„Maznák“ sa stal na Valentína hitom slovenských marketérov

Linda Cebrová / 5. februára 2019 / Marketing & Reklama

  • Vy­užiť v pros­pech značky tému, ktorá v da­nom čase re­zo­nuje v spo­loč­nosti, môže byť ča­sto­krát kľú­čom k úspe­chu
  • Prvé slo­ven­ské značky už za­čí­najú s pro­mo­va­ním svo­jich va­len­tín­skych po­núk
  • Hlavnú rolu v nich hrá aj už le­gen­dárny Mar­tin Gl­váč, známy pre­važne ako „Maz­nák“
zdroj: fb:Zomri,mojaprint.sk
  • Vy­užiť v pros­pech značky tému, ktorá v da­nom čase re­zo­nuje v spo­loč­nosti, môže byť ča­sto­krát kľú­čom k úspe­chu
  • Prvé slo­ven­ské značky už za­čí­najú s pro­mo­va­ním svo­jich va­len­tín­skych po­núk
  • Hlavnú rolu v nich hrá aj už le­gen­dárny Mar­tin Gl­váč, známy pre­važne ako „Maz­nák“

Ro­man­tici aj mar­ke­téri sa pred Va­len­tí­nom trasú ako že­la­tíny. Jedni mu­sia vy­brať šia­lene roz­to­milý dar­ček, druhí pre­svied­čajú ro­man­ti­kov, aby si va­len­tín­sky dar­ček kú­pili od ich firmy. Každý si chce od­kro­jiť z ko­láča va­len­tín­skych tr­žieb.

Za­tiaľ čo nie­ktoré firmy hrajú na city zá­kaz­ní­kov klišé ru­žič­kami a med­ve­díkmi, iní pre svoj mar­ke­ting vy­uží­vajú ak­tu­álnu ho­rúcu tému, o kto­rej ho­vorí každý. Touto ces­tou sa v rámci va­len­tín­skej po­nuky vy­brala aj Zľa­vaDňa, ktorá vy­užila sme­rác­keho po­slanca a pod­pred­sedu par­la­mentu Mar­tina Gl­váča. 

Zľa­vaDňa preto pri­pra­vila špe­ciálnu ak­ciu s náz­vom: Po­tešte svojho maz­náka  „Každý si za­slúži tro­chu opa­tery, lásky a hýč­ka­nia. Ob­zvlášť na Va­len­tína. Vez­mite ho na ro­man­tickú ve­čeru, od­dých­nite si v bub­lin­kách alebo si spravte krajší ví­kend na­prí­klad v his­to­ric­kom kaš­tieli. Ky­tica kve­tov či slad­kých ja­hôd k tomu a váš maz­nák bude v sied­mom nebi,” píše o svo­jom va­len­tín­skom špe­ciály spo­loč­nosť.

Kauza Maz­nák hrá mar­ke­té­rom na Va­len­tína do ka­rát

Kon­takty Aleny Zsuz­so­vej, ob­vi­ne­nej v prí­pade vraždy no­vi­nára Jána Ku­ciaka a jeho snú­be­nice sia­hajú veľmi vy­soko. Szuz­sová vo vý­po­vedi uviedla, že sa stre­tá­vala a dl­ho­dobo ko­mu­ni­ko­vala aj so sme­rác­kym po­slan­com a pod­pred­se­dom par­la­mentu Mar­ti­nom Gl­vá­čom.

Ten všetko naj­skôr ve­he­men­tne za­pie­ral. Keď však z vy­šet­ro­va­cieho spisu unikli Gl­vá­čove sel­fie fo­to­gra­fie, ktoré mala mať Zsuz­sová v mo­bile, na­veľa sa pri­znal, že k ne­ja­kému kon­taktu došlo, malo však ísť len o bežnú ko­mu­ni­ká­ciu s vo­li­čom. Szuz­sová mala Gl­váča v mo­bile ulo­že­ného pod me­nom Maz­nák. Gl­vá­čovi po­sie­lala aj vy­zý­vavé fo­to­gra­fie. Ten jej mal na oplátku na­pí­sať, že „si bož­sky krásna a za­slú­žiš si hýč­ka­nie a opa­teru!“ 

Zľa­vaDňa ne­bola je­diná, ktorá na kauzu Maz­nák za­re­a­go­vala. Do kre­a­tívy sa pus­tila aj firma mo­jap­rint.sk, ktorá pred­sta­vila ko­lek­ciu tri­čiek či už s maz­ná­kom alebo ci­tátmi zo spo­mí­na­nej kon­ver­zá­cie.

Pridať komentár (0)