McDonald’s v perfektnej reklame priznáva, že je dobrou voľbou po prežúrovanej noci

Nastasia Andrejkovičová / 5. januára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Všetci to po­známe, bu­jará noc a po tom na­sle­duje ťažké ráno
  • Každý bo­ju­jeme s ran­nou opi­cou inak a po­známe rôzne me­tó­dy ako na ňu
  • Mc­Do­nald’s má však rie­še­nie a v per­fekt­nej re­klame ti ukáže, ako zvlád­nuť opicu ľa­vou za­dnou
zdroj: youtube.com
  • Všetci to po­známe, bu­jará noc a po tom na­sle­duje ťažké ráno
  • Každý bo­ju­jeme s ran­nou opi­cou inak a po­známe rôzne me­tó­dy ako na ňu
  • Mc­Do­nald’s má však rie­še­nie a v per­fekt­nej re­klame ti ukáže, ako zvlád­nuť opicu ľa­vou za­dnou

Exis­tuje mnoho spô­so­bov, ako bo­jo­vať s opi­cou po ná­roč­nej noci. A nie­ktoré z nich do­konca pod­po­ruje sa­motná veda. Me­dzi tie ove­rené me­tó­dy pat­ria do­sta­točná hyd­ra­tá­cia, po­ži­tie rôz­nych sup­le­men­tov alebo vi­ta­míny a ako je v an­glicky ho­vo­ria­cich kra­ji­nách známe, tak aj tzv. me­tó­da „hair of the dog“.

Tento po­jem sa po­u­žíva vo vý­zname, keď sa sna­žíš za­hnať opicu tým, že si opäť dáš tro­chu al­ko­holu. Sa­moz­rejme, naj­lep­ším spô­so­bom ako sa vy­spo­ria­dať s opi­cou je ob­me­dziť al­ko­hol, ale sú tu dni, ako bol pred­ne­dáv­nom Sil­ves­ter, kedy je jed­no­duch­šie s ňou ráno bo­jo­vať, ako sa jej vy­hnúť.

S cie­ľom po­môcť zmier­niť drsné rána, re­klamná agen­túra DDB New Ze­a­land v spo­lu­práci s Mc­Do­nald’s vo svo­jej naj­nov­šej re­klame pri­po­mí­najú, že do­náš­ková služba Mc­De­li­very sa môže stať ich naj­lep­ším pria­te­ľom a zá­chran­com. Po­čas jed­nej mi­núty sa v re­klame strieda bo­lesť s utr­pe­ním, ktoré pre­ží­vajú ľu­dia, ktorí cez noc hý­rili a ráno na to do­plá­cajú.

Zá­ver re­klamy je pre jed­ného z ak­té­rov úpl­ným vy­kú­pe­ním, za čo môže po­ďa­ko­vať Mc­Do­nald’s a jeho do­náške. S prí­jem­nou me­ló­diou v po­zadí zrazu za­búda na mu­čivé bo­lesti hlavy, su­choty a po­cit ne­vlád­nosti a cíti sa ako v ba­vlnke.

„Mc­Do­nald’s je vždy tam, kde ho po­tre­bu­ješ, a te­raz s Mc­De­li­very je to ešte viac, ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. Boli sme sú­čas­ťou mno­hých mo­men­tov, kedy sa ľu­dia po dl­hej noci ocitli v ťaž­kej si­tu­ácií a zis­tili, aké skvelé je v tejto si­tu­ácií do­stať Mc­Do­nald’s,“ uvie­dol Da­mon Stap­le­ton z DDB Nový Zé­land

To, vďaka čomu je táto re­klama tro­chu prek­va­pe­ním, je po­loha v kto­rej sa Mc­Do­nald’s na­chá­dza. Hu­mor mu je síce vlastný, ale vi­dieť ho tro­cha sa uvoľ­niť a uká­zať kú­sok čest­nosti, to nie je úpl­nou sa­moz­rej­mos­ťou.

Aj keď bola re­klama pô­vodne ur­čená len pre Nový Zé­land, no glo­bálny mar­ke­tin­gový tím spo­loč­nosti Mc­Do­nald’s bol pro­jek­tom tak nad­šený, že pod­po­rili šir­šiu dis­tri­bú­ciu a re­klamu sprí­stup­nili ju aj kra­ji­nám mimo trhu s Mc­De­li­very. V sú­čas­nosti exis­tujú dve ver­zie re­klamy, jedna 60 se­kun­dová a druhá skrá­tená, 30 se­kun­dová, ktoré sa hrá­vajú v Bra­zí­lii, Ar­gen­tíne, Ko­lum­bii, Me­xiku, Peru, Pa­name, Kos­ta­rike, Fi­li­pí­nach a Juž­nej Kó­rei.

zdroj: adweek.com

Pridať komentár (0)