Menej je viac ale­bo ako žiť mini­ma­lis­tic­ky

Marianna Mikešová / 17. októbra 2016 / Lifehacking

Zrej­me si už nie­ke­dy počul, že ces­ta ku šťas­tiu neve­die skrz hmot­né veci, no nebu­de­me si navrá­vať, že máš žiť zo vzdu­chu. Ak však chceš pocí­tiť tú voľ­nosť zo zba­ve­nia sa všet­ké­ho nepot­reb­né­ho, mal by si vyskú­šať naše mini­ma­lis­tic­ké tipy.

Aj ty máš v skri­ni to čaro­vné nikde nekon­čia­ce mies­to, v kto­rom sa ukrý­va všet­ko tvo­je šat­stvo za posled­nú deká­du tvoj­ho živo­ta? Pri­tom ho kaž­dý mesiac utlá­ča­jú nové kús­ky oble­če­nia, z kto­ré­ho 30 per­cent si aj tak nikdy nebu­deš mať k čomu obliecť? Vša­de po byte máš nepot­reb­né ráro­hy, vďa­ka kto­rým je utie­ra­nie pra­chu nad­ľud­ským výko­nom? Všet­ky úlož­né pries­to­ry v tvo­jom byte vola­jú o pomoc, pre­to­že sa poma­ly menia na sklád­ky sta­rej elek­tro­ni­ky a hara­búrd? Penia­ze ti ute­ka­jú a ty netu­šíš, kam všet­ky miz­nú? Ak si pri kto­rej­koľ­vek z tých­to otá­zok pri­ký­vol ale­bo sa začer­ve­nal, nasle­du­jú­ce tipy sú pre teba:

Uprac 

Cie­ľom mini­ma­lis­tic­ké­ho živo­ta je upra­tať si v sebe aj svo­jom oko­lí. Len tak budeš jas­ne vidieť, kde vša­de tkvie tvoj škreč­ko­va­cí prob­lém s hro­ma­de­ním zby­toč­nos­tí. Pre­to neotá­ľaj a koneč­ne si vyčis­ti svo­je teri­tó­rium. Už pri tom­to kro­ku môžeš vyha­dzo­vať odpad a nepot­reb­nos­ti, kto­ré tam oči­vid­ne nema­jú čo robiť. A ako sa hovo­rí, čis­tej­šia myseľ na seba nene­chá dlho čakať.

Urči­te si už zažil ten doko­na­le ukľud­ňu­jú­ci pocit, keď si si upra­tal vrám­ci prok­ras­ti­ná­cie pred skúš­kou. A keď sme pri mini­ma­liz­me, skús nie­ke­dy vyskú­šať eko­lo­gic­kej­šie upra­to­va­nie. Neve­ril by si, koľ­ko roz­lič­ných pros­tried­kov doká­že nahra­diť kyse­li­na cit­ró­no­vá, ocot či esen­ciál­ne ole­je. Poďa­ku­je ti prí­ro­da, tvo­ja koža aj dýcha­cie ústro­jen­stvo.

Rozt­rieď

Keď už všet­ko žia­ri čis­to­tou, nasle­du­je psy­chic­ky nároč­nej­šia fáza. Ak si pamä­táš úlo­hu trie­dia­ce­ho klo­bú­ka v Har­ry Potte­ro­vi, nie­čo podob­né mám na mys­li. Potre­bu­ješ totiž zis­tiť, kto­ré oble­če­nie a pred­me­ty by si si mal pone­chať, a kto­ré naopak odpí­sať do zabud­nu­tia. Pre uľah­če­nie si vytvor nie­koľ­ko pomy­sel­ných prieh­ra­diek a v duchu si ich označ. Naprí­klad: pone­chať, vyho­diť, daro­vať, pre­hod­no­tiť. Je však nevy­hnut­né najprv všet­ko kom­plet­ne vyhá­dzať von zo skríň. Len vte­dy uvi­díš, čo všet­ko tam máš a donú­tiš sa nad tým zamys­lieť.

Nie­ke­dy však môže byť ťaž­ké nájsť veci, kto­ré si neza­slú­žia nič iné, než vyho­de­nie. Pod­ľa typu od japon­skej špe­cia­lis­t­ky na orga­ni­zo­va­nie vecí Marie Kon­do to môžeš skú­siť aj opač­ne. Snaž sa iden­ti­fi­ko­vať pred­me­ty, kto­ré ti pri­ná­ša­jú šťas­tie, radosť, a bez kto­rých sa sku­toč­ne neza­obí­deš. Kaž­do­pád­ne však mys­li raci­onál­ne. Zamys­li sa, či naozaj potre­bu­ješ štvo­ro čier­nych noha­víc, tro­je slú­chad­lá či desať odtie­ňov čer­ve­né­ho rúžu.

d09f3e5959a448b28f6dd1dc593e78d794c12db9

foto: thekitchn.com

Frek­ven­cia pou­ží­va­nia

Naj­lep­ší spô­sob, ako zis­tiť, kto­ré veci sa opla­tí pone­chať, je zamys­lieť sa nad tým, ako čas­to ich pou­ží­vaš. Pri pohľa­de na kaž­dý kúsok šiat sa zamys­li, kedy napo­sle­dy si ho mal na sebe. Bolo to pred 15 mesiac­mi? To je sig­ná­lom, že ho zrej­me nepot­re­bu­ješ. Ak si naprí­klad svoj mod­rý sve­ter neno­sil ani raz za posled­nú zim­nú sezó­nu, je čas nechať ho ísť. Mož­no ti nese­dí, tak ako by si chcel ale­bo ho skrát­ka nemáš rád. Marie Kon­do by ti hneď pove­da­la. Iným prí­pa­dom je, ak máš obľú­be­ný kúsok oble­če­nia, no neno­síš ho, lebo ho nemáš s čím skom­bi­no­vať. V tom prí­pa­de sa snaž pris­pô­so­biť svo­je ďal­šie náku­py oble­če­nia tomu­to fak­tu.

Cle­an spa­ce

Ak nie si prá­ve milov­ník sta­ro­žit­nos­tí, urči­te sa ti bude lep­šie žiť v jed­no­du­chom a čis­tom inte­ri­é­ri. Háč­ko­va­né kober­če­ky, soš­ky a vázič­ky sú mož­no pek­né retro, ale rad­šej si pote­še­nie z nich nechaj na náv­šte­vu babič­ky. Čis­té línie a mini­ma­lis­tic­ké dopl­n­ky sú in a ula­ho­dia tvoj­mu oku, psy­chic­kej poho­de a tak­tiež sa ti bude ľah­šie upra­to­vať. Ak máš k nie­čo­mu sku­toč­ne sen­ti­men­tál­ny vzťah a nech­ceš sa toho vzdať, vždy si to môžeš ulo­žiť do kra­bi­ce spo­mie­nok. Zbav sa tiež sta­rých pra­ši­vých kober­cov a záve­sov, kto­ré sú nie­len nees­te­tic­ké, ale ško­dia aj tvoj­mu zdra­viu.

Aj tu, rov­na­ko, ako pri oble­če­ní sa riaď pra­vid­lom, že kva­li­ta pred­čí kvan­ti­tu. Inves­tuj rad­šej do nie­koľ­kých pek­ných nad­ča­so­vých kús­kov, kto­ré nebu­deš chcieť vyme­niť s kaž­dou sezó­nou, než do hro­ma­dy gýčo­vých dopl­n­kov. A ešte jeden tip: využi sťa­ho­va­nie. Neexis­tu­je lep­šia prí­le­ži­tosť na nový začia­tok.

minimalist-life

foto: housely.com

Cap­su­le ward­ro­be

Aj tebe sa stá­va, že si nakú­piš nové oble­če­nie, no stá­le sa vra­ciaš k obľú­be­ným sta­rým kús­kom? Cap­su­le ward­ro­be ale­bo kom­bi­no­va­teľ­ný šat­ník je prá­ve pre teba. Ak si pod­stú­pil všet­ky pred­chá­dza­jú­ce kro­ky, zrej­me si dospel k súbo­ru oble­če­nia, kto­ré sku­toč­ne milu­ješ nosiť. Oko­lo tých­to šiat si vytvo­ríš svoj mini­ma­lis­tic­ký šat­ník. Zame­raj sa na šty­ri veci. Snaž sa, aby sa kaž­dý kúsok s kaž­dým dal kom­bi­no­vať, zame­raj sa na svo­je obľú­be­né far­by, no nepo­ruš prvé pra­vid­lo. Zostaň ver­ný svoj­mu štý­lu a nechoď do kaž­dé­ho expe­ri­men­tu.

Mal by si sa tiež dopre­du zamys­lieť, aký je tvoj život­ný štýl, či potre­bu­ješ viac oble­če­nia vhod­né­ho do kan­ce­lá­rie ale­bo viac oble­če­nia v štý­le casu­al. Oble­če­nie má v prvom rade spĺňať účel. Sta­nov si pra­vid­lá. Na začia­tok naprí­klad, že celý tvoj sezón­ny šat­ník bude pozos­tá­vať z max. 20 kusov oble­če­nia vrá­ta­ne topá­nok. Teraz je jeseň, tak­že okrem spod­né­ho prád­la a dopl­n­kov potre­bu­ješ naprí­klad:

  • Tro­je noha­víc, z toho dvo­je džín­sy a jed­ny čier­ne do prá­ce
  • Ak si žena, tak dve suk­ne, kto­ré môžeš nosiť s pan­ču­cha­mi, ak si muž, tak vymeň za oblek
  • Tri svet­re, tri trič­ká či koše­le
  • Jeden tep­lý kabát, jed­na bun­da
  • Dvo­je čižmy/zimné topán­ky, z toho jed­ny sluš­né na špe­ciál­ne prí­le­ži­tos­ti
  • Ak si žena, tak dve kabel­ky, jed­na veľ­ká a jed­na men­šia na večer
style-capsule-wardrobe-today-tease-test-150727-01_1bc7061d9083956dce33a7346cefefd3-today-inline-large

foto: today.com

Záľu­bo­vá výnim­ka

Ako­koľ­vek sa môžeš sna­žiť redu­ko­vať svo­je mate­riál­ne stat­ky, sú veci, pri kto­rých by si si ich vyho­de­ním skôr uško­dil, než pomo­hol. Mož­no milu­ješ kni­hy a poma­ly si vytvá­raš svo­ju vlast­nú kniž­ni­cu ale­bo zbie­raš plat­ne, prí­pad­ne si tech geek a vyží­vaš sa v elek­tro­nic­kých hrač­kách. Mož­no milu­ješ peče­nie a rád si kaž­dý mesiac zado­vá­žiš nové for­mič­ky či kuchár­ky. V tom prí­pa­de sa svo­jej záľu­by samoz­rej­me nez­ba­vuj, no sám zváž, či z teba nevy­sá­va prí­liš veľa peňa­zí ale­bo času. A neza­bú­daj na tip čís­lo 1., teda udr­žuj si vo všet­kých svo­jich veciach poria­dok a pre­hľad. Kaž­dé­mu pred­me­tu vyčleň kon­krét­ne mies­to v byte a snaž sa ho vždy na toto mies­to vrá­tiť.

Všet­ko zapi­suj

Správ­ny mini­ma­lis­ta potre­bu­je mať pre­hľad vo všet­kom, vrá­ta­ne finan­cií. Ak si to dote­raz nero­bil, začni si viesť jed­no­du­chú data­bá­zu svo­jich príj­mov a výdav­kov. Založ si na to zošit a zapi­suj kaž­dý pohyb tvo­jich finan­cií. Hovo­ríš si, že na to ti pred­sa slú­ži výpis z účtu, no mýliš sa. Ten ti nepos­kyt­ne pod­rob­ný pre­hľad polo­žiek, na kto­ré si penia­ze minul. Ak sa rad­šej spo­lie­haš na tech­no­ló­gie, vyskú­šaj uži­toč­né apli­ká­cie ako You Need a Bud­get či Mint.

Len keď budeš kaž­dý mesiac vidieť taký­to pre­hľad, uve­do­míš si, na aké hlú­pos­ti si penia­ze pomí­ňal, a to je základ k tomu, aby si sa naučil tomu pre­dísť. Mož­no zis­tíš, že ak kaž­dý týž­deň nav­ští­viš kavia­reň o jeden­krát menej, môžeš si namies­to toho pri­kú­piť jed­no trič­ko do svo­jej cap­su­le ward­ro­be. Aj tu pra­cuj s pra­vid­lom “nechaj si to, čo ťa robí šťast­ným”.

Business concept of budget for 2016 new year. Chalkboard with coffee cup on wooden desk.

foto: hmghospitality.com

Naku­puj so zozna­mom

Nič nedo­ká­že tvoj roz­po­čet zni­čiť tak, ako neplá­no­va­ný nálet do potra­vín v čase, keď si hlad­ný. Nabu­dú­ce pre­to zvoľ inú stra­té­giu a choď do obcho­du s chlad­nou hla­vou a hlav­ne nákup­ným zozna­mom. Neboj sa, nikto sa ti nebu­de smiať ako keď si bol malý a mama ťa do obcho­du posie­la­la s lís­toč­kom. Kal­ku­luj s tým, pre koľ­kých ľudí naku­pu­ješ a ako dlho ti má jed­lo vydr­žať. Zvy­čaj­ne sa viac vyplá­ca nakú­piť raz za týž­deň viac potra­vín, než cho­diť tam kaž­dý deň po tri veci a skon­čiť s plným koší­kom.

Vždy bude pla­tiť, že keď varíš sám, ušet­ríš. A keď varíš pre dvoch, ušet­ríš ešte viac. Pri­pra­vuj jed­no­du­ché a zdra­vé jed­lá, pri kto­rých nepot­re­bu­ješ kvan­tá suro­vín. No ak nemáš čas a obe­du­ješ v blíz­kej rešti­ke, snaž sa ušet­riť aspoň na raňaj­kách a veče­ri, kto­ré si pri­pra­víš sám doma.

Náj­di hod­no­tu inde

Keď obme­dzíš svo­je výdav­ky a budeš efek­tív­ny, čosko­ro uvi­díš výsled­ky. Sta­čí obme­dziť zby­toč­né náku­py, náv­šte­vy dra­hých pod­ni­kov a kupo­va­nie dra­hých via­noč­ných dar­če­kov, kto­ré aj tak málo­ke­dy pote­šia tak, ako by mali. Pozri sa po pár mesia­coch na všet­ky tie penia­ze, kto­ré si ušet­ril. Nezna­me­ná to však, že si časť tých­to peňa­zí nemô­žeš užiť, no skús to inak.

Čo by si chcel zažiť? Let baló­nom či zájazd do Parí­ža? Splň si svoj sen a uvi­díš, aký skve­lý pocit bude inves­to­vať penia­ze do nema­te­riál­nych vecí, kto­ré ti dajú ove­ľa viac. Náj­di si novú záľu­bu, vyskú­šaj nový šport, ume­nie, jazy­ko­vý kurz, čokoľ­vek, čo ťa posu­nie ďalej. No čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, nauč sa tešiť aj z mála a o to viac si uži­ješ prí­le­ži­tost­ný luxus.

balloon-beautiful-clouds-float-fly-hot-air-balloon-favim-com-45590

foto: favim.com

zdroj titul­nej fot­ky: pixel.nymag.com/duckboardsandstilts.com

Pridať komentár (0)