Mer­ce­des pred­sta­vil v Monacu luxusnú jachtu, ktorú si bude môcť kúpiť len 10 ľudí na Zemi

Martina Ditrichová / 30. septembra 2016 / Tech a inovácie

Novú jachtu si bude môcť kúpiť iba jeden člo­vek v štáte.

Nemecká auto­mo­bilka tento týž­deň pred­sta­vila svoju Arro­w460-Grand­tu­rismo ele­gantnú jachtu, kto­rej odha­do­vaná cena bude 1,7 mili­óna dolá­rov. Firma pred­viedla kon­cept už v roku 2012, ale potom spo­jila svoje sily so sta­veb­nou fir­mou Sil­ver Arrows Marine a spo­ločne víziu zre­a­li­zo­vali.

Spo­loč­nosti sa zhodli, že cel­kovo vyro­bia iba desať kusov. A do kaž­dej kra­jiny pre­dajú len jeden, čo z nej spraví mimo­riadne vzácnu jachtu. Keď ju má sused, už si ju nemô­žeš kúpiť ty. Desať ľudí, desať kra­jín, desať jácht.

Poďme sa ňu pozrieť detail­nej­šie, čo ju robí takou špe­ciál­nou.

Pla­vidlo je pre­zý­vané „Strie­borný šíp morí“ po Mer­ce­des pre­te­kár­skom aute zostro­je­nom v roku 1930.

the-vessel-is-nicknamed-silver-arrow-of-the-seas-after-mercedes-race-car-called-the-silver-arrow-built-in-the-1930s

Jachta má dĺžku 46 stôp, čo je rela­tívne málo. Dĺžku však vynah­rá­dza svo­jim dizaj­nom.

the-46-foot-yacht-may-be-on-the-smaller-side-but-what-it-lacks-in-size-it-makes-up-for-in-design

Z urči­tého uhla pohľadu sa jachta podobá seda­no­vému štýlu vozidla, podobne ako Mer­ce­des Model S.

from-the-side-the-stylish-yacht-resembles-a-saloon-style-car-similar-to-mercedes-model-s-class

Bočné okná je možné zastieť, čelné sklo sa dá zvý­šiť, takže ces­tu­júci môžu sedieť vo vnútri lode a záro­veň sa tešiť výhľadu na more.

its-large-side-windows-can-retract-and-the-windscreen-can-be-raised-so-that-passengers-can-sit-inside-the-boat-while-enjoying-surrounding-views-while-at-sea

So silou 960 koní, dokáže jachta vytiah­nuť rých­losť 40 uzlov.

with-960-horsepower-the-yacht-can-travel-at-a-top-speed-of-40-knots

Pohodlne sa v nej uby­tuje aj 10 ľudí.

in-total-the-yacht-can-comfortably-accommodate-up-to-10-people

Postele a sto­líky sú roz­tia­hnu­teľné, teda ak je to potrebné, je možné vytvo­riť viac miesta.

beds-and-tables-inside-the-yacht-are-extendable-so-that-you-can-create-more-space-when-needed

Pla­vidlo má samoz­rejme všetko možné moderné vyba­ve­nie, aké by ste pri jachte tohto for­mátu oča­ká­vali, vrá­tane kli­ma­ti­zá­cie, ozvu­če­nia, skla­do­va­nie vína a výrob­ník ľadu.

the-vessel-has-all-the-modern-amenities-youd-expect-in-a-luxury-yacht-including-air-conditioning-a-sound-system-wine-storage-and-an-ice-maker

Oča­ká­vaná pro­duk­cia Arro­w460- Grand­tu­rismo sa roz­behne v najb­liž­ších mesia­coch. Maji­te­lia sa k svo­jim lodiam dostanú v dru­hej polo­vici roku 2017.

silver-arrows-marine-will-begin-production-of-the-arrow460-grandturismo-in-the-coming-months-deliveries-are-expected-to-take-place-in-the-second-half-of-2017

zdroj:businessinsider.com foto:businessinsider.com

Pridať komentár (0)