McDonald’s Uni­ver­sity — výška, na ktorú sa dostane menej štu­den­tov ako na Har­vard

Alexandra Dulaková / 26. október 2015 / Tools a produktivita

Pri pomere pri­ja­tých štu­den­tov, ktorý tvorí len jedno mizivé per­cento z cel­ko­vého počtu apli­kan­tov, sú tvoje výhliadky ešte mizer­nej­šie než pri pokuse dostať sa na Har­vard. Škola “ham­bur­ge­ro­ló­gie” exis­tuje už od roku 1961, a aj napriek všet­kým vti­pom ťa v nej naučia oveľa viac než len pre­vra­cať ham­bur­gery a pra­žiť hra­nolky.

Nejde o typickú formu štú­dia, teda tri roky baka­lára a neskôr pop­rí­pade dva ďal­šie. Ide skôr o kurz, na ktorý sa môžu hlá­siť žiaci mno­hých ame­ric­kých uni­ver­zít, za čo im ich alma mater sľu­buje nemalý počet kre­di­tov. Uznáva ho pri­bližne 1,600 ame­ric­kých uni­ver­zít, a nimi zoznam ani zďa­leka nekončí. McDo­nald­ská škola má kam­pusy po celom svete, meno­vite naprí­klad v Lon­dýne, Mní­chove, Tokyu, Šan­ghaji, Sao Paole… a one­dlho budú ďal­šiu pobočku otvá­rať v Mos­kve. Nie je to dokonca ani žiadna novinka — uni­ver­zita exis­tuje už od roku 1961 a budúci rok tak oslávi 55. výro­čie. 

V úpl­ných začiat­koch bol McDo­nald dokonca his­to­ricky prvou reštau­rač­nou sie­ťou, ktorá mala vlastné vzde­lá­va­cie cen­trum. Začí­nali vtedy v piv­nici jed­nej fast­fo­odo­vej pobočky v ame­ric­kom Illi­nois. Roz­bie­hal ju Fred Tur­ner, ktorý v McDo­nalde naj­skôr obra­cal mäso na grile a neskôr jej 20 rokov šéfo­val ako CEO, čo je vskutku cel­kom zau­jí­mavý kari­érny postup. Dnes sa o svoje prak­tiky McDo­nald delí aj s inými reštau­rač­nými sie­ťami — dohro­mady na viac než 4,000 uni­ver­zi­tách. Pre­šlo nimi už viac než 275,000 ľudí, a aj keď prvý roč­ník ukon­čili len štr­násti ľudia, dnes sa ich počty rátajú v stov­kách.

Ak by si si mys­lel, že ide o cel­kom zby­točnú skú­se­nosť, mýliš sa. Až 40 per­cent výkon­ných pozí­cií v rámci McDo­naldu práve zastá­vajú ľudia, ktorí “ham­bur­ge­ro­ló­giou” pre­šli. A čo sa týka kuri­kula, štu­denti sa v ňom neučia obslu­ho­vať masové stroje na mleté mäso, ani čapo­vať McF­lurry. Na lek­ciách sa naučíš niečo o vedení tímu, ope­rač­ných zále­ži­tos­tiach, raste biz­nisu, ale aj o tom, ako zabez­pe­čiť zákaz­nícku spo­koj­nosť pro­stred­níc­tvom čis­tého a kva­lit­ného reštau­rač­ného pro­stre­dia. Dosta­neš sa do simu­lá­cií auten­tic­kých situ­ácií, s kto­rými sa zamest­nanci McDo­naldu stre­tá­vajú na rôz­nych úrov­niach — od tých naj­niž­ších, až po tie naj­ná­roč­nej­šie. Budeš vediet viesť efek­tívnu pro­duk­ciu chut­ných žemlí a popri tom ti nebude cudzie ani mana­žér­ske pro­stre­die, komu­ni­ká­cia so zákaz­níkmi, či tie naj­vyš­šie pozí­cie v potra­vi­no­vom reťazci. 

Výučbe sa na plný úvä­zok venuje 16 vyso­koš­kol­ských pro­fe­so­rov len v rámci Spo­je­ných štá­tov, pri­čom ti látku dokážu vysvet­liť až v 28 jazy­koch. Okrem prak­tic­kých zále­ži­tostí si vo výučbe pochu­tíš aj na teórii, kon­krétne na filo­zo­fii Raya Croca, ktorý firmu v roku 1961 odkú­pil a následne ju pre­me­nil na celo­sve­tovo úspešný fast­fo­odový reťa­zec. Jeho tro­j­u­hol­ní­kový vzo­rec pred­sta­vuje vzťahy medzi výkon­nými pred­sta­vi­teľmi, dodá­va­te­ľov a zamest­nan­cov, a musia ho ovlá­dať všetci absol­venti. 

Sedem kam­bur­ge­ro­vých kam­pu­sov, ktoré sa nachá­dzajú po celom svete, nie sú žiadne čer­veno-žlté budovy, dokonca ani — po nedáv­nom gre­en­was­hingu — zeleno-hnedé kocky. Sú to naopak moderné budovy, mra­ko­drapy, občas dokonca obklo­pené idy­lic­kou prí­ro­dou. Na ich chod­bách natra­fíš na výstavy zamest­na­nec­kých liv­rejí, pôvod­ných kos­tý­mov Ronalda McDo­nalda, či dip­lomy a foto­gra­fie zau­jí­ma­vých absol­ven­tov. A aj keď si zo štú­dia mnohí robia srandu, záro­veň chápu, že ide o veľmi exklu­zívnu zále­ži­tosť, ktorá vôbec nie je na zaho­de­nie.

Tak čo, skú­siš sťas­tie aj ty? Ak ti to nevyjde, ešte vždy môžeš skú­siť aj ten Har­vard. 

Zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)