tím na úze­mí USA, aby pre­hĺbi­la svo­ju spo­lu­prá­cu s Goog­le a pod­po­ri­la tak svoj prog­res na poli vývo­ja ume­lej inte­li­gen­cie.

Zdroj:Google Deep­Mind

Rôz­no­ro­dosť dcér­skych spo­loč­nos­tí Alp­ha­be­tu dopĺňa fir­ma Jig­saw, pred­tým zná­ma ako Goog­le Ide­as. Táto spo­loč­nosť je pre­zý­va­ná aj ako „inku­bá­tor tech­no­ló­gií“. Jig­saw má naozaj veľ­ké cie­le. Využi­tím špe­cia­li­zo­va­ných tech­no­ló­gií sa sna­ží rie­šiť rôz­ne geopo­li­tic­ké prob­lé­my, ako naprí­klad extré­miz­mus, zastra­šo­va­nie ale­bo sa sna­ží pred­chá­dzať digi­tál­nym úto­kom.

Apl­ha­bet bol zalo­že­ný len pred rokom a pol a už je pre spo­loč­nos­ti, kto­ré majú poten­ciál záru­kou prog­re­su. Zalo­že­nie Alp­ha­be­tu a samot­ná reštruk­tu­ra­li­zá­cia Goog­lu teda bol krok správ­nym sme­rom. Ostá­va len dúfať, že všet­ky dcér­ske spo­loč­nos­ti Alp­ha­be­tu budú naďa­lej pokra­čo­vať v napĺňa­ní svo­jich cie­ľov a pre spo­loč­nosť pri­ne­sú veľa pros­peš­ných obja­vov.

Zdro­jo­vý člá­nok: businessinsider.com

Pridať komentár (0)